Gradsko vijeće Grada Rijeke je na svojoj 36. sjednici, dana 21. prosinca  2004. godine, između ostalog, donijelo Proračun Grada Rijeke za 2005. godinu, projekciju Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2006.-2007. godinu te Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu.

PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2005. GODINU temelji se na:

Zakonu o proračunu koji se primjenjuje od 1. srpnja 2003. godine,

 • smjernicama makroekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za naredno trogodišnje razdoblje, Uputama za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2005. – 2007. godine, Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2005. – 2007. godine koje je dostavilo Ministarstvo financija te procjeni prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Grada Rijeke i proračunskih korisnika,
 • strategiji razvoja Grada Rijeke utvrđenoj Smjernicama Poglavarstva Grada Rijeke za razdoblje 2001. do 2005. godine,
 • Smjernicama Poglavarstva Grada Rijeke za 2005. godinu.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa.
U Općem dijelu Proračuna iskazani su prihodi i primici te rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji i utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.
U Posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima), kojih su nositelji odjeli gradske uprave i proračunski korisnici. U okviru programa, projekata i aktivnosti rashodi i izdaci iskazani su prema ekonomskoj  i funkcijskoj klasifikaciji.
U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije za razdoblje 2005.-2007., razrađeni po pojedinim programima, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina i po izvorima prihoda za cjelovitu izvedbu programa.

Opći dio Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu
Proračun Grada Rijeke za 2005. godinu utvrđen je u iznosu od 820.562.470 kuna što predstavlja povećanje od 26,9% u odnosu na prethodnu godinu.

 • Ukupni prihodi povećavaju se za 156,4 mil. kuna odnosno za 27,7% u odnosu na prethodnu godinu i iznose 721.173.470 kuna, a ukupni rashodi povećavaju se za 171,9 mil. kuna odnosno za 27,3% i iznose 801.403.470 kuna. Razlika između ukupnih prihoda i rashoda u 2005. godini odnosno manjak prihoda iznosi 80,2 mil. kuna i financira se iz neto financiranja odnosno iz razlike primitaka i izdataka utvrđenih u Računu financiranja i raspoloživih sredstava iz prethodne godine, odnosno prenesenog viška prihoda iz 2004. godine. Prihodi su planirani na osnovi elemenata makroekonomske i fiskalne politike države u 2005. godini te procjene ostvarenja vlastitih prihoda Grada. Planirano povećanje prihoda rezultat je očekivanog rasta prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Planirano povećanje rashoda rezultat je značajnog povećanja rashoda za financiranje razvojnih programa grada.
 • Primici od financijske imovine i zaduživanja povećavaju se za 10,7 mil. kuna odnosno za 15,6% u odnosu na prethodnu godinu.
  U 2005. godini planirani su primici od povrata poduzetničkih kredita u iznosu od 2,8 mil. kuna i primici od novog zaduživanja Grada Rijeke izdavanjem municipalnih obveznica uz plasman na domaćem tržištu kapitala. Grad Rijeka za realizaciju višegodišnjih kapitalnih projekata planira izdati municipalne obveznice u protuvrijednosti iznosa od 40.000.000,00 EUR-a, u tri tranše kroz razdoblje od 2005.-2007. godine sukladno dinamici realizacije kapitalnih projekata koji se financiraju iz tih sredstava. Izdavanjem prve tranše obveznica Grad će u 2005. godini ostvariti primitak od 76.330.000 kuna kuna iz čega će se financirati slijedeći višegodišnji kapitalni projekti:
  – Dvoransko plivalište Kantrida,
  – Sportska dvorana Zamet,
  – Muzej moderne i suvremene umjetnosti,
  – Izgradnja prometnica (cesta 233, Nova Ciottina – II faza, pristupna cesta prema DPU Škurinjska draga, pristupna cesta Pastoralnom centru Škurinje, željeznički podvožnjak RIO Zamet te komunalna infrastruktura za velike gradske projekte),
  – Izgradnja općih polja na groblju Drenova i izgradnja centralnog objekta na groblju Drenova.
  Važno je napomenuti da je razina zaduženosti Grada u okviru propisanom člankom 106. Zakona o proračunu što znači da godišnje otplate ne prelaze 20% ostvarenih prihoda iz prethodne godine. Zaduženost Grada Rijeke u 2004. godini iznosila je cca 7%, kolika se planira i u 2005.godini s obzirom na to da će prva obveza za kamatu po izdanim obveznicama dospijeti u 2006. godini.
 • Raspoloživa sredstva iz prethodne godine
  U Proračuna za 2005. godinu planiran je i prihod u iznosu od 20.239.000 kuna od neutrošenih sredstava iz 2004. godine koja će se prenijeti u 2005. godinu. Planirana neutrošena sredstva odnose se na sredstva kreditnog zaduženja iz 2004. godine, a koja se u 2004. godini neće utrošiti u planiranom opsegu zbog objektivnih okolnosti i problema u realizaciji kapitalnih projekata te će se za iste namjene utrošiti u 2005. godini.

PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA RAZDOBLJE 2006.-2007. GODINE
Donošenje Projekcije Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2006.-2007. godine je zakonska obveza jedinica lokalne samouprave. Gradsko vijeće je usvaja kao samostalan dokument uz godišnji proračun za slijedeću proračunsku godinu. Projekcija Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2006.-2007. godine sastoji se od općeg dijela (račun prihoda i rashoda te računa financiranja) i posebnog dijela (rashodi i izdaci raspoređeni po programima, projektima i aktivnostima čiji su nositelji odjeli gradske uprave i proračunski korisnici).
Procjenjuje se temeljem pokazatelja makroekonomske politike za razdoblje 2006.-2007. godine, da će se ukupni prihodi u 2006. godini smanjiti za 15,3% u odnosu na 2005. godinu, a u 2007. godini da će se povećati za 4,3% u odnosu na 2006. godinu.
Procjenjuje se da će ukupni rashodi u 2006. godini biti za 6,4% manji u odnosu na 2005. godinu, a u 2007. godini će se smanjiti za 9,1% u odnosu na 2006. godinu.

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2005. GODINE
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu je zakonska obveza jedinica lokalne samouprave. Gradsko vijeće je usvaja kao samostalan dokument uz godišnji proračun za slijedeću proračunsku godinu.
Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna i njegovo izvršavanje, posebna i opća prava i obveze korisnika proračunskih sredstava  te odgovornost za korištenje proračunskih sredstava sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u Proračunu. Odlukom se nadalje, propisuju posebne ovlasti Poglavarstva i gradonačelnika u izvršavanju Proračuna, upravljanje financijskom i nefinancijskom dugotrajnom imovinom, zaduživanje Grada i davanje jamstava za zaduženje pravnim osobama i ustanovama kojima je Grad većinski vlasnik ili osnivač. Sukladno Zakonu, Odlukom se posebno utvrđuje način zaduživanja izvanproračunskih korisnika Proračuna  trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima  Grad ima većinski utjecaj na upravljanje). Također, Odlukom se utvrđuje obavljanje financijsko-računovodstvene kontrole poslovnih postupaka  te propisuje način obavljanja proračunskog nadzora i utvrđuju osobe za provođenje proračunskog nadzora.

Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2005. godinu

 

R.br.

Opis

Proračun za 2005.

A.  RAČUN PRIHODA I RASHODA                                        
1. Ukupni prihodi

721.173.470 

2. Ukupni rashodi

801.403.470

Razlika prihoda i rashoda

-80.230.000

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE                                                               
3. Višak prihoda iz prethodne godine

20.239.000

Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodne godine

20.239.000

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
4. Primici od financijske imovine i zaduživanja

79.150.000

5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

19.159.000

Neto zaduživanje/financiranje

59.991.000

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+3+4)

820.562.470

UKUPNI RASHODI I IZDACI (2+5)

820.562.470

 

Prikaz osnovnih skupina prihoda za 2005. godinu

R.br.

Opis

Proračun za 2005.

1. PRIHODI POSLOVANJA

616.661.470

Prihodi od poreza

250.695.070

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

17.470.000

Prihodi od imovine

122.817.900

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

225.317.000

Ostali prihodi

361.500

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                                

104.512.000

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

87.428.000

Prihodi od prodaje proizvedene imovine

17.084.000

UKUPNI PRIHODI

721.173.470

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda za 2005. godinu

R.br.

Opis

Proračun za 2005.

1. RASHODI POSLOVANJA

540.472.915

Rashodi za zaposlene

157.002.924

Materijalni rashodi

180.770.624

Financijski rashodi

8.095.667

Subvencije

28.022.100

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

5.816.000

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

23.130.000

Ostali rashodi

137.635.600

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                           

260.930.555

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

74.300.000

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

132.476.000

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

54.154.555

                                  
UKUPNI RASHODI

801.403.470

 

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave za 2005. godinu

R.br.

Odjeli gradske uprave

Proračun za 2005. 

Udio u planu

1. Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljištem                                                 

53.123.000

6,5

2. Komunalni sustav

344.858.900

42,0

3. Poduzetništvo

8.650.000

1,0

4. Odgoj i školstvo

70.902.280

8,6

5. Zdravstvo i socijalna skrb

31.748.000

3,9

6. Kultura

96.408.000

11,7

7. Sport i tehnička kultura

72.890.000

8,9

8. Financije

79.203.000

9,7

9. Samouprava i uprava

37.564.290

4,6

10. Ured Grada

19.635.000

2,4

11. Zavod za informatičku djelatnost

5.580.000

0,7

                                        
UKUPNO RASHODI I IZDACI

820.562.470

100,0

 

Cjeloviti tekst Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu objavljen je u Službenim novinama PGŽ-a br. 43/04.

Proračun Grada Rijeke za 2005. godinu

Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu