Gradsko vijeće Grada Rijeke je na svojoj 8. sjednici, dana 28. veljače 2006. godine, između ostalog, donijelo godišnji obračun Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu i Odluku o raspodjeli viška prihoda iz 2005. godine.

Zakonom o proračunu (“Narodne novine” broj 96/03), odredbom članka 128. utvrđena je obveza poglavarstva jedinice lokalne samouprave da podnese prijedlog godišnjeg obračuna proračuna za proteklu godinu predstavničkom tijelu na donošenje, najkasnije do 1. lipnja tekuće godine.
Nadalje, odredbom članka 128. stavak 5. i odredbom članka 130. Zakona o proračunu utvrđena je obveza poglavarstva da najkasnije do 31. ožujka tekuće godine dostavi Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju utvrđeni prijedlog godišnjeg obračuna proračuna za proteklu godinu, a u roku od 15 dana nakon što ga usvoji predstavničko tijelo o tome izvijesti Ministarstvo financija.

Tijekom 2005. godine financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi slijedećih financijsko-planskih dokumenata:

 • Proračun Grada Rijeke za 2005. godinu i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici od 21.12.2004. godine, a objavljeni su u “Službenim novinama” Primorsko – goranske županije broj 43 od 24.12.2004. godine,
 • Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu i Odluku o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici od 24.02.2005. godine, a objavljeni su u “Službenim novinama” Primorsko – goranske županije broj 3 od 25.02.2005. godine,
 • Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu i Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici od 30.11.2005. godine, a objavljeni su u “Službenim novinama” Primorsko – goranske županije broj 33 od 02.12.2005. godine.

Odredbom članka 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu, a sukladno odredbi članka 38. Zakona o proračunu, Gradsko vijeće Grada Rijeke dalo je ovlaštenje Poglavarstvu Grada Rijeke da može odobriti preraspodjelu proračunskih sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela, s tim da umanjenje pojedine pozicije rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na poziciji koja se umanjuje. O izvršenim preraspodjelama Poglavarstvo je dužno polugodišnje izvještavati Gradsko vijeće.
Krajem 2005. godine Poglavarstvo je sukladno navedenom odobrilo preraspodjele proračunskih sredstava kojima su u Proračunu izmijenjeni planski iznosi pozicija, ali je ukupan iznos Proračuna ostao nepromijenjen odnosno u iznosu od 812.129.961,00 kunu utvrđenom Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu.

Izvještaj o preraspodjelama sredstava planiranih u Proračunu Grada Rijeke za 2005. godinu, po razdjelima i nositeljima razdjela, daje se u Prilogu 1. koji čini sastavni dio Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu.

Na sadržaj godišnjeg obračuna proračuna primjenjuju se odredbe članka 124. Zakona o proračunu. Navedenim člankom utvrđeno je da godišnji obračun proračuna za proteklu godinu mora sadržavati:

 • prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka,
 • račun financiranja,
 • posebni dio proračuna tj. prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračunskih korisnika,
 • obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka,
 • podatke o stanju zaduženja i izdanih jamstava proračuna, s obrazloženjem,
 • podatke o korištenju proračunskih zaliha, s obrazloženjem,
 • obrazloženje izvršenja programa,
 • obrazloženje podataka iz bilance i objašnjenje odstupanja.

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sačinjen je Godišnji obračun Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu.

U nastavku se daje pojašnjenje nastalih promjena na raznim oblicima imovine, obveza i vlastitih izvora.

 • PROMJENE U STRUKTURI IMOVINE
  Vrijednost ukupne imovine Grada Rijeke na dan 31.12.2005. godine iznosi 3.784.132.052,00 kuna i povećana je za 14.657.396,00 kuna ili za 0,4% u odnosu na stanje 01.01.2005. godine. Sastoji se od:
  – Nefinancijska imovina – povećana je za 59.600.658,00 kuna ili za 2,5%. Na povećanje vrijednosti nefinancijske imovine utjecale su slijedeće promjene:
  – Neproizvedena dugotrajna imovina – na povećanje vrijednosti za 16.246.384,00 kune ili za 2,0% utjecalo je povećanje vrijednosti zemljišta kupnjom i rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa vlasništva zemljišta, te povećanje vrijednosti nematerijalne imovine zbog nabave licenci za software i kupnje prava građenja za izgradnju nove zgrade gradske knjižnice;
  – Proizvedena dugotrajna imovina  – vrijednost je povećana za 5.127.793,00 kune ili za 0,4% što je rezultat povećanja vrijednosti građevinskih objekata i to prvenstveno vrijednosti poslovnih objekata koja se povećala dodatnim ulaganjem u uređenje i adaptaciju postojećih poslovnih prostora, stavljanjem poslovnih prostora u uporabu iz pripreme, te po osnovi novih izmjera korisne površine poslovnih prostora i kupnje poslovnog prostora;
  – Nefinancijska imovina u pripremi – vrijednost je povećana za 38.226.481,00 kunu ili za 16,7%. Najveće povećanje evidentno je na građevinskim objektima u pripremi koje je rezultat ulaganja u izgradnju pristupne ceste Policentro s infrastrukturom, izgradnju Škurinjske ceste II, izgradnju okretišta Pehlin, uređenje trga u Starom gradu, izgradnje općih polja na groblju Drenova, izgradnju centralnog objekta na groblju Drenova, te ostalih ulaganja u komunalnu infrastrukturu. Povećanje je evidentirano i na ostaloj nematerijalnoj proizvedenoj imovini u pripremi kao rezultat ulaganja u projekte i stručne podloge za prometnice, zatvoreno plivalište Kantrida, sportske objekte i drugo.
  – Financijska imovina – smanjena je za 44.943.262,00 kune ili za 3,3%. Na smanjenje vrijednosti financijske imovine utjecale su slijedeće promjene:
  – Novac u banci i blagajni – vrijednost novčanih sredstava na žiro računima i u blagajni je smanjena za 4.590.066,00 kuna ili za 9,3%;
  – Depoziti, jamčevni polozi i ostala potraživanja – smanjeni su za 1.355.279,00 kuna ili za 22,4% što je u najvećem dijelu rezultat povrata depozitnih pologa u bankama u iznosu  0,5 mil. kuna danih sa svrhom odobravanja poduzetničkih kredita, te smanjenja ostalih potraživanja za 0,7 mil. kuna naplatom potraživanja za nadoknade po štetama od osiguravajućih društava i naplatom potraživanja od refundacija;
  – Zajmovi – vrijednost zajmova smanjena je za 2.035.491,00 kunu ili za 29,3% zbog povrata poduzetničkih kredita danih u ranijim godinama;
  – Vrijednosni papiri – vrijednost je smanjena za 525.200,00 kuna prodajom “stare devizne štednje” u poslovnim bankama;
  – Dionice i udjeli u glavnici – vrijednost je povećana za 36.679.770,00 kuna ili za 5,7%, ulaganjem u temeljni kapital trgovačkih društava izvan javnog sektora u iznosu od 3,2 mil. kuna, te usklađivanjem društvenih ugovora komunalnih i trgovačkih društava s rješenjima Trgovačkog suda u iznosu od 33,5 mil. kuna;
  – Potraživanja za prihode poslovanja – smanjena su za 62.469.928,00 kuna ili za 18,8%. Potraživanja za gradske poreze povećana su za 1,6 mil. kuna, u kojima najveći udio ima potraživanje za porez na tvrtku. Potraživanje za prihode od imovine smanjeno je za 22,3 mil. kuna, prodajom potraživanja Grada koja su priznata u stečajnim postupcima poslovnoj banci, te smanjenjem potraživanja od države za zatezne kamate po osnovi konvertibilnih deviza od prodanih stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Potraživanja za komunalni doprinos i komunalnu naknadu smanjena su redovnom naplatom i naplatom po nagodbi za 41,8 mil. kuna.
  – Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine – smanjena su za 25.000.425,00 kuna ili za 7,7% redovnom naplatom prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo po dugoročnim kreditima danim građanima;
  – Rashodi budućeg razdoblja – predstavljaju buduću potrošnju koja se ne iskazuje u 2005. godini već se prenosi u slijedeću godinu, a odnosi se na rashode plaća za prosinac 2005. godine, rashode poslovanja koji se odnose na 2006. godinu, te nedospjelu obvezu po ugovoru o sufinanciranju otplate kredita komunalnom društvu “Autotrolej” za nabavku novih autobusa.
 • PROMJENE U STRUKTURI OBVEZA I VLASTITIH IZVORA
  Bilančnu ravnotežu imovini predstavljaju ukupne obveze i vlastiti izvori.
  – Obveze – vrijednost je povećana za 5.897.501,00 kunu ili za 3,7% i proizlazi iz povećanja obveza za rashode poslovanja za 21,7 mil. kuna, povećanja obveza za nabavu nefinancijske imovine za 3,3 mil. kuna, te smanjenja obveza za zajmove za 19,1 mil. kuna. Najveće povećanje obveza za rashode poslovanja odnosi se na nedospjelu obvezu po ugovoru o sufinanciranju otplate kredita komunalnom društvu “Autotrolej” za nabavku novih autobusa u iznosu od 12,2 mil. kuna, te na obveze za materijalne rashode koje su veće za 5,9 mil. kuna. Obveze za zajmove smanjene su za 19,1 mil. kuna jer se krediti iz prethodnih godina redovno otplaćuju.
  – Vlastiti izvori – povećani su za 8.759.895,00 kuna ili za 0,2%.
  Na kraju financijske godine utvrđen je višak prihoda u iznosu 5.012.745,00 kuna koji je ostvaren od prihoda poslovanja u iznosu 69.747.205,00 kuna, kojim je pokriven manjak od nefinancijske imovine u iznosu 49.618.278,00 kuna i manjak od financijske imovine u iznosu 15.116.182,00 kuna.
  – IZVANBILANČNI ZAPISI – u izvanbilančnim zapisima u iznosu od 228.588.240,00 kuna iskazano je stanje aktivnih jamstava (KD “Vodovod i kanalizacija” za izgradnju sustava kanalizacije i TD “Ekoplus” za izgradnju centra za gospodarenje otpadom “Marišćina”) u iznosu 61.303.482,00 kune, vrijednost nekretnina u iznosu 144.075.010,00 kuna čije vlasništvo u zemljišno knjižnim evidencijama nije riješeno (objekti odgoja i školstva, zdravstva i socijalne skrbi, športa i tehničke kulture, ostalih poslovnih zgrada i dr.), potraživanja za spomeničku rentu u iznosu od 5.241.268,00 kuna, te potraživanja za kamatu po “staroj deviznoj štednji” u iznosu od 17.951.490,00 kuna.

STANJE ZADUŽENJA/JAMSTAVA PRORAČUNA
2.1. Stanje zaduženja po dugoročnim kreditima:

 • Kredit Hypo Alpe-Adria-Bank International, Klagenfurt – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Rijeka sklopio je s Hypo Alpe-Adria-Bank, Klagenfurt dana 23.12.1999. godine ugovor o kreditu na iznos od 10.110.000,00 CHF. Namjena kredita je gradnja i rekonstrukcija cesta, te sufinanciranje građenja Centra za radno-proizvodne aktivnosti invalidnih osoba utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća o prihvaćanju kapitalnih projekata Grada Rijeke. Otplata kredita u tromjesečnim anuitetima počela je u 2002. godini i traje do kraja 2009. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana uz tromjesečni LIBOR za CHF.
  Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2005.g. (glavnica i kamata) iznosi 29.528.686,85 kune i to:
  glavnica 27.416.345,93 kn
  kamata   2.112.340,93 kn
 • Kredit Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Rijeka sklopio je s Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb dana 17.09.2002. godine ugovor o kreditu na iznos od 25.600.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Kredit je namijenjen za realizaciju kapitalnih projekata utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 23.05.2002. godine. Otplata kredita u tromjesečnim anuitetima počela je u 2004. g. i traje do kraja 2008. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana uz 3-mjesečni EURIBOR +2 p.a.
  Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2005.g. (glavnica i kamata) iznosi 16.110.673,91 kune i to:
  glavnica 15.087.697,30 kn
  kamata  1.022.976,61 kn
 • Kredit Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Rijeka sklopio je s Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb dana 14.11.2003. godine ugovor o kreditu na iznos od 6.000.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Kredit je namijenjen za realizaciju kapitalnih projekata utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 10.07.2003. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana za 3-mjesečni EURIBOR +1,9% p.a. Otplata kredita u tromjesečnim anuitetima započela je u 2004. g., a posljednja rata kredita otplaćena je 30.09.2005. godine.
  Stanje kredita na dan 31.12.2005.g. (glavnica i kamata) iznosi 0,00 kuna.
 • Kredit Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Rijeka sklopio je s Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka dana 14.07.2004. godine ugovor o kreditu na iznos od 60.840.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Kredit je namijenjen za realizaciju kapitalnih projekata utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 29.04.2004. godine i Odlukom o izmjeni Odluke o prihvaćanju kapitalnih projekata od 30.11.2004. Otplata kredita u tromjesečnim anuitetima započinje u 2006. g. i traje do 2012. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana za 6-mjesečni LIBOR +1,7 p.p.
  Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2005.g. (glavnica i kamata) iznosi 68.187.658,02 kune i to:
  glavnica 59.804.834,97 kn
  kamata   8.382.823,05 kn

2.2. Stanje danih jamstava:

 • Jamstvo KD “Vodovod i kanalizacija” za inozemno zaduženje kod EBRD, London – na osnovi Odluke Vlade Republike Hrvatske, sklopljen je dana 23.12.1999. godine ugovor o jamstvu s Europskom bankom za obnovu i razvoj, kojim Grad Rijeka jamči za redovitu otplatu kredita u iznosu od 7.500.000,00 EUR odobrenog KD “Vodovod i kanalizacija” od strane Europske banke za obnovu i razvoj iste godine. Namjena kredita je financiranje projekta “Kanalizacijski sustav Grada Rijeke-Kanalizacija Kantride”. Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je 27.02.2003. godine Odluku o izmjenama Odluke o davanju jamstva kojom je iznos jamstva povećan na 8.100.000,00 EUR. Odlukom je smanjena kamatna stopa te sada iznosi 3% plus LIBOR na EUR na šest mjeseci. Otplata kredita započela je u polugodišnjim anuitetima u 2003. godini i traje do kraja 2011. godine. KD “Vodovod i kanalizacija” uredno otplaćuje dospjele obveze po kreditu kojima je smanjen iznos danog jamstva.
  Stanje aktivnog jamstva na dan 31.12.2005.g. (glavnica i kamata) iznosi 48.385.950,47 kuna i to:
  glavnica 39.828.380,40 kn
  kamata     8.557.570,07 kn
 • Jamstvo TD “Ekoplus” d.o.o. za zaduženje kod Privredne banke d.d. Zagreb – na osnovi Odluke Gradskog vijeća Grada Rijeke od 21.12.2004. godine, Grad Rijeka je izdao jamstvo trgovačkom društvu “Ekoplus” d.o.o. Rijeka za kreditno zaduženje kod Privredne banke d.d. Zagreb, Podružnica Riadria Rijeka. Namjena kredita je kupnja zemljišta za potrebe izgradnje Centralne zone za gospodarenje otpadom “Marišćina”. Jamstvo za uredan povrat kredita dano je za 50% ukupnog kredita što iznosi 15.500.000,00 kuna kuna s valutnom klauzulom u EUR . Otplata kredita u tromjesečnim anuitetima započinje u 2005. g. i traje do kraja 2009. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana za 3-mjesečni LIBOR za EUR+1,32 %.
  Stanje aktivnog jamstva na dan 31.12.2005.g. (glavnica i kamata) iznosi 12.917.531,53 kune i to:
  glavnica 12.034.486,11 kn
  kamata      883.045,42 kn

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2005. GODINU
U nastavku se daje pregled planiranih i ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2005. godini iz kojeg se može zaključiti sljedeće:
Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 615.702.998,01 kuna odnosno 75,8% plana, od čega prihodi i primici tekuće godine iznose 594.530.653,16 kuna, a raspoloživa sredstva iz prethodne godine (višak prihoda iz 2004. godine) iznose 21.172.344,85 kuna.
Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 610.690.253,72 kune odnosno 75,2% plana.
Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka odnosno višak prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu u iznosu od 5.012.744,29 kuna.

 • PRIHODI I PRIMICI U 2005. GODINI
  Ukupni prihodi i primici proračuna planirani su u iznosu od 812.129.961,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 615.702.998,01 kuna ili 75,8% plana na što je utjecao izostanak planiranog primitka od izdavanja obveznica te manja naplata prihoda od prodaje zemljišta, prihoda od financijske imovine i prihoda od kapitalnih pomoći.
 • RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE (VIŠAK PRIHODA IZ 2004. GODINE) iznose 21.172.344,85 kuna i predstavljaju višak prihoda koji je utvrđen Godišnjim obračunom Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu te je Odlukom i Odlukom o izmjenama Odluke o raspodjeli viška prihoda iz 2004. godine (“Službene novine” Primorsko – goranske županije broj 8/05 i 33/05) raspoređen za namjensko trošenje u 2005. godini.
 • RASHODI I IZDACI PRORAČUNA U 2005. GODINI
  Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 812.129.961,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 610.690.253,72 kuna ili 75,2% od plana zbog slabijeg ostvarenja rashoda za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) budući se u 2005. godini nisu realizirali niti prihodi iz kojih je bilo planirano financiranje ovih rashoda (primici od izdavanja obveznica, prihodi od financijske imovine, kapitalne pomoći iz proračuna i prihodi od prodaje imovine).
  Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 2.662.141,93 kuna ili 3,4% plana, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 17.778.324,10 kuna ili 100% plana.
 • VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2005. GODINU
  Iz razlike ostvarenih prihoda, primitaka i raspoloživih sredstava iz prethodne godine u iznosu 615.702.998,01 kuna i izvršenih rashoda i izdataka u iznosu 610.690.253,72 kuna proizlazi višak prihoda/primitaka Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu u iznosu od 5.012.744,29 kuna.
  Namjena i raspodjela viška prihoda po Godišnjem obračunu utvrđuje se Odlukom o raspodjeli viška prihoda iz 2005. godine.

