Savjet mladih Grada Rijeke je savjetodavno tijelo Grada Rijeke koje je osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini.

Pod mladima se razumijevaju osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Rijeke, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života te kao takvi imaju pravo biti birani za člana i zamjenika člana Savjeta mladih. Savjet mladih broji 11 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na vrijeme od tri godine. Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta mladih.

U okviru svog djelokruga rada Savjet mladih:

 • raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade,
 • u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća inicira u Gradskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih na području grada Rijeke, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području grada Rijeke te način rješavanja navedenih pitanja,
 • putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja  mladih na području grada Rijeke,
 • sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnog programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama  i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,
 • potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
 • predlaže i daje na odobravanje Gradskom vijeću program rada Savjeta mladih,
 • po potrebi poziva predstavnike tijela Grada Rijeke na sjednice Savjeta mladih,
 • potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade,
 • obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Članove i zamjenike članova Savjeta mladih za razdoblje 19. prosinca 2015. – 19. prosinca 2018. Gradsko je vijeće izabralo na sjednici 26. studenoga 2015. godine.

Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke izabrani su:

 1. Ema Karmelić – članica
  Ante Jurjević – zamjenik članice
 2. Stefan Mataja-Mafrici – član
  Marina Kosmat – zamjenica člana
 3. Josip Ukalović – član
  Josip Tabula – zamjenik člana
 4. Marko Jovanović – član
  Andrej Starčević – zamjenik člana
 5. Leo Šamanić – član
  Filip Milneršić – zamjenik člana
 6. Stela Ojtović – članica
  Mia Mihelčić –  zamjenica članice
 7. Igor Đekanović – član
  Tomislav Babić – zamjenik člana
 8. Lorena Valenta – članica
  Marin Filčić – zamjenik članice
 9. Saša Pešut – član
  Hrvoje Miholjević – zamjenik člana
 10. Jelena Ivančević – članica
  Marino Miletić – zamjenik članice
 11. Ivo Pekić – član
  Ana Čančarević – zamjenica člana

Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih održana je 29. prosinca 2015.
Za predsjednika Savjeta mladih izabran je Saša Pešut, a za zamjenicu predsjednika Savjeta mladih izabrana je Ema Karmelić.

Gradsko vijeće Grada Rijeke objavilo je 1. listopada 2018.g. Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke.

Kontakti Savjeta mladih:

Tajnica Savjeta:
Ivana Bebek
Telefon: +385 51 209 526
E-mail: ivana.bebek@rijeka.hr

Referent za pripremu sjednica Odbora:
Ines Pece
Telefon:  +385 51 209 541
Telefax: +385 51 209 537
E-mail: ines.pece@rijeka.hr

Izvješća o radu Savjeta mladih: