Križanje Liburnijske i odvojka prema budućoj poslovno-stambenoj zoni na Krnjevu

Grad Rijeka je u razdoblju 2017.-2020. godine pripremu izgradnje te izgradnju cesta uložio 33.928.859 kuna.

Cesta OU 4 Martinkovac

Na području stambenog naselja Martinkovac završena je, u svrhu prilaza za višestambenu izgradnju, gradnja prilazne ceste sa svom pripadajućom infrastrukturom. Nerazvrstana cesta oznake OU4-a spaja postojeće Ulice Tina Ujevića i Ulicu Dražice. Projekt je izrađen u dvije faze, od kojih je realizirana I. faza u dužini cca 140 m.

Cesta OU4 Martinkovac

Cesta OU4 Martinkovac

Dobivena je dvosmjerna cesta širine 2 x 3 m, s obostranim pločnikom širine 1,60 m i sa svom pripadajućom infrastrukturom u trupu prometnice: izgrađena je sanitarna kanalizacija u dužini od 50 m, oborinska kanalizacija u dužini od 82 m, plinska instalacija u dužini od 145 m, javna rasvjeta dužine 180 m i EKI-kanalizacija dužine 193 m.

U trupu ceste izvedena su i dva vodovodna opskrbna cjevovoda dužine 148 m i dužine 142 m te jedan transportni cjevovod dužine 142 m.

Uporabna dozvola  dobivena je krajem mjeseca travnja 2019. godine. Iz gradskog proračuna za ovaj projekt izdvojeno je 1.816.309 kn.

Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac

U prosincu 2017. godine izgrađene su stambene ulice OUVIa – I. faza, OUVIb, OU8a – I. i II. faza, OU9, PP10 – I. faza ukupne dužine 710 m, s komunalnom infrastrukturom: sanitarnom i oborinskom odvodnjom, vodovodnom instalacijom, plinskom instalacijom, niskonaponskom elektromrežom, elektrokomunikacijskom kanalizacijom i javnom rasvjetom. U svrhu odvodnje oborinskih voda s izgrađenih stambenih ulica, izgrađena je upojna građevina. Radove su sufinancirali KD vodovod i kanalizacija d.o.o., Energo d.o.o. i HEP-ODS d.o.o. Elektroprimorja Rijeka. Izgradnjom ulica stekli su se uvjeti za gradnju stambenih građevina u novoj stambenoj zoni Martinkovac, uključujući i početak radova na gradnji planiranih stambenih zgrada koje će se graditi prema programu društveno poticane stanogradnje. Iz gradskog proračuna za ovaj projekt izdvojeno je 7.810.353 kn.

Raskrižje Škurinjska Draga

Završena je rekonstrukcija raskrižja Škurinjska Draga, sufinancirana dijelom iz sredstava Nacionalnog programa za sigurnost na cestama, kao opasno mjesto križanja Osječke ulice i Škurinjske ceste (smjer Rijeka – Viškovo), Ulice Ive Lola Ribara (smjer Drenova i Škurinje) te privremenog priključka radnoj zoni R9. Raskrižje je prošireno prema jugu izgradnjom dodatnog traka za lijevo skretanje iz smjera Viškova prema prema Škurinju i Drenovi te iz smjera centra prema zoni R9, a produžena je i dužina traka za skretanje iz smjera centra prema Škurinju i Drenovi. Izvršena je i rekonstrukcija javne rasvjete, preložena je DTK i visokonaponska električna mreža te provedena nova semaforizacija raskrižja. Uporabna dozvola dobivena je početkom srpnja 2017. godine. Iz gradskog proračuna za ovaj projekt izdvojeno je 5.046.145 kn.

Stambena ulica OU10 – I. faza

U ožujku 2019. godine završeni su radovi na gradnji stambene ulice OU10a – I. faza i dobivena je pravomoćna uporabna dozvola.

Izgrađena je dvosmjerna cesta dužine 58 m sa svom pripadajućom infrastrukturom u trupu prometnice, pa je tako izgrađena sanitarna odvodnja u dužini od 60 m, oborinska odvodnja u dužini od 78,00 m, javna rasvjeta u dužini od 165 m, elektrokomunikacijske instalacije dužine 83 m i vodovodne instalacije dužine 78 m. Iz gradskog proračuna za ovaj projekt izdvojeno je 1.335.392 kn.

Pristup poslovno-stambenom kompleksu Krnjevo

Gradnja pristupa poslovnom kompleksu Krnjevo u skladu s Urbanističkim planom uređenja dijela područja Krnjevo podrazumijeva gradnju ulice planske oznake U1 i pristupnog puta planske oznake PP1 i PP2. Mjesto gradnje ulice i pristupnih putova je bivše skladište HT-a, na kojem se prostoru prema Urbanističkom planu uređenja predviđa gradnja poslovno-stambenih građevina.

Križanje Liburnijske i odvojka prema budućoj poslovno-stambenoj zoni na Krnjevu 2

Križanje Liburnijske i odvojka prema budućoj poslovno-stambenoj zoni na Krnjevu

Tijekom 2018. godine izrađena je projektna dokumentacija, a u 2019. godini ishođene su građevinske dozvole za gradnju ulice planske oznake U1 i pristupnog puta PP2 s pripadajućom infrastrukturom. Za pristupni put PP1 u prvoj polovici 2020. godine izrađena je projektna dokumentacija i podnesen zahtjev za ishođenje građevinske dozvole.

U 2020. godini izvedeni su radovi na gradnji prve faze ulice U1 ukupne dužine 280 m s infrastrukturom: oborinskom i sanitarnom odvodnjom, vodovodnom instalacijom, javnom rasvjetom, elektroenergetskom mrežom i telekomunikacijskom kanalizacijom.

Dinamika izvođenja radova usklađena je s dinamikom gradnje poslovnog kompleksa Krnjevo pa se do lipnja 2021. godine očekuje završetak radova na gradnji ulice U1 i početak radova na gradnju pristupnog puta PP1 i PP2. U tijeku je imovinsko-pravna priprema zemljišta za gradnju ulice i pristupnih putova. Iz gradskog proračuna za ovaj projekt do sada je izdvojeno 6.176.040 kn.

Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova

Zahvat u prostoru obuhvaća spoj postojeće prometnice Ive Lole Ribara u vrhu naselja Škurinje s cestom Drenovski put koja dolazi iz naselja Kozala i vodi dalje prema Drenovi. Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova u Rijeci obuhvaća planiranu spojnu prometnicu u dužini od 330 m te dodatnu potrebnu dužinu za uklapanje u postojeće stanje, rekonstrukciju prometnice Drenovski put u dužini od 150 m, formiranje trokrakog raskrižja (T-priključaka). U trupu prometnice izgradit će se kompletna pripadajuća infrastruktura. Tijekom 2017. godine pristupilo se gradnji koja je i dovršena, osim u dijelu čestica za koje se već dvije godine vodi složena imovinsko-pravna priprema. Iz gradskog proračuna za ovaj projekt do sada je izdvojeno 4.898.003 kn

Rekonstrukcija Opatijske ceste

U 2020. godini završena je rekonstrukcija Opatijske ceste. Rekonstruiran je dio Opatijske ulice u dužini od 269 m. Dobivena je prometnica širine 2 x 3,55 m, s pješačkim hodnicima širine 1,60 m izrađenim u dijelu rekonstruiranog zahvata. U sklopu rekonstrukcije ulaza u hotelski kompleks izgrađeno je raskrižje u obliku rotora polumjera 13 m.

Završena rekonstrukcija Opatijske ceste

Završena rekonstrukcija Opatijske ceste

U trup ceste ugrađena je infrastrukturna instalacija oborinske odvodnje u dužini od 246 m s pripadajućim upojnim bunarom smještenim u središtu rotora, instalacija plinovoda u dužini od 295 m, javne rasvjete u dužini 420 m i DTK instalacije u dužini od 70 m.

U sklopu rekonstrukcije ceste, u proširenju su izgrađena dva autobusna ugibališta s nadstrešnicama za korisnike. Obavljeno je i prelaganje magistralnog cjevovoda vode u dužini od 276 m u trup ceste. 5.410.265 Više o projektu rekonstrukcije Opatijske ceste.

Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

DPU-om dijela Područja Zapadni Zamet predviđeno je da se područje donjeg Zameta preko produžetka Ulice Mirka Jengića spoji s glavnom prometnicom Ivana Ćikovića Belog te da se na mjestu spoja predvidi raskrižje koje će ujedno povezati i gornji dio Zameta preko Ulice Braće Bačić. Planirana cesta bila bi dužine cca 250 m, širine 2 x 3 m, s obostranim nogostupom u širini 1,75 m te svom potrebnom infrastrukturom u trupu ceste. Zbog komplicirane imovinsko-pravne pripreme, cesta se podijelila u dvije faze. Za prvu fazu izrađen je novi idejni projekt i parcelacija, a u tijeku je izrada glavnih projekata. Zbog djelomične izmjene trase ceste, a u svrhu okončanja otkupa, odnosno izvlaštenja potrebnog zemljišta u tijeku je imovinsko-pravna priprema. Izgradnju predmetne ceste planira se završiti u 2021. godini. Za projekt je iz gradskog proračuna do sada izdvojeno 163.875 kn.

Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj ulici

Dražička ulica nalazi se na području Zameta – naselje Grbci. Na istočnom dijelu spaja se na Primorsku ulicu, a prema zapadu uređena je u svom punom profilu do raskrižja s Ulicom Marije Grbac. U nastavku je asfaltirana do zapadnog kraja naselja Grbci. Trasa projektirane ulice „Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj“ pruža se neuređenim terenom kojim prolazi novo projektirano raskrižje s ulicom oznake 3014 i nastavlja dalje kroz stambeno naselje gdje je djelomično uređena i spaja se na uređenu Ulicu Tina Ujevića na Srdočima. Prometnica je planirana dužine 780 m, širine kolnika 2 x 3,25 m, s obostranim nogostupom širine 1,60 m. Uključena je gradnja kompletne pripadajuće infrastrukture s izgradnjom upojnih građevina za prikupljanje oborinske odvodnje. Provodi se imovinsko-pravne priprema dijela zemljišta unutar granica zahvata buduće ulice te novelacija projekta u svrhu pokretanja izvlaštenja potrebnog zemljišta. Za projekt je iz gradskog proračuna do sada izdvojeno 126.875 kn.

Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju

Provedena je novelacija glavnog projekta, završen je izvedbeni projekt i dobiveno rješenje o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole. Javna nabava za izbor najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova te sve ostale aktivnosti prekinute su zbog prekinutih aktivnosti na stambenoj izgradnji na tom području. Za projekt je iz gradskog proračuna do sada izdvojeno 11.165 kn.

Pristupne ceste na Donjoj Drenovi – Vrhak, Brca

Za rekonstrukciju pristupne ceste planske oznake U9 i U10 na Donjoj Drenovi, odnosno cestu koja spaja Ulicu Brca s Ulicom Drenovski put, s rekonstrukcijom pripadajućeg raskrižja, u ukupnoj dužini od 410 m, izrađena je u 2019. godini izmjena i dopuna idejnog projekta te ishođena izmjena i dopuna lokacijske dozvole. U idućem razdoblju očekuje se provedba elaborata parcelacije i rješavanje imovinsko-pravne pripreme zemljišta za izgradnju. Imovinsko-pravnu pripremu zemljišta za rekonstrukciju ceste provodi Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Za projekt je iz gradskog proračuna do sada izdvojeno 49.063 kn.

Priključna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida

U skladu s preuzetim obvezama Grad se će izgraditi i rekonstruirati vanjske prometnice u dužini cca 1.100 m ceste sa svom potrebnom infrastrukturom.

