Savjet mladih Grada Rijeke je savjetodavno tijelo Grada Rijeke koje je osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini.

Savjet mladih Grada Rijeka logo

Pod mladima se razumijevaju osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Rijeke, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života te kao takvi imaju pravo biti birani za člana i zamjenika člana Savjeta mladih. Savjet mladih broji 11 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na vrijeme od tri godine. Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta mladih.

U okviru svog djelokruga rada Savjet mladih:

  • raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade,
  • u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća inicira u Gradskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih na području grada Rijeke, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području grada Rijeke te način rješavanja navedenih pitanja,
  • putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja  mladih na području grada Rijeke,
  • sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnog programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama  i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,
  • potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
  • predlaže i daje na odobravanje Gradskom vijeću program rada Savjeta mladih,
  • po potrebi poziva predstavnike tijela Grada Rijeke na sjednice Savjeta mladih,
  • potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade,
  • obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Rijeke objavljena je u Službenim novinama Grada Rijeke 6/22.

Program rada Savjeta mladih – saziv 2022.-2025. godine

Program za mlade Grada Rijeke

Savjet mladih Grada Rijeke aktivno je sudjelovao u izradi Programa za mlade za razdoblje 2023. – 2030. godine, sudjelovat će u izradi godišnjih Institucionalnih operativnih planova za provedbu Programa te sudjelovati u provedbi i praćenju provedbe Programa.

Kontakti Savjeta mladih

Savjetnica za mlade:
Lucija Kero
Telefon: +385 51 209 950
E-mail: savjetmladih@rijeka.hr
Facebook stranica: https://www.facebook.com/profile.php?id=100067472174969 
Instagram stranica: https://www.instagram.com/savjet_mladih_grada_rijeke/

Tajnik Savjeta mladih
Sandro Kozulić
Telefon: +385 51 209 576
E-mail: sandro.kozulic@rijeka.hr

Referent za pripremu sjednica Odbora:
Ines Pece
Telefon:  +385 51 209 541
Telefax: +385 51 209 537
E-mail: ines.pece@rijeka.hr

Programi Savjeta mladih u proteklim sazivima:

Izvješća o radu Savjeta mladih u proteklim sazivima:

Povezane novosti

Utorak, 9. veljača 2010.

Kandidatura Rijeke za Mediteranske igre 2017

S gradonačelnikovog kolegija Gradskom vijeću upućen je prijedlog o isticanju kandidature Grada Rijeke za organizaciju Mediteranskih igara 2017. godine. Također, donesen je prijedlog da Grad Rijeka bude jedan od osnivača trgovačkog društva “Žičara Učka” za izgradnju, upravljanje i gospodarsko korištenje žičarom koja bi s mora vozila na Učku, a usvojen je i plan raspodjele sredstava za treninge i natjecanja sportaša u sklopu Javih potreba u sportu, s procjenom troškova korištenja sportskih objekata za udruge obuhvaćene planom.

Više informacija

Utorak, 24. studeni 2009.

Predloženo povećanje dopuštene noćne razine buke ugostiteljima

Gradonačelnik Vojko Obersnel uputio je na Gradsko vijeće prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine noćne buke na otvorenim prostorima na kojima se pružaju ugostiteljske usluge, kojom se za tri mjeseca produžuje razdoblje u kojem se tolerira dozvoljeno prekoračenje razine buke, a koja ne smije ambijentalnu buku prijeći za više od 5dB

Više informacija

Četvrtak, 31. svibanj 2007.

Književniku Nedjeljku Fabriju Nagrada za životno djelo

Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je odluku o dodjeli javnih priznanja Grada za 2007. godinu. Nagrada za životno djelo dodijelit će se književniku Nedjeljku Fabriju, na svečanoj sjednici Gradskog vijeća najavljenoj za 14. lipnja. Tada će biti uručeno i sedam godišnjih nagrada Grada Rijeke te četiri zlatne plakete “Grb Grada Rijeke”.

Više informacija