Program za mlade Grada Rijeke strateški je dokument koji objedinjuje i razrađuje ciljeve i mjere kojima Grad Rijeka želi odgovoriti na potrebe i probleme mladih na lokalnoj razini te općenito poboljšati kvalitetu života mladih.

Program za mlade 2023. - 2030

Programa za mlade Grada Rijeke od 2023. do 2030. godine u bitnom je usklađen je s postojećim nacrtom Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2022. do 2024. godine te kompatibilan s Europskom poveljom o radu s mladima na lokalnoj razini i Europskom strategijom za mlade, kao i s Programom za mlade PGŽ 2021. – 2024., u čijoj je pripremi Grad Rijeka sudjelovao.

Program za mlade Grada Rijeke od 2023. do 2030. godine nastavlja se na Program za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018. – 2022. godine, kao i Plan razvoja grada Rijeke 2021. – 2027., koji je usmjeren i prema mladima, kao značajnoj društvenoj skupini u Rijeci. Rijeka je grad koji se može pohvaliti certifikatom „Grad za mlade“ za razdoblje od 2021. do 2024. godine, priznanjem koje se dodjeljuje gradovima koji predano rade na stvaranju uvjeta za kvalitetan život te osobni i profesionalni rast svojih mladih.

Ovaj Program predstavlja krovni sektorski dokument koji se odnosi na dugoročno razdoblje od osam godina, uz planiranu reviziju dokumenta (s ciljem usklađivanja Programa sa stvarnim stanjem i potrebama) na polovici provedbenog razdoblja, točnije 2026. godine. Kao i u provedbi Programa koji se odnosio na razdoblje 2018. – 2022., u Institucionalnim operativnim planovima (dosadašnjim Akcijskim planovima) na godišnjoj će razini biti prikazivana planirana financijska sredstva, kako iz gradskog proračuna, tako i iz drugih izvora.

U proces izrade programa bio je uključen veliki broj relevantnih dionika, od djelatnika Grada i predstavnika Primorsko-goranske županije, članova Savjeta mladih Grada Rijeke, različitih javnih institucija, civilnog i privatnog sektora, zainteresiranih građana, roditelja i, naravno, samih mladih kao ključnih dionika.

Vizija, svrha i ciljevi programa

Vizija Programa za mlade 2023. – 2030. glasi:

Mlade Riječanke i mladi Riječani koji su uključeni i osnaženi, ostvaruju svoji puni potencijal u stanju dobrobiti, djelujući kao (pro)aktivni građani na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

Svrha Programa je unaprjeđenje statusa mladih u Rijeci, između ostaloga, uspostavom kontinuiranog dijaloga s mladima te nastavak mjerljivog praćenja provedbe politika za mlade u Rijeci.

Programom su strateški definirani ciljevi i mjere koje će Grad Rijeka provoditi u suradnji s partnerima, i to kroz tri dugoročna razvojna stupa koji potom definiraju ciljeve i razrađuju mjere s ciljem doprinosa rješavanju problema i zadovoljenju potreba mladih na području Rijeke. Unutar razvojnih stupova definirano je 15 srednjoročnih ciljeva, koji se odnose na razdoblje do 2026. godine, kao i 80 mjera i pokazatelja učinaka mjera.

Razvojni stupovi definirani ovim Programom odnose se na sljedeća područja:

 1. razvojni stup: Obrazovanje i (samo)zapošljavanje mladih
 2. razvojni stup: Dobrobit i osamostaljivanje mladih
 3. razvojni stup: Poticanje, osnaživanje i dijalog s mladima

Dugoročni ciljevi definiranih stupova su slijedeći:

 1. Unaprijediti kvalitetu obrazovanja i profesionalnog usmjeravanja mladih
 2. Ojačati opće uvjete za dobrobit i osamostaljenje mladih
 3. Osigurati poticajnu atmosferu u gradu za mlade

Iskoraci Programa za mlade 2023. – 2030.

 • Fond za mlade Grada Rijeke – Grad Rijeka je u cilju zadovoljavanja financijskih pretpostavki za provedbu ovog Programa uspostavio tzv. Fond za mlade
 • Zdravstveni odgoj i obrazovanje – uvođenje Zdravstvenog odgoja i obrazovanja u zainteresirane osnovne škole Grada Rijeke
 • Online savjetovalište za zapošljavanje – Osiguravanje podrške pri traženju posla ili izrade životopisa putem online savjetovališta za zapošljavanje.
 • Stambeno zbrinjavanje mladih –  Lista stanova za mlade – Utvrđenje potrebe stambenog zbrinjavanja osoba mlađih od 30 godina i potrebe za formiranjem posebne Liste za mlade
 • Odjel za mlade Gradske knjižnice Rijeka – Osnivanje Odjela za mlade pri Gradskoj knjižnici Rijeka, kao prostora koji će mladi slobodno koristiti za formalna i neformalna druženja i prakse te za koji će zajedno s Gradskom knjižnicom kreirati sadržaje
 • Portal za mlade – Preoblikovanje portala MojaRijeka u Portal za mlade – Informiranost i participacija mladih oko kulturnih i drugih sadržaja i kreiranju istih
 • Dom mladih otvara se mladima – Stavljanje na raspolaganje i upravljanje prostorija u DM za aktivnosti za mlade u određenim terminima
 • AmbasadorRI mladih – Osnivanje koordinacijskog tima Grada Rijeke zaduženog za koordinaciju rada sustava zagovaranja
 • Sporazum o suradnji i uključivanju mladih s Filozofskim fakultetom Rijeka – Studentska praksa sa snažnim mentorskim programom

Program za mlade Grada Rijeke 2023. – 2030.

Program za mlade Grada Rijeke 2018. – 2023.