Gradsko je vijeće na 21. sjednici održanoj 26. svibnja 2011. prihvatilo izvješće o izvršenju Proračuna za 2010. godinu.

Gradsko vijeće prihvatilo je izvješće o ostvarenju proračuna Grada Rijeke u 2010. godini, koji je ostvaren u iznosu 810.573.660,31 kuna ili 85,3% godišnjeg plana, a rashodi u iznosu 858.255.823,75 kuna ili 95,2% godišnjeg plana, što znači da je ostvaren manjak prihoda u iznosu 47.682.163,44 kuna. Navedenom iznosu pridodaje se preneseni manjak prihoda iz 2009. godine utvrđen Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 26/10) u iznosu od 48.681.767,96 kuna, tako da ukupni manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 96.363.931,40 kuna.

Nepovoljna gospodarska kretanja direktno su se odrazila na ostvarenje prihoda proračuna u 2009. i 2010. godini, te su se pojedine vrste prihoda ostvarile u znatno manjim iznosima od očekivanih što je utjecalo na ostvarenje manjka prihoda u 2009. godini,a također i u 2010. godini.

Dodatna nepovoljna okolnost su izmjene Zakona o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 80/10) koje su stupile na snagu 1. srpnja 2010. godine i kojima su uvedene nove porezne stope zbog čega je došlo do smanjenja prihoda od poreza na dohodak što se odrazilo na prihode proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu objavljen je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 15/11.

Prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka te prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave:

Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni

R.br. Opis Planirano Proračun za 2010. Ostvareno u Proračunu za 2010.
A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 949.853.000,00 810.573.660,31
1. Ukupni prihodi 830.672.528,00 702.924.371,53
2. Primici od financijske imovine i zaduživanja 119.180.472,00 107.649.288,78
B. UKUPNI RASHODI I IZDACI 901.171.232,00 858.255.823,75
1. Ukupni rashodi 878.655.748,00 831.154.896,12
2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 22.515.484,00 27.100.927,63
C. Manjak prihoda tekućeg razdoblja (A-B) 0,00 -47.682.163,44
Manjak prihoda iz prethodne godine (preneseni) -48.681.768,00 -48.681.767,96
Ukupan manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju 0,00 -96.363.931,40

Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka

R.br. Opis Planirano Proračun za 2010. Ostvareno Proračun za 2010.
1. PRIHODI POSLOVANJA 731.804.130  660.424.071,27
Prihodi od poreza 353.591.565 311.356.055,95
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 14.373.721 10.989.155,48
Prihodi od imovine 207.536.100 186.787.504,36
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 153.101.341 148.992.135,12
Ostali prihodi 3.201.403 2.299.220,36
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 98.868.398  42.500.300,26
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 78.415.000 31.417.220,41
Prihodi od prodaje proizvedene imovine 20.453.398 11.083.079,85
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 119.180.472  107.649.288,78
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 949.853.000  810.573.660,31

Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka

R.br. Opis Planirano Proračun za 2010. Ostvareno Proračun za 2010.
1. RASHODI POSLOVANJA 717.583.213 688.165.290,73
Rashodi za zaposlene 195.576.520 194.649.216,70
Materijalni rashodi 228.088.273 215.828.543,10
Financijski rashodi 31.930.003 31.312.083,83
Subvencije 29.063.300 28.925.742,53
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 2.811.500 2.778.687,94
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 38.332.000 38.185.666,04
Ostali rashodi 191.781.617 176.485.350,59
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 161.072.535 142.989.605,39
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 24.794.664 19.729.631,62
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 96.842.882 88.885.298,01
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 39.434.989 34.374.675,76
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 22.515.484 27.100.927,63
  UKUPNI RASHODI I IZDACI 901.171.232 858.255.823,75

Prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave

R.br. Odjeli gradske uprave Planirano u Proračunu za 2010. Ostvareno u Proračunu za 2010. Udio u ostvarenom za 2010.
1. Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljiištem 23.284.400,00 20.685.480,14 2,41
2. Komunalni sustav 249.413.878,00 221.799.830,93 25,84
3. Poduzetništvo 4.091.000,00 3.480.532,83 0,41
4. Odgoj i školstvo 89.000.667,00 84.572.277,55 9,85
5. Zdravstvo i socijalna skrb 51.505.000,00 50.739.542,65 5,91
6. Kultura 88.618.980,00 81.768.336,98 9,53
7. Sport i tehnička kultura 176.811.874,00 176.629.224,34 20,58
8. Financije 144.349.500,00 147.197.920,50 17,15
9. Samouprava i uprava 40.804.000,00 39.716.972,34 4,63
10. Ured Grada 15.763.933,00 14.470.169,14 1,69
11. Zavod za informatičku djelatnost 17.498.000,00 17.183.281,41 2,00
12. Provedba dok. prost. uređenja i građenje 30.000,00 12.254,94 0,001
UKUPNO RASHODI I IZDACI 901.171.232,00 858.255.823,75 100,0

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu