Grad Rijeka od školske/akademske 2014./2015. godine dodjeljuje stipendije za učenike srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima. Dodjelom stipendijama želi se premostiti ekonomsku prepreku za ulazak mladih nepovoljnijeg socioekonomskog statusa u sustav obrazovanja, a istovremeno djeluje i na smanjivanje trenda njihovog napuštanja formalnog obrazovanja i ranijeg ulaska u svijet rada.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju sljedeći učenici i studenti:

 1. a) redoviti učenik prvog, drugog, trećeg, četvrtog ili petog razreda srednje škole i
 2. b) redoviti student (ne stariji od 24 godine do dana objave javnog natječaja) prve, druge, treće ili četvrte godine preddiplomskog sveučilišnog studija ili stručnog studija odnosno prve, druge, treće ili više godine integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te redoviti student prve ili druge godine diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija, a koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
 • državljanin je Republike Hrvatske,
 • ima prebivalište na području grada Rijeke u neprekidnom trajanju od najmanje šest mjeseci do dana objave javnog natječaja,
 • kućanstvo učenika/studenta je korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno zakonu kojim se uređuje socijalna skrb ili,
 • kućanstvo učenika/studenta je korisnik prava iz socijalnog programa Grada po osnovu uvjeta prihoda, sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada kojom se uređuje socijalna skrb ili,
 • učeniku/studentu priznato je pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju zakona kojim se uređuje socijalna skrb
 • postigao je opći uspjeh u prethodnoj godini obrazovanja, i to:
  • učenik: srednju ocjenu od najmanje 3,5 i opisnu ocjenu iz vladanja “uzorno”,
  • student: srednju ocjenu od najmanje 3,0 i najmanje 55 ECTS bodova.

U listopadu 2019. godine donesena je Odluka o izmjenama Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima, a čiji sastavni dio su Kriteriji za izbor korisnika stipendije Grada Rijeke.

Na temelju Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima (Službene novine Grada Rijeke broj br. 10/16 i 19/19) a čiji sastavni dio su Kriteriji za stjecanje prava za dodjelu stipendije, broj stipendija te visinu mjesečnog iznosa stipendija za svaku školsku/akademsku godinu utvrđuje gradonačelnik.

Natječaj za dodjelu stipendija se objavljuje na početku školske/akademske godine. Pristupnici natječaju za dodjelu stipendija boduju se prema osnovnim i dodatnim bodovima. Prema ostvarenim ukupnim bodovima sastavlja se rang lista pristupnika, posebno za studente, a posebno za učenike srednjih škola, koja služi kao osnovica za odabir stipendista.

Natječaj za dodjelu stipendija se objavljuje na oglasnoj ploči Grada, Titov trg 3 i na web stranicama Grada Rijeke, a obavijest o raspisivanju natječaja objavljuje se u Novom listu.

Odluku o dodjeli stipendija donosi gradonačelnik te se potom s učenikom/studentom sklapa ugovor o stipendiranju, za cijelo razdoblje obrazovanja u okviru stupnja za koji je stipendiran (srednjoškolskog/visokog obrazovanja) pod uvjetom da tijekom tog razdoblja ispunjava sve propisane uvjete. Učenik/student ne može u vrijeme sklapanja ugovora niti za vrijeme njegova trajanja primati niti jednu drugu stipendiju.

Početkom svake školske/akademske godine “stari” stipendisti su dužni dokazati da su ispunili uvjete iz ugovora o stipendiranju (prijelaz u viši razred/studijsku godinu, prosjek ocjena, zadržavanje prebivališta na području Grada Rijeke, dokaz o socijalnom statusu), a Povjerenstvo za stipendiranje pregledava dostavljenu dokumentaciju odnosno dokaze o ispunjavanju uvjeta.

Ugovori o stipendiranju sklopljeni temeljem Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata („Službene novine Grada Rijeke 10/16 i 19/19), ostaju na snazi do isteka vremena na koje su sklopljeni odnosno do prestanka ugovora o stipendiranju.

Mjesečna stipendija iznosi 850,00 kn, a stipendisti primaju stipendiju kroz razdoblje od 12 mjeseci, s početkom u listopadu.