U Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte obavljaju se sljedeći poslovi:

 • poslovi vezani za stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za poticanje malog i srednjeg gospodarstva kroz razvoj sustava izravnih i neizravnih potpora, unapređenje poduzetničke infrastrukture i poduzetničkih sposobnosti te promociju poduzetništva
 • planiranja, provedbe i koordinacije projekata i aktivnosti usmjerenih na poticanje gospodarskog razvoja, inovacija i poduzetništva
 • koordinacije pripreme i provedbe projekata su/financiranih iz fondova Europske unije te podrške u izvještavanju
 • poticanja energetske učinkovitosti kroz promociju zelenih industrija i podršku održivom razvoju malog gospodarstva
 • organizacije i vođenja izrade dokumenata zaštite i unapređenja stanja okoliša i održivog razvoja te procjene utjecaja na okoliš za zahvate čiji je nositelj Grad
 • poticanja razvoja turizma kroz podršku i koordinaciju projekata, aktivnosti i događaja od značaja za razvoj grada kao turističke destinacije i za unapređenje turističke ponude
 • poslovi pripreme, izrade i praćenja provedbe akata strateškog planiranja Grada
 • praćenja rada potpornih institucija i trgovačkih društava u vlasništvu Grada čija je funkcija poticanje razvoja poduzetništva, inovacija i lokalnog gospodarstva
 • drugi poslovi iz djelokruga svog rada određeni posebnim zakonima, drugim propisima i odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

U Upravnom tijelu kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se:

 1. Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i turizam u kojem se obavljaju poslovi vezani za stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za poticanje malog i srednjeg gospodarstva, planiranja, provedbe i koordinacije projekata i aktivnosti usmjerenih na poticanje gospodarskog razvoja, inovacija i poduzetništva, poticanja razvoja turizma, praćenja rada potpornih institucija i trgovačkih društava u vlasništvu Grada.
 2. Odsjek za održivi razvoj i europske projekte u kojem se obavljaju poslovi vezani za održivi razvoj i energetsku učinkovitost, aktivnosti organizacije i vođenja izrade dokumenata zaštite i unapređenja stanja okoliša i održivog razvoja te procjene utjecaja na okoliš za zahvate čiji je nositelj Grad, poslovi pripreme, izrade i praćenja provedbe akata strateškog planiranja Grada te poslovi pripreme i provedbe projekata iz nadležnosti Upravnog tijela su/financiranih iz fondova Europske unije te koordinacije pripreme i provedbe projekata su/financiranih iz fondova Europske unije te podrške u izvještavanju projekata čiji je nositelj Grad.

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Upravnog odjela:

 • Zakon o državnim potporama (Narodne novine broj 47/14, 69/17),
 • Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine broj 93/13, 114/13, 41/14, 57/18 i 138/21),
 • Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine broj 147/14, 123/17, 118/18),
 • Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16),
 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21),
 • Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11, 64/15, 112/18),
 • Zakon o turističkoj pristojbi (Narodne novine broj 52/19, 32/2042/20)
 • Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 9/18, 7/19, 7/19 – pročišćeni tekst),
 • Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/15 i 8/22),
 • Odluka o korištenju usluga i poslovnih prostora poduzetničkih inkubatora Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/20)
 • Odluka o zakupu poslovnog prostora (“Službene novine Grada Rijeke” broj 8/18, 13/19),
 • Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (“Službene novine Grada Rijeke” broj 8/18, 13/19) i
 • Pravilnik o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru (Službene novine Grada Rijeke br. 7/21)

Djelatnost zaštite okoliša:

Razvoj i ekologija:

 • Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. (SL L 347, 20.12.2013., SL L 270, 15.10.2015., SL L 200, 26.7.2016., SL L 338, 13.12.2016., SL L 129, 19.5.2017., SL L, 176 7.7.2017., SL L 335, 15.12.2017., SL L 193, 30.7.2018., SL L 291, 16.11.2018., SL L 294, 21.11.2018., SL L 123, 10.5.2019., SL L 99, 31.3.2020., SL L 130, 24.4.2020., SL L 231, 17.7.2020., SL L 356, 26.10.2020., SL L 437, 28.12.2020.)
 • Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013., SL L330 – ispravak, 3.12.2016., SL L 193, 30. 7. 2018., SL L 99, 31.3.2020., SL L 130, 24.4.2020.)
 • Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine br. 153/09, 147/14, 123/17 i 118/18)
 • Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 116/21),
 • Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (Narodne novine br. 107/14, 23/15, 129/15 i 15/17 i ispravak 18/17, 46/21 i ispravak 49/21)
 • Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/1998/19 i 67/23)
 • Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 31/03, 26/05, 14/13, „Službene novine Grada Rijeke“ 3/1721/19, 22/19 – ispravak i 14/23)
 • Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 7/07, 14/13 „Službene novine Grada Rijeke“ 8/14, 3/17, 21/19, i 11/20 ispravak i 14/23)
 • Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 80/13153/1378/1512/18 i 118/18)
 • Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine br. 14/19)
 • Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine br. 127/19 i 57/22)
 • Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21)
 • Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/1315/18, 14/19 i 127/19)
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 66/99, 151/03, 157/03, 87/0988/1061/1125/12 136/12 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/2062/20117/21 i 114/22)
 • Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2022. godine (“Službene novine Grada Rijeke” br. 4/18)