Prikupljene su podloge, izrađena je radna verzija geodetskog projekta i izrađena radna verzija idejnog projekta u 2017. godini. Daljnja realizacija projekta na vanjskoj infrastrukturi i prometnicama ovisi o realizaciji projekta samog stadiona koju vodi Stadion Kantrida d.o.o. Za projekt je iz gradskog proračuna do sada izdvojeno 87.126 kn.

Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici – privoz Plodine

U 2018. godini izrađen je geodetski elaborat i ishodovana lokacijska dozvola. U 2019. godini izrađeni su glavni i izvedbeni projekti. Prometnica je ukupne dužine L = 60 m. U razdoblju od siječnja do lipnja 2020. godine prikupljene su dodatne suglasnosti na projektnu dokumentaciju i očekuje se izdavanje građevinske dozvole. Za projekt je iz gradskog proračuna do sada izdvojeno 53.750 kn.

Rekonstrukcije Ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2

Nastavljena je izrada tehničke dokumentacije. Izrađeni su glavni projekti za prometnice radnog naziva OU1 i OU2. OU1 je ukupne dužine 270 m, a OU2 je ukupne dužine 130 m. Nastavljena je imovinsko-pravna priprema za ulicu. Daljnja realizacija projekta ovisi o dinamici izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa Rastočine. Za projekt je iz gradskog proračuna do sada izdvojeno 205.460 kn.

Labinska ulica – pristup Rio

Rekonstrukcija Labinske ulice planira se vezano za izgradnju poslovno-stambenog kompleksa RIO. Planira se izgradnja novog raskrižja s privozom za poslovno-stambeni kompleks RIO u dužini od 65,60 metara. Rekonstruira se Labinska ulica u dužini od 229,50 m tako da se dodaje traka za lijeve skretače. S obje strane ulice formiraju se autobusna ugibališta. U trupu prometnice planira se izgradnja kompletne pripadajuće infrastrukture. U prvoj polovici 2019. godine rješavala se imovinsko-pravna priprema, izrađen je glavni projekt i zatražena građevinska dozvola. Zbog provođenja imovinsko-pravne pripreme u 2020. godini išlo se u obnovu idejnog projekta parcelacije i lokacijske dozvole te glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole. Početak radova očekuje se polovicom 2021. godine. Za projekt je iz gradskog proračuna do sada izdvojeno 100.375 kn.

Rekonstrukcija raskrižja Ulice Dražice i Ulice Tina Ujevića

Za rekonstrukciju raskrižja Ulice Dražica i Ulice Tina Ujevića na državnoj cesti D 304, u 2019. godini izrađeno je idejno rješenje rekonstrukcije raskrižja te se za nastavak realizacije projekta, odnosno izradu projektne dokumentacije i gradnju očekuje potpisivanje Sporazuma o međusobnim obavezama u vezi sa zajedničkom realizacijom projekta između Grada Rijeke i Hrvatskih cesta. Za projekt je iz gradskog proračuna do sada izdvojeno 75.000 kn.

Rekonstrukcija Ulice Mate Lovraka

Na području trgovačkog dijela naselja Martinkovac, a u svrhu pristupa planiranim višestambenim objektima, ugovorena je u mjesecu rujnu 2018. godine obnova idejnih projekata te parcelacije za rekonstrukciju Ulice Mate Lovraka, kao i izrada glavnih projekata za ishođenje građevinske dozvole. Početak gradnje, odnosno rekonstrukcije ulice planiran je u skladu s planiranom dinamikom izgradnje stambenih objekata privatnog investitora. Za projekt je iz gradskog proračuna do sada izdvojeno 96.250 kn.

Rekonstrukcija Cambierijeve ulice

U 2020. godini izrađeno je idejno rješenje, radi se na izradi glavnog projekta i imovinsko-pravnoj pripremi rješavanja zemljišta za gradnju. U skladu s dinamikom realizacije budućeg hotela na području Potok planira se rekonstrukcija prometnice u dužini od 160 metara. Za projekt je iz gradskog proračuna do sada izdvojeno 125.000 kn.