Grad Rijeka dodjeljuje stipendije darovitim učenicima 3. i 4. razreda srednjih škola i studentima s ciljem poticanja njihovih sposobnosti. Temeljni kriterij za odabir ovih stipendista je darovitost – sklop osobina i ponašanja darovitog pojedinca koje mu omogućavaju postignuće natprosječnih rezultata u jednom ili više područja ljudske djelatnosti.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije ima redoviti učenik 3. i 4. razreda srednje škole i redoviti student koji ispunjava sljedeće uvjete:

  • da je državljanin Republike Hrvatske,
  • da ima prebivalište na području Grada Rijeke u neprekidnom trajanju od najmanje šest mjeseci,
  • da nije stariji od 24 godine,
  • da je postigao opći uspjeh u posljednje dvije godine obrazovanja i to:
    a) učenik – najmanje srednju ocjenu 4,5 za svaku godinu obrazovanja,
    b) student – najmanje srednju ocjenu 4,5 za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi, odnosno najmanje srednju ocjenu 4,00  i najmanje 55 ECTS bodova za svaku studijsku godinu na visokom učilištu.

Pod pojmom student, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se student koji pohađa redoviti studij na visokom učilištu.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije nema učenik odnosno student:

  • koji se obrazuje uz rad,
  • koji pohađa poslijediplomski ili specijalistički studij

Prema Odluci o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata (Službene novine Grada Rijeke 10/16 i 14/23), radi rangiranja, svaki se pristupnik boduje prema uspjehu u obrazovanju, priznatim postignućima, rezultatima psihologijskog testiranja te prema mišljenju profesora i stručne službe. Prema ostvarenim ukupnim bodovima sastavlja se rang lista pristupnika, posebno za studente, a posebno za učenike 3. i 4. razreda srednjih škola, koja služi kao osnovica za odabir stipendista. Psihologijsko testiranje svih pristupnika provode psiholozi s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Natječaj za dodjelu stipendija se u pravilu objavljuje najkasnije do kraja kalendarske godine.

Odluku o dodjeli stipendija donosi gradonačelnik te se potom s učenikom/studentom sklapa se ugovor o stipendiranju, za cijelo razdoblje obrazovanja u okviru stupnja za koji je stipendiran (srednjoškolskog/visokog obrazovanja) pod uvjetom da tijekom tog razdoblja ispunjava sve propisane uvjete. Učenik/student ne može u vrijeme sklapanja ugovora niti za vrijeme njegova trajanja primati niti jednu drugu stipendiju,  koja se financira iz javnih izvora.

Stipendisti su izvrsni učenici i studenti te većina ostvaruje pravo korištenja stipendije tijekom cijelog obrazovnog ciklusa.

Početkom svake školske/akademske godine “stari” stipendisti su dužni dokazati da su ispunili uvjete iz ugovora o stipendiranju (prijelaz u viši razred/studijsku godinu, prosjek ocjena, zadržavanje prebivališta na području Grada Rijeke), a Povjerenstvo za stipendiranje pregledava dostavljenu dokumentaciju odnosno dokaze o ispunjavanju uvjeta.

Natječaj za dodjelu stipendija se objavljuje na oglasnoj ploči Grada, Titov trg 3 i na web stranicama Grada Rijeke, a obavijest o raspisivanju natječaja objavljuje se u Novom listu.

Prijavu na natječaj pristupnik obavezno ispunjava u elektroničkom obliku na predviđenom obrascu (on-line pristupnica) koji se nalazi na web stranicama Grada. Pristupnik je dužan elektronički obrazac nakon ispunjavanja ispisati, vlastoručno potpisati i uz propisanu dokumentaciju putem pošte dostaviti Odjelu.

Grad Rijeka dodjeljuje stipendije za darovite učenike srednjih škola i studente od svog osnutka tj. od 1993. godine.

Mjesečna stipendija za učenike iznosi 150 eura, a za studente 200 eura te se dodjeljuje se za devet mjeseci godišnje.