Gradsko vijeće Grada Rijeke je na svojoj 6. sjednici, dana 30. studenoga  2005. godine, između ostalog, donijelo Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu te Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu, te Odluku o izmjenama Odluke o raspodjeli viška prihoda iz 2004. godine.

PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2005. GODINU – DRUGE IZMJENE

Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je na sjednici od 21. prosinca 2004. godine Proračun Grada Rijeke za 2005. godinu (“Službene novine” Primorsko–goranske županije broj 43/04) u ukupnom iznosu od 820.562.470 kuna, a na sjednici od 24. veljače 2005. godine (“Službene novine” Primorsko–goranske županije broj 3/05) donesene su prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu u ukupnom iznosu od 825.450.436 kuna.

Člankom 36. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 96/03) predviđeno je da se tijekom godine može vršiti novo uravnoteženje proračuna putem izmjena i dopuna, a po postupku za donošenje proračuna.

Na temelju desetomjesečnog ostvarenja prihoda i primitaka odnosno rashoda i izdataka, te procjene ostvarenja proračuna do kraja godine, utvrđeno je potrebnim sukladno navedenoj zakonskoj odredbi pristupiti drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu kojima se ponovno uravnotežuju prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

Opći dio Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu
Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu, planirani iznos proračuna smanjio se za 13.320.475 kuna odnosno za 1,6% te sada iznosi 812.129.961 kuna.

  • Ukupni prihodi smanjuju se za 13.320.475 kuna ili za 1,6% u odnosu na Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu što je rezultat smanjenja prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 49,8 mil. kuna, te povećanja prihoda poslovanja za 35,4 mil. kuna, povećanja primitaka od financijske imovine za 0,2 mil. kuna i više ostvarenog viška prihoda iz prethodne godine za 0,9 mil. kuna.
  • Ukupni rashodi se smanjuju za 13.320.475 kuna ili za 1,6% u odnosu na Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu, što je rezultat smanjenja rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 16,9 mil. kuna, smanjenja izdataka za financijsku imovinu za 1,2 mil. kuna te povećanja rashoda poslovanja za 4,8 mil. kuna.
  • Primici od financijske imovine i zaduživanja se povećavaju za 180.000 kuna ili za 0,2% u odnosu na Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se smanjuju za 1.237.000 kuna ili za 6,5% u odnosu na Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu.
  • Raspoloživa sredstva iz prethodne godine u iznosu od 21.172.344,85 Kn su dijelom prenamijenjena Odlukom o izmjeni Odluke o raspodjeli viška prihoda iz 2004. godine

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2005. GODINE
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu (“Službene novine” Primorsko goranske županije broj 43/04 i 03/05) izmjenjena je u članku 9. stavku 1. vezano za planirana sredstva proračunske zalihe koja sada iznose 500.000,00 Kn.

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O RASPODJELI VIŠKA PRIHODA IZ 2004. GODINE
Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2004. godine (“Službene novine” Primorsko goranske županije broj 08/05) izmjenjena je u članku 5. na način da se utvrđuje nova preraspodjela za iznos od 19.948.561,37 kuna od ukupnog iznosa viška prihoda iz 2004. godine od 21.172.344,85 Kn.

Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2005. godinu – druge izmjene

.br.

Opis

Proračun za 2005. -druge izmjene

A.  RAČUN PRIHODA I RASHODA                                        
1. Ukupni prihodi

711.627.616 

2. Ukupni rashodi

794.207.961

Razlika prihoda i rashoda

-82.580.345

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE                                                               
3. Višak prihoda iz prethodne godine

21.172.345

Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodne godine

21.172.345

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
4. Primici od financijske imovine i zaduživanja

79.330.000

5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

17.922.000

Neto zaduživanje/financiranje

61.408.000

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+3+4)

812.129.961

UKUPNI RASHODI I IZDACI (2+5)

812.129.961

 

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka za 2005. godinu – druge izmjene

R.br.

Opis

Proračun za 2005.- druge izmjene

1. PRIHODI POSLOVANJA

656.981.616

Prihodi od poreza

246.295.036

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

14.050.980

Prihodi od imovine

177.475.600

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

216.460.000

Ostali prihodi

2.700.000

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                                

54.646.000

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

32.280.000

Prihodi od prodaje proizvedene imovine

22.366.000

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA            

79.330.000

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI

790.957.616

4. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

21.172.345

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI

812.129.961

 

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave za 2005. godinu – druge izmjene

R.br.

Odjeli gradske uprave

Proračun za 2005. – druge izmjene

Udio u planu

1. Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljištem                                                 

46.354.000

5,7

2. Komunalni sustav

323.616.418

39,8

3. Poduzetništvo

6.457.000

0,8

4. Odgoj i školstvo

71.937.112

9,0

5. Zdravstvo i socijalna skrb

31.748.000

3,9

6. Kultura

100.875.413

12,4

7. Sport i tehnička kultura

88.113.938

10,8

8. Financije

76.404.124

9,4

9. Samouprava i uprava

40.552.356

5,0

10. Ured Grada

18.952.600

2,3

11. Zavod za informatičku djelatnost

7.119.000

0,9

                                        
UKUPNO RASHODI I IZDACI

812.129.961

100,0

 

Cjelovit tekst Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu objavljen je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije 33/05.

Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu

Odluka o izmjenama Odluke o raspodjeli viška prihoda iz 2004. godine