KORIŠTENJE PRORAČUNSKE ZALIHE
Sukladno članku 45. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 96/03), sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti; za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća; za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode u tijeku godine.
Prema članku 9. i 10. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 43/04, 3/05, 33/05), Poglavarstvo odlučuje o korištenju sredstava proračunske zalihe o čemu je obvezno polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće.

Sredstva proračunske zalihe korištena su u 2005. godini u iznosu od 233.333,33 kune kako slijedi:

 • prema Zaključku Poglavarstva od 3. siječnja 2005. godine odobrena je isplata sredstava iz proračunske zalihe u iznosu od 100.000,00 kuna Crvenom križu Hrvatske na ime humanitarne pomoći žrtvama razornog tsunamija u jugoistočnoj Aziji koji je to područje pogodio 26. prosinca 2004. godine,
 • prema Zaključku Poglavarstva od 29. studenog 2005. godine odobrena je isplata sredstava iz proračunske zalihe u iznosu od 133.333,33 kuna Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke na ime pomoći obitelji vatrogasca Ede Surine stradalog tijekom gašenja požara u Labinskoj ulici u mjesecu studenom 2005. godine.

Razlika ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2005. godinu

R.br.

Opis

Izvršenje za 2005.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA                                         
1. Ukupni prihodi

591.868.511,23

2. Ukupni rashodi

592.911.929,62

Razlika prihoda i rashoda

-1.043.418,39

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE
3. Višak prihoda iz prethodne godine

21.172.344,85

Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodne godine

21.172.344,85

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
4. Primici od financijske imovine i zaduživanja

2.662.141,93

5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

17.778.324,10

Neto zaduživanje/financiranje

15.116.182,17

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+3+4)                                               

615.702.998,01

UKUPNI RASHODI I IZDACI (2+5)                                                            

610.690.253,72

VIŠAK PRIHODA i PRIMITAKA

5.012.744,29

 

Prikaz ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka u 2005. godini

R.br.

Opis

Izvršenje za 2005.

1. PRIHODI POSLOVANJA

559.585.067,80

Prihodi od poreza

234.890.303,19

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

3.548.093,88

Prihodi od imovine

147.181.200,77

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

171.244.757,42

Ostali prihodi

2.720.712,54

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

32.283.443,43

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

11.358.217,78

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

20.925.225,65

                                                                                                            
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

2.662.141,93

Primljene otplate(povrati) glavnice danih zajmova

2.662.141,93

Primici od zaduživanja

0,00

4. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

5.012.744,29

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

615.702.998,01

 

Prikaz ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka u 2005. godini

R.br.

Opis

Izvršenje za 2005.

1. RASHODI POSLOVANJA

486.123.661,64

Rashodi za zaposlene

155.341.929,65

Materijalni rashodi

179.578.191,09

Financijski rashodi

8.687.490,89

Subvencije

27.632.808,54

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

2.780.846,74

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

24.686.139,94

Ostali rashodi

87.416.254,79

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

106.788.267,98

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

14.710.662,19

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

61.215.790,05

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

30.861.815,74

                                                                                                             
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

17.778.324,10

Izdaci za dane zajmove

350.000,00

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

3.185.000,00

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

14.243.324,10

UKUPNI RASHODI I IZDACI

610.690.253,72

 

Ostvareni rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave u 2005. godini

R.br.

Odjeli gradske uprave

Izvršenje za 2005.

Udio u izvršenju

1. Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljištem

7.759.488,96

1,3

2. Komunalni sustav

219.492.495,73

35,9

3. Poduzetništvo

6.050.376,97

1,0

4. Odgoj i školstvo

69.856.290,19

11,4

5. Zdravstvo i socijalna skrb

31.505.912,71

5,5

6. Kultura

76.414.277,84

12,5

7. Sport i tehnička kultura

57.924.014,52

9,5

8. Financije

77.109.754,52

12,6

9. Samouprava i uprava

38.964.654,84

6,4

10. Ured Grada

18.535.906,49

3,0

11. Zavod za informatičku djelatnost

7.077.080,95

1,2

                                                                                           
UKUPNI RASHODI I IZDACI

610.690.253,72

100,0

 

Obračun proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu objavljen je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 09/06.

Godišnji obračun proračuna grada rijeke za 2005.

Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2005. godine