Gradsko vijeće Grada Rijeke na 33. sjednici 18. prosinca 2008. godine donijelo je Proračun Grada Rijeke za 2009. godinu

Proračun Grada Rijeke za 2009. godinu iznosi ukupno 941.390.700 kuna što predstavlja smanjenje proračuna za 11,4 % u odnosu na iznos proračuna utvrđen I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu.

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu planirani su primici od izdavanja treće tranše municipalnih obveznica i primici od zaduživanja koji se u 2009. godini ne planiraju te je s te osnove predloženi Proračun za 2009. godinu manji u odnosu na iznos proračuna za 2008. godinu.

Ukupni prihodi i primici za 2009. godinu planirani sa smanjenjem od 11,4% u odnosu na prethodnu godinu jer se u 2009. godini ne planiraju primici od izdavanja vrijednosnih papira i primici od zaduživanja.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2009. godinu planiraju se u iznosu od 941.390.700 kuna što predstavlja smanjenje za 11,4% u odnosu na 2008. godinu i uravnoteženi su s prihodnom stranom proračuna.

Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2009.

R.br. Opis Proračun za 2009.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1. Ukupni prihodi 874.048.200
2. Ukupni rashodi 910.795.400
Razlika prihoda i rashoda -36.747.200
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE
3. Višak prihoda iz prethodne godine 0
Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodne godine 0
C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
4. Primici od financijske imovine i zaduživanja 67.342.500
5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 30.595.300
Neto zaduživanje/financiranje 36.747.200
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+3+4) 941.390.700
UKUPNI RASHODI I IZDACI (2+5) 941.390.700

 

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka za 2009. godinu

R.br. Opis Proračun za 2009.
1. PRIHODI POSLOVANJA 748.606.200
Prihodi od poreza 416.543.430
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 21.143.800
Prihodi od imovine 141.184.000
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 168.724.970
Ostali prihodi 1.010.000
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 125.442.000
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 86.447.000
Prihodi od prodaje proizvedene imovine 38.995.000
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 67.342.500
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 941.390.700
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 941.390.700


Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka za 2009. godinu

R.br. Opis Proračun za 2009.
1. RASHODI POSLOVANJA 775.709.200
Rashodi za zaposlene 226.027.149
Materijalni rashodi 254.243.871
Financijski rashodi 16.831.400
Subvencije 34.927.000
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 7.095.000
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 33.701.000
Ostali rashodi 202.883.780
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 135.086.200
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 31.059.200
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 64.330.000
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 39.697.000
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 30.595.300
UKUPNI RASHODI I IZDACI 941.390.700

 

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave za 2009. godinu

R.br. Odjeli gradske uprave Proračun za 2009. Udio u planu
1. Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljiištem 30.910.000 3,3
2. Komunalni sustav 340.139.650 36,1
3. Poduzetništvo 6.117.850 0,6
4. Odgoj i školstvo 110.930.410 11,8
5. Zdravstvo i socijalna skrb 50.190.000 5,3
6. Kultura 109.092.900 11,6
7. Sport i tehnička kultura 84.549.400 9
8. Financije 107.264.000 11,4
9. Samouprava i uprava 50.663.290 5,4
10. Ured Grada 24.488.200 2,6
11. Zavod za informatičku djelatnost 26.995.000 2,9
UKUPNO RASHODI I IZDACI 941.390.700 100,0

 

Cjeloviti tekst Proračuna za 2009. objavljen je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 51/08

Proračun Grada Rijeke za 2009. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu