Gradsko je vijeće na 14. sjednici održanoj 23. rujna 2010. prihvatilo izvješće o izvršenju Proračuna u prvih šest mjeseci ove godine.

Gradsko vijeće prihvatilo je izvješće o izvršenju Proračuna u prvih šest mjeseci ove godine, prema kojem su prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 353.668.326,84 kuna ili 40,7% godišnjeg plana, dok su u istom razdoblju rashodi i izdaci iznosili 371.553.771,98 kuna što predstavlja 42,8% godišnjeg plana.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu izrađen je u odnosu na planske iznose utvrđene Proračunom Grada Rijeke za 2010. godinu, a ne u odnosu na planske iznose utvrđene Prvim izmjenama i dopunama Proračuna budući da su Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu donesene na sjednici Gradskog vijeća od 30.06.2010. godine i objavljene su u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije” broj 26 od 1. srpnja te su stupile na snagu osmoga dana od dana objave odnosno 8. srpnja 2010. godine.
Zakonom o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna tekuće proračunske godine na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Na sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu. Navedenim člankom utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

  • prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (opći dio proračuna),
  • posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
  • izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
  • izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
  • izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
  • obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sastavljen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu, koji pored navedenih podataka sadrži obrazloženja izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave za razdoblje siječanj – lipanj 2010. godine i izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava u prvom polugodištu 2010. godine.

Financiranje javnih rashoda u prvom polugodištu 2010. godine izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

  • Proračun Grada Rijeke za 2010. godinu u iznosu od 867.950.000,00 kuna i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici od 22.12.2009. godine, a objavljeni su u “Službenim novinama Primorsko–goranske županije” broj 55/09.
  • Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu usvojene su na sjednici Gradskog vijeća od 30.06.2010. godine i objavljene su u “Službenim novinama Primorsko – goranske županije” broj 26/10 od 1.07.2010. godine. S obzirom da su Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu stupile na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko – goranske županije, podaci o ostvarenju prihoda i rashoda u Polugodišnjem izvještaju za 2010. godinu uspoređuju se s planskim iznosima prihoda i rashoda utvrđenim Proračunom Grada Rijeke za 2010. godinu (“Službene novine Primorsko–goranske županije” broj 55/09).

Zakonom o proračunu, te člankom 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu utvrđena je mogućnost preraspodjele sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje. Nadalje, Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu utvrđeno je da Gradonačelnik o izvršenim preraspodjelama izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Navedenom odredbom odnosno dozvoljenom mogućnosti preraspodjeljivanja proračunskih sredstava do 5% na proračunskoj stavci koja se umanjuje omogućeno je fleksibilnije izvršavanje proračuna tijekom godine.

U razdoblju siječanj – lipanj 2010. godine iskazana je od strane pojedinih odjela gradske uprave potreba za preraspodjelama sredstava, unutar samog razdjela, a isto tako i između pojedinih razdjela, uvjetovana činjenicama i okolnostima koje nisu bili poznate u vrijeme planiranja i donošenja Proračuna za 2010. godinu.

Stoga su sukladno članku 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2010 godinu, odobrene preraspodjele proračunskih sredstava kojima su u proračunu izmijenjeni planski iznosi pozicija rashoda, ali je ukupan iznos proračuna ostao nepromijenjen odnosno u iznosu od 867.950.000,00 kuna utvrđenim Proračunom Grada Rijeke za 2010. godinu.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada za 2010. godinu objavljen je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 37/10.

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu