Gradsko vijeće Grada Rijeke na 7. sjednici 22. prosinca 2009. godine donijelo je Proračun Grada Rijeke za 2010. godinu

Gradsko vijeće usvojilo je proračun Grada Rijeke u 2010. godini u iznosu od 867,9 milijuna kuna. Planiran u skladu s općom gospodarskom situacijom, proračun zadržava razinu izdvajanja za investicije i usluge građanima, uz povećanje sredstava za socijalni program.

Proračun Grada Rijeke za 2010. godinu koji je izrađen u uvjetima promjenljivog makroekonomskog okruženja, utvrđen u iznosu od 867.950.000 kuna što predstavlja smanjenje visine proračuna od 2,0% u odnosu na iznos proračuna utvrđen I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu.

U 2010. godini prihodi poslovanja procijenjuju se u iznosu od 694.533.130 kuna što predstavlja smanjenje prihoda od 4,1% u odnosu na prethodnu godinu. U njihovoj strukturi najveći dio čine porezni prihodi (56,9%), a slijede ih prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim
propisima (22,4%), prihodi od imovine (18,5%), te prihodi od pomoći i ostali prihodi (2,2%).

Rashodi poslovanja se planiraju u iznosu 706.956.300 kuna što predstavlja smanjenje za 4,5% u odnosu na 2009. godinu.

RAZLIKA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA ZA 2010.

R.br. Opis Proračun za 2010.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1. Ukupni prihodi 834.353.130
2. Ukupni rashodi 837.667.800
Razlika prihoda i rashoda -3.314.670
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE
3. Višak prihoda iz prethodne godine 0
Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodne godine 0
C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
4. Primici od financijske imovine i zaduživanja 33.596.870
5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 30.282.200
Neto zaduživanje/financiranje 3.314.670
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+3+4) 867.950.000
UKUPNI RASHODI I IZDACI (2+5) 867.950.000

 

PRIKAZ OSNOVNIH SKUPINA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2010. GODINU

R.br. Opis Proračun za 2010.
1. PRIHODI POSLOVANJA 694.533.130
Prihodi od poreza 395.119.780
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 14.256.500
Prihodi od imovine 128.392.400
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 155.379.450
Ostali prihodi 1.385.000
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 139.820.000
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 118.830.000
Prihodi od prodaje proizvedene imovine 20.990.000
3. PRIMITCI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 33.596.870
UKUPNO PRIHODI I PRIMITCI 867.950.000
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMITCI 867.950.000

 

PRIKAZ OSNOVNIH SKUPINA RASHODA I IZDATAKA ZA 2010. GODINU

R.br. Opis Proračun za 2010.
1. RASHODI POSLOVANJA 706.956.300
Rashodi za zaposlene 203.478.280
Materijalni rashodi 241.710.900
Financijski rashodi 13.883.980
Subvencije 33.104.000
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 7.085.000
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 36.893.000
Ostali rashodi 170.801.140
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 130.711.500
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 48.968.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 54.509.050
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 27.234.450
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 30.282.200
UKUPNI RASHODI I IZDACI 867.950.000

 

RASHODI I IZDACI PO ODJELIMA GRADSKE UPRAVE ZA 2010. GODINU

R.br. Odjeli gradske uprave Proračun za 2010. Udio u planu
1. Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljiištem 55.864.600 6,4
2. Komunalni sustav 274.136.840 31,6
3. Poduzetništvo 4.337.000 0,5
4. Odgoj i školstvo 99.183.660 11,4
5. Zdravstvo i socijalna skrb 50.689.000 5,9
6. Kultura 98.355.010 11,3
7. Sport i tehnička kultura 97.942.600 11,3
8. Financije 101.097.720 11,7
9. Samouprava i uprava 47.615.700 5,5
10. Ured Grada 17.571.870 2,0
11. Zavod za informatičku djelatnost 21.106.000 2,4
UKUPNO RASHODI I IZDACI 867.950.000 100,0

 

Cjeloviti tekst Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu objavljen je u Službenim novinama PGŽ-a br. 55/09.

Proračun Grada Rijeke za 2010. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu