Aktivno sudjelovanje mladih u društvu podrazumijeva sve one aktivnosti na različitim područjima svakodnevnog života koje doprinose društvenoj integraciji mladih.

Mlade je potrebno stalno osnaživati za ljudska prava i za demokratsko građanstvo, što je u Europi prepoznato i potiče se kroz tzv. aktivno građanstvo. Grad Rijeka nizom projekta nastoji osnažiti aktivno sudjelovanje mladih u demokratskom društvu.