Gradsko je vijeće na 12. sjednici 30. lipnja 2010. godine usvojilo godišnji obračun Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu

Ukupni prihodi i primici Proračuna Grada Rijeke ostvareni su u iznosu od 730.008.241,67 kuna ili 82,4% godišnjeg plana, od čega prihodi i primici tekuće godine iznose 729.035.011,28 kuna, a prenesena sredstva iz prethodne godine (višak prihoda iz 2008. godine) iznose 973.230,39 kuna.
Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 778.690.009,63 kuna ili 87,9% godišnjeg plana.

U 2009. godini ostvaren manjak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu od 49.654.998,35 kuna koji je dijelom pokriven prenesenim viškom prihoda iz prethodne godine utvrđenim Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu u iznosu od 973.230,39 kuna, tako da manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 48.681.767,96 kuna.
Nepovoljna gospodarska kretanja direktno su se odrazila na ostvarenje Proračuna Grada Rijeke, te su se pojedine vrste prihoda ostvarile u znatno manjim iznosima od onih planiranih Proračunom za 2009. godinu što je utjecalo na ostvarenje manjka prihoda za 2009. godinu.
Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2010. godinu potrebno je planirati manjak prihoda utvrđen Godišnjim izvještajem za 2009. godinu kao i izvore financiranja za njegovo pokriće u 2010. godini.

Prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka te prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave:

Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni

R.br. Opis Planirano Proračun
za 2009.
Ostvareno u Proračunu
za 2009.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1. Ukupni prihodi 836.285.469,00 710.491.146,04
2. Ukupni rashodi 848.783.519,00 752.018.027,24
Razlika prihoda i rashoda -12.498.050,00 -41.526.881,20
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE
3. Višak prihoda iz prethodne godine 973.230,39 973.230,39
Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodne godine 973.230,39 973.230,39
C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
4. Primici od financijske imovine i zaduživanja 48.506.300,00 18.543.865,24
5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 36.981.481,00 26.671.982,39
Neto zaduživanje/financiranje 11.524.819,00 -8.128.117,15
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+3+4)
885.765.000,00
730.008.241,67
UKUPNI RASHODI I IZDACI (2+5)
885.765.000,00
778.690.009,63
D. VIŠAK/MANJAK PRIHODA    
6. Višak/manjak prihoda 0,00 -48.681.767,96

Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka

R.br. Opis Planirano Proračun za 2009. Ostvareno Proračun za 2009.
1. PRIHODI POSLOVANJA 724.044.469,00  678.906.112,99
Prihodi od poreza 396.331.504,00 345.941.669,04
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 23.336.160,00 13.344.605,96
Prihodi od imovine 139.165.360,00 174.075.250,01
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 160.646.183,00 141.576.153,80
Ostali prihodi 4.565.262,00 3.968.434,18
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 112.241.000,00  31.585.033,05
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 75.846.000,00 21.779.105,11
Prihodi od prodaje proizvedene imovine 36.395.000,00 12.957.495,29
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 48.506.300,00  18.543.865,24
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 884.791.769,00  729.035.011,28
4. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 973.230,39  973.230,39
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 885.765.000,00  730.008.241,67

Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka

R.br. Opis Planirano Proračun za 2009. Ostvareno Proračun za 2009.
1. RASHODI POSLOVANJA 735.242.786,00 664.260.594,18
Rashodi za zaposlene 213.062.853,00 209.182.958,73
Materijalni rashodi 259.742.893,00 238.679.363,94
Financijski rashodi 17.220.922,00 12.804.317,32
Subvencije 34.206.227,00 32.981.084,86
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 3.526.622,00 2.920.935,18
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 35.716.400,00 35.018.117,42
Ostali rashodi 171.766.869,00 132.673.816,73
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 113.540.733,00 87.757.433,06
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 26.405.852,00 14.984.741,37
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.451.379,00 50.423.312,85
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 0 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 26.683.502,00 22.349.378,84
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 36.981.481,00 26.671.982,39
  UKUPNI RASHODI I IZDACI 885.765.000,00 778.690.009,63

Prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave

R.br. Odjeli gradske uprave Planirano u Proračunu za 2009. Ostvareno u Proračunu za 2009. Udio u ostvarenom za 2009.
1. Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljiištem 22.675.400,00 13.270.571,03 1,7
2. Komunalni sustav 325.603.367,00 260.656.660,81 33,5
3. Poduzetništvo 4.793.850,00 3.852.015,38 0,5
4. Odgoj i školstvo 98.468.739,00 93.811.841,31 12,0
5. Zdravstvo i socijalna skrb 52.032.000,00 49.632.398,70 6,4
6. Kultura 106.081.291,00 96.480.541,99 12,4
7. Sport i tehnička kultura 77.670.460,00 70.720.490,42 9,1
8. Financije 104.108.970,00 101.065.736,02 13,0
9. Samouprava i uprava 46.327.991,00 44.885.976,44 5,8
10. Ured Grada 23.483.932,00 20.341.914,52 2,6
11. Zavod za informatičku djelatnost 24.469.000,00 23.959.148,19 3,0
12. Provedba dok. prost. uređenja i građenje 50.000,00 12.714,82 0,001
UKUPNO RASHODI I IZDACI 885.765.000,00 778.690.009,63   100,0

Izvješće o izvršenju proračuna za 2009. godinu objavljeno je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 26/10.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu