Gradsko vijeće Grada Rijeke je na svojoj 38. sjednici, dana 24. veljače  2005. godine, između ostalog, donijelo Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu te Odluku o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu.

PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2005. GODINU – PRVE IZMJENE
Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici od 21. prosinca 2004. godine usvojilo je Proračun Grada Rijeke za 2005. godinu (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 43/04) u ukupnom iznosu od 820.562.470,00 kuna.
Proračun Grada Rijeke za 2005. godinu temelji se na:

 • Zakonu o proračunu koji se primjenjuje od 1. srpnja 2003. godine
 • smjernicama makroekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za naredno trogodišnje razdoblje, Uputama za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2005. – 2007. godine, Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2005. – 2007. godine koje je dostavilo Ministarstvo financija te procjeni prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Grada Rijeke i proračunskih korisnika
 • strategiji razvoja Grada Rijeke utvrđenoj Smjernicama Poglavarstva Grada Rijeke za razdoblje 2001. do 2005. godine
 • Smjernicama Poglavarstva Grada Rijeke za 2005. godinu.

U proteklom razdoblju ove proračunske godine, zbog nastalih promjena koje nisu bile poznate u vrijeme izrade Proračuna za 2005. godinu, utvrđeno je potrebnim:

 • uskladiti visinu sredstava planiranih u Proračunu za 2005. godinu za decentralizirane funkcije Javne vatrogasne postrojbe s visinom sredstava utvrđenom novom Odlukom o minimalnim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2005. godini,
 • planirati povećanje rashoda za kapitalna ulaganja zbog planiranog povećanja prihoda od komunalnog doprinosa, te
 • planirati sredstva za osnivanje i početak rada Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Zakonom o proračunu (“Narodne novine” broj 96/03) propisana je obveza ponovnog uravnoteženja proračuna ukoliko se tijekom proračunske godine zbog nastanka novih obveza za proračun ili promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi i/ili izdaci odnosno smanje prihodi i/ili primici proračuna.
Temeljem navedenog, a sukladno navedenoj zakonskoj odredbi, bilo je potrebno pristupiti prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu kojima je predloženo ponovno uravnoteženje prihoda i rashoda Proračuna.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa.
U Općem dijelu Proračuna iskazani su prihodi i primici te rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji i utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.
U Posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima), kojih su nositelji odjeli gradske uprave i proračunski korisnici. U okviru programa, projekata i aktivnosti rashodi i izdaci iskazani su prema ekonomskoj  i funkcijskoj klasifikaciji.
U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije za razdoblje 2005.-2007., razrađeni po pojedinim programima, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina i po izvorima prihoda za cjelovitu izvedbu programa.

Opći dio Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu
Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu, planirani iznos proračuna povećava se za 4.887.966,00 kuna odnosno za 0,6% te sada iznosi 825.450.436,00 kuna.

 • Ukupni prihodi povećavaju se za 4.887.966,00 kuna ili za 0,8% u odnosu na početni plan za 2005. godinu, što je rezultat povećanja prihoda od potpora izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i prihoda od komunalnih doprinosa te smanjenja prihoda od zateznih kamata.
 • Ukupni rashodi povećavaju se za 4.887.966,00 kuna, koje povećanje proizlazi iz povećanja rashoda poslovanja za 2.087.966,00 kuna ili za 0,4% i povećanja rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 2.800.000,00 kuna ili za 1,1% u odnosu na početni plan za 2005. godinu.
 • Primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostaju nepromijenjeni u odnosu na početni plan za 2005. godinu.
 • Raspoloživa sredstva iz prethodne godine također ostaju nepromijenjena u odnosu na početni plan za 2005. godinu.

ODLUKA IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2005. GODINE
Prijedlogom odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu predlaže se da se iznos izdanja prve tranše municipalnih obveznica od 9.983.000 EUR-a, utvrđen u Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu (“Službene novine” PGŽ broj 43/04), izmijeni u 10.000.000 EUR-a. Iznos zaduženja utvrđen u kunama u Odluci  i kontu 84 u Proračunu za 2005.godinu ostao bi neizmijenjen. Naime, iznos potrebnog zaduženja u 2005. godini utvrđen je u kunama i preračunat u EUR po tečaju Erste&Steiermarkische Bank d.d. koji je u vrijeme izrade Proračuna za 2005. godinu, a koji je bio veći od procijenjenog kretanja srednjeg tečaja HNB u 2005. godini  po kojem će se izvršiti upis odnosno uplata municipalnih obveznica.

S obzirom da se ranije planirani iznos zaduženja na kontu 84 Računskog plana za 2005. godinu u kunama ne mijenja, ova je izmjena Odluke u skladu sa Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu i ne predstavlja povećanje planiranog zaduženja na kontu 84 Računskog plana u već objavljenom Proračunu za 2005. godinu.
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu je zakonska obveza jedinica lokalne samouprave. Gradsko vijeće je usvaja kao samostalan dokument uz godišnji proračun za slijedeću proračunsku godinu.

Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2005. godinu – prve izmjene

R.br.

Opis

Proračun za 2005. -prve izmjene

A.  RAČUN PRIHODA I RASHODA                                        
1. Ukupni prihodi

726.061.436 

2. Ukupni rashodi

806.291.436

Razlika prihoda i rashoda

-80.230.000

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE                                                               
3. Višak prihoda iz prethodne godine

20.239.000

Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodne godine

20.239.000

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
4. Primici od financijske imovine i zaduživanja

79.150.000

5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

19.159.000

Neto zaduživanje/financiranje

59.991.000

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+3+4)

825.450.436

UKUPNI RASHODI I IZDACI (2+5)

825.450.436

 

Prikaz osnovnih skupina prihoda za 2005. godinu – prve izmjene

R.br.

Opis

Proračun za 2005.- prve izmjene

1. PRIHODI POSLOVANJA

621.549.436

Prihodi od poreza

253.252.036

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

17.470.000

Prihodi od imovine

122.248.900

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

228.217.000

Ostali prihodi

361.500

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                                

104.512.000

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

87.428.000

Prihodi od prodaje proizvedene imovine

17.084.000

UKUPNI PRIHODI

726.061.436

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda za 2005. godinu – prve izmjene

R.br.

Opis

Proračun za 2005. –  prve izmjene

1. RASHODI POSLOVANJA

542.560.881

Rashodi za zaposlene

157.954.177

Materijalni rashodi

181.827.337

Financijski rashodi

8.095.667

Subvencije

28.022.100

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

5.816.000

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

23.130.000

Ostali rashodi

137.715.600

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                           

263.730.555

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

72.800.000

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

136.776.000

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

54.154.555

                                  
UKUPNI RASHODI

806.291.436

 

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave za 2005. godinu – prve izmjene

R.br.

Odjeli gradske uprave

Proračun za 2005. – prve izmjene

Udio u planu

1. Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljištem                                                 

53.123.000

6,5

2. Komunalni sustav

347.758.900

42,1

3. Poduzetništvo

8.650.000

1,0

4. Odgoj i školstvo

70.902.280

8,6

5. Zdravstvo i socijalna skrb

31.748.000

3,8

6. Kultura

96.408.000

11,7

7. Sport i tehnička kultura

72.890.000

8,8

8. Financije

79.203.000

9,6

9. Samouprava i uprava

39.552.256

4,8

10. Ured Grada

19.635.000

2,4

11. Zavod za informatičku djelatnost

5.580.000

0,7

                                        
UKUPNO RASHODI I IZDACI

825.450.436

100,0

Cjeloviti tekst Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu objavljen je u Službenim novinama PGŽ-a br. 03/05.