Grad Rijeka od akademske godine 2010./2011. dodjeljuje stipendije za studente s prebivalištem na području grada Rijeke koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, na temelju podataka prikupljenih od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ureda državne uprave te potreba u ustanovama Grada. Od ovoga proizlazi korist za mlade ljude koji si time osiguravaju zaposlenje, ali i za Grad koji time zadovoljava svoje potrebe za stručnim kadrovima.

Na temelju Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 10/169/18 i 14/23), a čiji sastavni dio su Kriteriji za izbor korisnika stipendije, kao i na temelju podataka prikupljenih od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i nadležnog upravnog odjela Primorsko-goranske županije te potreba u ustanovama Grada, broj stipendija, visinu mjesečnog iznosa stipendija i deficitarna zanimanja za koja se raspisuje natječaj za svaku akademsku godinu utvrđuje gradonačelnik.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije ima redoviti student koji ispunjava sljedeće uvjete:

  • da je državljanin Republike Hrvatske,
  • da je student sveučilišnog ili stručnog studija na kojem se obrazuje za deficitarno zanimanje,
  • da nije stariji od 24 godine do dana objave javnog natječaja,
  • da je postigao opći uspjeh u prethodna dva razreda srednje škole sa srednjom ocjenom od najmanje 3,5 ukoliko se radi o studentu prve godine studija,
  • da je postigao opći uspjeh u prethodnom razredu srednje škole sa srednjom ocjenom od najmanje 3,5 i prethodnoj godini studija sa srednjom ocjenom od najmanje 3,0 i najmanje 50 ECTS bodova, ukoliko se radi o studentu druge godine studija,
  • da je postigao opći uspjeh u prethodne dvije godine studija sa srednjom ocjenom od najmanje 3,0 i najmanje 50 ECTS bodova, ukoliko se radi o studentu treće ili više godine studija.

Natječaj za dodjelu stipendija se u pravilu objavljuje najkasnije do kraja kalendarske godine. Pristupnici natječaju za dodjelu stipendija boduju se prema uspjehu u obrazovanju, upisanoj godini studija te socijalnom statusu. Prema ostvarenim ukupnim bodovima sastavlja se rang lista pristupnika.

Odluku o dodjeli stipendija donosi gradonačelnik te se potom sa studentom sklapa se ugovor o stipendiranju, za cijelo razdoblje visokog obrazovanja, pod uvjetom da tijekom tog razdoblja ispunjava sve propisane uvjete. Student ne može u vrijeme sklapanja ugovora niti za vrijeme njegova trajanja primati niti jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

Početkom svake školske/akademske godine “stari” stipendisti su dužni dokazati da su ispunili uvjete iz ugovora o stipendiranju.

Provedbu postupka natječaja, bodovanje i rangiranje pristupnika te druge poslove u svezi dodjele stipendija obavlja Povjerenstvo za stipendiranje studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Ugovori o stipendiranju sklopljeni temeljem stare Odluke o stipendiranju (Službene novine Grada Rijeke 10/169/18), ostaju na snazi do isteka vremena na koje su sklopljeni odnosno do prestanka ugovora o stipendiranju.

Mjesečna stipendija za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja iznosi 200,00 eura, a dodjeljuje se za devet mjeseci godišnje.