Savjet mladih Grada Rijeke je savjetodavno tijelo Grada Rijeke koje je osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini.

Pod mladima se razumijevaju osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Rijeke, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života te kao takvi imaju pravo biti birani za člana i zamjenika člana Savjeta mladih. Savjet mladih broji 11 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na vrijeme od tri godine. Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta mladih.

U okviru svog djelokruga rada Savjet mladih:

 • raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade,
 • u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća inicira u Gradskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih na području grada Rijeke, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području grada Rijeke te način rješavanja navedenih pitanja,
 • putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja  mladih na području grada Rijeke,
 • sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnog programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama  i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,
 • potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
 • predlaže i daje na odobravanje Gradskom vijeću program rada Savjeta mladih,
 • po potrebi poziva predstavnike tijela Grada Rijeke na sjednice Savjeta mladih,
 • potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade,
 • obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Članove i zamjenike članova Savjeta mladih za razdoblje 19. prosinca 2015. – 19. prosinca 2018. Gradsko je vijeće izabralo na sjednici 26. studenoga 2015. godine.

Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke izabrani su:

 1. EMA KARMELIĆ – članica
  ANTE JURJEVIĆ – zamjenik članice
 2. STEFAN MATAJA-MAFRICI – član
  MARINA KOSMAT – zamjenica člana
 3. JOSIP UKALOVIĆ – član
  JOSIP TABULA – zamjenik člana
 4. MARKO JOVANOVIĆ – član
  ANDREJ STARČEVIĆ – zamjenik člana
 5. LEO ŠAMANIĆ – član
  FILIP MILNERŠIĆ – zamjenik člana
 6. STELA OJTOVIĆ – članica
  MIA MIHELČIĆ –  zamjenica članice
 7. IGOR ĐEKANOVIĆ – član
  TOMISLAV BABIĆ – zamjenik člana
 8. LORENA VALENTA – članica
  MARIN FILČIĆ – zamjenik članice
 9. SAŠA PEŠUT – član
  HRVOJE MIHOLJEVIĆ – zamjenik člana
 10. JELENA IVANČEVIĆ – članica
  MARINO MILETIĆ – zamjenik članice
 11. IVO PEKIĆ – član
  ANA ČANČAREVIĆ – zamjenica člana

Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih održana je 29. prosinca 2015.
Za predsjednika Savjeta mladih izabran je Saša Pešut, a za zamjenicu predsjednika Savjeta mladih izabrana je Ema Karmelić.

Kontakti Savjeta mladih:

Tajnica Odbora:
Maja Homolka
Telefon: 051 209 615
E-mail: maja.homolka@rijeka.hr

Referent za pripremu sjednica Odbora:
Ines Pece
Telefon:  051 209 541
Telefax: 051 209 537
E-mail: ines.pece@rijeka.hr

Izvješća o radu Savjeta mladih: