Gradsko je vijeće na 16. sjednici održanoj 30. studenoga 2010. usvojilo druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu. Drugim izmjenama i dopunama Proračun za 2010. godinu povećava se za 46,8 milijuna kuna i iznosi 950 milijuna kuna.

Drugim Izmjenama i dopunama Proračun Grada Rijeke za 2010. godinu se povećava za 46.844.000 kuna ili za 5,2% u odnosu na Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu te sada iznosi 949.853.000 kuna.

Drugim Rebalansom za 2010. godinu smanjuju se prihodi proračuna (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) za ukupno 38 milijuna kuna jer je procijenjeno da će se pojedine vrste prihoda do kraja proračunske godine ostvariti u manjim iznosima od onih planiranih Prvim Rebalansom za 2010. godinu.

Istovremeno se drugim Rebalansom povećavaju primici od financijske imovine i zaduživanja za 84,9 milijuna kuna jer su se radi povećanja vrijednosti nefinacijske imovine u poslovnim knjigama Grada preuzela izvršena ulaganja u sportske objekte u vlasništvu Grada koja je financirao TD Rijeka sport.

Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – Druge Izmjene i dopune za 2010. godinu:

R.br. Opis I. Rebalans za 2010. II. Rebalans za 2010.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1. Ukupni prihodi 868.717.290 830.672.528
2. Ukupni rashodi 832.467.232 878.655.748
Razlika prihoda i rashoda 36.250.058 -47.983.220
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE
3. Manjak prihoda iz prethodne godine 48.681.768 48.681.768
C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
4. Primici od financijske imovine i zaduživanja 34.291.710 119.180.472
5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 21.860.000 22.515.484
Neto zaduživanje/financiranje 12.431.710 96.664.988
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 903.009.000 949.853.000
UKUPNI RASHODI I IZDACI 854.327.232 901.171.232

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka – Druge Izmjene i dopune za 2010. godinu:

R.br. Opis I. Rebalans za 2010. II. Rebalans za 2010.
1. PRIHODI POSLOVANJA 733.767.586 731.804.130
Prihodi od poreza 377.363.665 353.591.565
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 15.166.901 14.373.721
Prihodi od imovine 182.153.400 207.536.100
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 157.097.217 153.101.341
Ostali prihodi 1.986.403 3.201.403
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 134.949.704 98.868.398
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 113.959.000 78.415.000
Prihodi od prodaje proizvedene imovine 20.990.704 20.453.398
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 34.291.710 119.180.472
  UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 903.009.000 949.853.000
4. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 0,00 0,00
  SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 903.009.000 949.853.000

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka – Druge Izmjene i dopune za 2010. godinu:

R.br. Opis I. Rebalans za 2010. II. Rebalans za 2010.
1. RASHODI POSLOVANJA 718.265.132  717.465.618
Rashodi za zaposlene 197.777.868 197.682.608
Materijalni rashodi 226.668.347 227.262.993
Financijski rashodi 30.800.024 32.118.623
Subvencije 28.481.470 28.762.300
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 2.645.000 2.794.000
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 37.475.000 38.430.000
Ostali rashodi 194.417.423 190.415.094
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 114.202.100 161.190.130
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 44.041.000 25.048.470
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 49.254.980 96.517.962
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.906.120 39.623.698
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 21.860.000 22.515.484
  UKUPNI RASHODI I IZDACI 854.327.232 901.171.232

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave – Druge izmjene i dopune za 2010. godinu:

 

R.br. Odjeli gradske uprave II. Izmjene za 2010. Udio u planu
1. Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljiištem 23.284.400 2,59
2. Komunalni sustav 246.932.291 27,4
3. Poduzetništvo 4.091.000 0,46
4. Odgoj i školstvo 89.405.254 9,92
5. Zdravstvo i socijalna skrb 51.505.000 5,72
6. Kultura 88.618.980 9,83
7. Sport i tehnička kultura 176.811.874 19,62
8. Financije 146.376.500 16,24
9. Samouprava i uprava 41.023.000 4,55
10. Ured Grada 15.763.933 1,75
11. Zavod za informatičku djelatnost 17.329.000 1,92
12. Provedba dok. prost. uređenja i građenje 30.000 0,0033
UKUPNO RASHODI I IZDACI 901.171.232 100,0

 

Druge izmjene i dopune Proračuna za 2010. objavljene su u Službenim novinama Primorsko-goranske županije 45/10

Izmjene i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu