Gradsko je vijeće na 12. sjednici održanoj 30. lipnja 2010. usvojilo rebalans Proračuna Grada Rijeke za 2010. kojim se proračun povećava za 35 milijuna kuna, odnosno za 4 posto više u odnosu na sadašnji, i iznosi 903 milijuna kuna.

Rebalansom se proračun povećava za 35 milijuna kuna, odnosno za 4 posto više u odnosu na sadašnji, koji iznosi 903 milijuna kuna. Gradski je proračun uvećan pronalaženjem novih izvora financiranja, uvažavajući smanjenje poreznih prihoda te potrebu pokrića manjka prihoda iz 2009. godine. Gradsko vijeće prihvatilo je izvještaj o izvršenju proračuna Grada za 2009. godinu, prema kojem je iskazan manjak prihoda i primitaka u iznosu od 48.681.767,96 kuna, a na koji su ponajviše utjecala nepovoljna makroekonomska kretanja, dok se dijela sredstava Grad Rijeka svjesno odrekao kroz smanjenje naknada poduzetnicima.
Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – Prve izmjene i dopune za 2010. godinu:

R.br. Opis Proračun za 2010.  I. REBALANS 2010.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1. Ukupni prihodi 834.353.130 868.717.290
2. Ukupni rashodi 837.667.800 832.467.232
Razlika prihoda i rashoda -3.314.670 36.250.058
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE
3. Manjak prihoda iz prethodne godine 0 48.681.768
C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
4. Primici od financijske imovine i zaduživanja 33.596.870 34.291.710
5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 30.282.200 21.860.000
Neto zaduživanje/financiranje 3.314.670 12.431.710
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 867.950.000 903.009.000
UKUPNI RASHODI I IZDACI 867.950.000 854.327.232

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka – Prve Izmjene i dopune za 2010. godinu:

R.br. Opis Proračunza 2010. I. Rebalans 2010.
1. PRIHODI POSLOVANJA 694.533.130 733.767.586
Prihodi od poreza 395.119.780 377.363.665
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 14.256.500 15.166.901
Prihodi od imovine 128.392.400 182.153.400
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 155.379.450 157.097.217
Ostali prihodi 1.385.000 1.986.403
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 139.820.000 134.949.704
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 118.830.000 113.959.000
Prihodi od prodaje proizvedene imovine 20.990.000 20.990.704
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 33.596.870 34.291.710
  UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 867.950.000 903.009.000
4. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 0,00 0,00
  SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 867.950.000 903.009.000

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka – Prve Izmjene i dopune za 2010. godinu:

R.br. Opis Proračun za 2010.   I. Rebalans 2010.
1. RASHODI POSLOVANJA 706.956.300 718.265.132 
Rashodi za zaposlene 203.478.280 197.777.868
Materijalni rashodi 241.512.900 226.668.347
Financijski rashodi 13.883.980 30.800.024
Subvencije 33.104.000 28.481.470
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 7.085.000 2.645.000
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 37.091.000 37.475.000
Ostali rashodi 170.801.140 194.417.423
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 130.711.500 114.202.100 
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 48.968.000 44.041.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 54.509.050 49.254.980
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 27.234.450 20.906.120
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 30.282.200 21.860.000 
  UKUPNI RASHODI I IZDACI 867.950.000 854.327.232 

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave – Prve izmjene i dopune za 2010. godinu:

R.br. Odjeli gradske uprave Izmjene za 2010. Udio u planu
1. Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljiištem 51.056.300 5,97
2. Komunalni sustav 254.547.470 29,80
3. Poduzetništvo 4.337.000 0,51
4. Odgoj i školstvo 96.883.782 11,34
5. Zdravstvo i socijalna skrb 50.652.000 5,93
6. Kultura 89.836.490 10,52
7. Sport i tehnička kultura 83.871.800 9,82
8. Financije 147.367.757 17,25
9. Samouprava i uprava 41.342.700 4,84
10. Ured Grada 15.908.933 1,86
11. Zavod za informatičku djelatnost 18.493.000 2,16
12. Provedba dok. prost. uređenja i građenje 30.000,00 0,003
UKUPNO RASHODI I IZDACI 854.327.232 100,0

 

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godini

Prve izmjene i dopune proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu objavljene su u Službenim novinama PGŽ br. 26/10.