ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA KOJIMA JE MANDAT PRESTAO:

Pero Lučin (zamjenik Andrej Poropat)
Pripadnost političkoj stranci:
Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati (HNS)

Izabran s kandidacijske liste: HNS-ARS-SDA HRVATSKE

Mandat člana Gradskog vijeća prestao je na temelju podnesene ostavke dana 16. lipnja 2017. godine.


Juraj Bukša
(zamjenik Sandro Vizler)
Pripadnost političkoj stranci:
Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati (HNS)

Izabran s kandidacijske liste: HNS-ARS-SDA HRVATSKE

Mandat člana Gradskog vijeća prestao je na temelju podnesene ostavke dana 18. siječnja 2018. godine.

Mirjana Jukić
Pripadnost političkoj stranci: Živi zid
Izabrana s kandidacijske liste: AM-ŽIVI ZID-SNAGA-ALTERNATIVA

Mandat članice Gradskog vijeća prestao je smrću dana 11. veljače 2019.