Grad Rijeka u suradnji s partnerima na različite načine podupire poduzetništvo mladih te njihovo zapošljavanje. A kod djece utječe na usvajanje osnovnih poduzetničkih znanja i razvijanje poduzetničkih vještina.

Projekti i programi u okviru ove teme usmjereni su većinom na razvoj kreativnosti i inovativnosti te poduzetničkih kompetencija, nužnih za snalaženje na tržištu rada, ali i pokretanje vlastitih poslovnih aktivnosti. Također, putem programa stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, ali i drugih mjera i projekata, Grad Rijeka pruža mladim ljudima mogućnost da steknu prva radna iskustva.

Putem Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke, Grad Rijeka podupire projekte i programe usmjerene na razvoj kreativnosti i inovativnosti te poduzetničkih kompetencija, nužnih za snalaženje na tržištu rada, ali i pokretanje vlastitih poslovnih aktivnosti.

Specifično je za djecu i mlade Grad Rijeka pokrenuo sljedeće programe:

  • RInovatoRI – kreativni program za stjecanje poduzetničkih kompetencija namijenjen djeci viših razreda osnovne škole
  • podrška radu učeničkih zadruga osnovanih pri osnovnim školama Grada Rijeke
  • Stipendije za deficitarna zanimanja

Za aktivne mjere zapošljavanja na nacionalnoj i lokalnoj razini zadužen je Hrvatski zavod za zapošljavanje. HZZ provodi opće programe za profesionalnu orijentaciju, profesionalno savjetovanje te informiranje nezaposlenih osoba. Uz opće programe, također nudi i niz mjera usmjerenih ka posebnim skupinama nezaposlenih osoba pa tako različitim mjerama i aktivnostima nastoji olakšati mladima pronalazak prvog zaposlenja.

Putem HZZ-a Grad Rijeka koristi niz mjera aktivne politike zapošljavanja mladih, ponajviše mjeru stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. Mjere su usmjerene na podizanje kompetencija i pripremu mladih za zapošljavanje, a posebice jačanje i uključivanje mladih u poduzetništvo i razvoj organizacija civilnog društva kao sve značajnijeg dionika na tržištu rada.

Dom mladih Rijeka obavlja djelatnost posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika srednjih škola.

Posredovanje pri zapošljavanju studenata obavlja Studentski servis Studentskog centra Rijeka.