Gradsko je vijeće na 4. sjednici održanoj 29. rujna 2009. godine usvojilo izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke.

Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu proračun je smanjen za 55 milijuna kuna, odnosno za 5,9%, pa sada iznosi 885.765.000,00 kuna. Smanjenje rashoda neće utjecati na realizaciju već započetih projekata, niti na postignuti životni standard građana.

Prelijevanje negativnih ekonomskih kretanja iz okruženja na hrvatsko gospodarstvo rezultiralo je padom gospodarske aktivnosti u Hrvatskoj što se očitovalo u realnom padu BDP-a od 6,3% u drugom tromjesečju 2009. godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine čime je nastavljen pad BDP-a iz prvog tromjesečja koji je pad u prvom tromjesečju iznosio 6,7% odnosu na isto razdoblje 2008. godine. Procjena je Hrvatske narodne banke da do kraja 2009. godine ne treba očekivati pad BDP-a manji od 4,5% na godišnjoj razini.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, pored pada BDP-a u prvih šest mjeseci ove godine, na negativna kretanja gospodarstva i financija u Republici Hrvatskoj na državnoj razini utječe i niz drugih pokazatelja, a to su: pad industrijske proizvodnje za 10,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, pad realnog prometa u trgovini na malo od 16,6% u prva dva tromjesečja, pad izvoza od 18,8% i pad uvoza od 27,5% u odnosu na 2008. godinu. Promatrajući stanje gospodarstva na državnoj razini, bitno je istaknuti i podatak da je ukupan broj nezaposlenih u prvih šest mjeseci povećan za 5,0%, dok indeks potrošačkih cijena pokazuje povećanje za 3,3% u odnosu na 2008. godinu što predstavlja direktno poskupljenje troškova života.

Proračun Grada Rijeke za 2009. godinu izrađen je temeljem makroekonomskih projekcija Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2009. – 2011. godine, prema kojima je očekivana stopa rasta BDP u 2009. godini iznosila 4,4%, rast poreznih prihoda 7,0%, te na osnovi procjene ostvarenja ostalih prihoda proračuna u 2008. godini i očekivanih kretanja prihoda u 2009. godini.

Međutim, izmijenjeni makroekonomski i financijski uvjeti imaju za posljedicu nižu razinu očekivanih prihoda državnog proračuna, te se u određenoj mjeri odražavaju i na financijske pokazatelje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pa tako i na Grad Rijeku.

Stoga financijski pokazatelji o ostvarenju prihoda Proračuna Grada Rijeke za prvo polugodište ukazuju da se zbog već navedenih nepovoljnih gospodarskih kretanja prihodi ne ostvaruju u skladu s iznosima planiranim u Proračunu za 2009. godinu. Prihodi proračuna za prvih šest mjeseci ove godine ostvareni su na razini ostvarenih prihoda u istom razdoblju prošle godine ukoliko se iz ostvarenih prihoda izuzmu dodatni prihodi koje proračun nije mogao ostvariti u ovoj godini (prihodi od izdavanja treće tranše obveznica u iznosu od 53,6 milijuna kuna, naplata duga komunalne naknade iz ranijih godina od Luka d.d. Rijeka u iznosu od 25,0 milijuna kuna, izvanredni prihodi od naplate poreza i prireza na dohodak u iznosu od 11,0 milijuna kuna odnosno uplata dugovanja po osnovi poreza i prireza na dohodak od tvrtke u stečaju).

Nepovoljna kretanja gospodarske aktivnosti u ovoj godini direktno se odražavaju na ostvarenje poreznih prihoda kao vrijednosno najznačajnijih prihoda Grada.

Ovi prihodi planirani su za 2009. godinu prema makroekonomskim projekcijama Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2009. – 2011. godine sa stopom rasta od 7,0% u odnosu na 2008. godinu, međutim zbog navedenih kretanja ekonomske aktivnosti bilježe manje ostvarenje u odnosu na iznose planirane u Proračunu za 2009. godinu. To se u prvom redu odnosi na prihode od poreza i prireza na dohodak što je u vezi s kretanjem plaća i zaposlenosti, te na prihode od poreza na promet nekretnina što je u vezi sa smanjenjem potražnje i prometa na tržištu nekretnina.

Pored objektivno smanjenih prihoda u 2009. godini, postoji i niz dodatnih okolnosti koje su utjecale na dosadašnje ostvarenje prihoda Grada Rijeke.

S obzirom na trenutnu situaciju, a to je pad proizvodnje i gospodarskog rasta te povećanje nezaposlenosti, Zaključkom poglavarstva od 31. ožujka 2009. godine donesen je Program dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije koje imaju za cilj sprečavanje daljnjeg pada proizvodnje uz zatvaranje proizvodnih pogona, radnih mjesta i općenito pomoć oporavku gospodarstva.

Pored navedenih okolnosti, u proteklom razdoblju ove proračunske godine, a zbog nastalih promjena koje nisu bile poznate u vrijeme izrade Proračuna za 2009. godinu, utvrđeno je potrebnim:

  • uskladiti visinu sredstava planiranih u Proračunu za 2009. godinu za financiranje  decentraliziranih  funkcija s Odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za financiranje osnovnih škola i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke,
  • sukladno proračunskim propisima planirati ostvareni višak prihoda po Godišnjem obračunu Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu kao i rashode koji su prema Odluci o raspodjeli viška  prihoda iz 2008. godine utvrđeni da će se financirati iz viška prihoda, odnosno za iznos prenesenih neutrošenih sredstava izvršiti usklađenje prihodne i rashodne strane proračuna.

 

Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – Prve izmjene i dopune za 2009. godinu

R.br. Opis Proračun za 2009. I. REBALANS
2009.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1. Ukupni prihodi 874.048.200 836.285.469
2. Ukupni rashodi 910.795.400 854.828.000
Razlika prihoda i rashoda -36.747.200 -18.542.531
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE
3. Višak prihoda iz prethodne godine 0 973.231
Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodne godine 0 973.231
C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
4. Primici od financijske imovine i zaduživanja 67.342.500 48.506.300
5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 30.595.300 30.937.000
Neto zaduživanje/financiranje 36.747.200 17.569.300
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+3+4) 941.390.700 885.765.000
UKUPNI RASHODI I IZDACI (2+5) 941.390.700 885.765.000

 

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka – Prve Izmjene i dopune za 2009. godinu

R.br. Opis Proračun za 2009. I. Rebalans za 2009.
1. PRIHODI POSLOVANJA 748.606.200 724.044.469
Prihodi od poreza 416.543.430 396.331.504
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 21.143.800 23.336.160
Prihodi od imovine 141.184.000 139.165.360
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 168.724.970 160.646.183
Ostali prihodi 1.010.000 4.565.262
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 125.442.000 112.241.000
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 86.447.000 75.846.000
Prihodi od prodaje proizvedene imovine 38.995.000 36.395.000
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 67.342.500 48.506.300 
  UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 941.390.700 884.791.769 
4. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 0,00 973.231 
  SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 941.390.700 885.765.000

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka – Prve Izmjene i dopune za 2009. godinu

R.br. Opis Proračun za 2009. I. REBALANS 2009.
1. RASHODI POSLOVANJA 775.709.200 739.885.245 
Rashodi za zaposlene 226.027.149 213.956.356
Materijalni rashodi 254.243.871 257.921.798
Financijski rashodi 16.831.400 16.875.852
Subvencije 34.927.000 35.511.000
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 7.095.000 3.526.622
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 33.701.000 35.880.400
Ostali rashodi 202.883.780 176.213.217
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 135.086.200 114.942.755 
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 31.059.200 26.718.886
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 64.330.000 61.465.960
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 0 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 39.697.000 26.757.909
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 30.595.300 30.937.000 
  UKUPNI RASHODI I IZDACI 941.390.700 885.765.000 

 

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave – Prve izmjene i dopune za 2009. godinu

R.br. Odjeli gradske uprave Izmjene za 2009. Udio u planu
1. Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljiištem 22.522.400 2,5
2. Komunalni sustav 325.592.367 36,8
3. Poduzetništvo 4.793.850 0,5
4. Odgoj i školstvo 98.468.739 11,1
5. Zdravstvo i socijalna skrb 52.032.000 5,9
6. Kultura 106.081.291 12,0
7. Sport i tehnička kultura 77.670.460 8,8
8. Financije 104.379.970 11,8
9. Samouprava i uprava 46.243.991 5,2
10. Ured Grada 23.483.932 2,6
11. Zavod za informatičku djelatnost 24.446.000 2,8
UKUPNO RASHODI I IZDACI 885.765.000 100,0

 

Prve izmjene i dopune proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu objavljene su u Službenim novinama PGŽ br. 40/09.

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu