Sa ciljem sprječavanja sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti gradskih vijećnika donesen je Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Sa ciljem sprječavanja sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti članova Gradskog vijeća, sprječavanja privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju dužnosti, jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju dužnosti te jačanje povjerenja građana donesen je Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 8/22).

Primjenu ovoga Kodeksa prate i nadziru Odbor za Statut, Poslovnik i propise Gradskog vijeća kao prvostupanjsko tijelo i Etičko povjerenstvo Gradskog vijeća kao drugostupanjsko tijelo.

Za predsjednika i članove Etičkog povjerenstva biraju se osobe nedvojbenog javnog morala i iznimnog ugleda u lokalnoj zajednici.

Predsjednika i članove Etičkog povjerenstva bira Gradsko vijeće na temelju javnog poziva. Gradsko vijeće imenovalo je Etičko povjerenstvo na vrijeme do isteka mandata članova Gradskog vijeća Grada Rijeke u mandatu 2021.- 2025. godine (Službene novine Grada Rijeke 4/23).

Sastav Etičkog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Rijeke:

  • Tihomir Tondini (predsjednik)
  • Tomislava Furčić (članica)
  • Renata Gržić (članica)
  • Jelena Kopajtić (članica)
  • Neda Lukić (članica)

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Etičko povjerenstvo obavlja Ured Grada.

Obveze članova Gradskog vijeća u svrhu sprečavanja sukoba interesa

U obnašanju dužnosti član Gradskog vijeća ne smije svoj privatni interes stavljati ispred javnog interesa.

Sukob interesa postoji kada je privatni interes člana Gradskog vijeća u suprotnosti s javnim interesom, a posebice:

  • kada privatni interes člana Gradskog vijeća može utjecati na njegovu nepristranost u obavljanju dužnosti (potencijalni sukob interesa),
  • kada je privatni interes člana Gradskog vijeća utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na njegovu nepristranost u obavljanju dužnosti (stvarni sukob interesa).

Detaljnije o obvezama članova Gradskog vijeća u svrhu sprečavanja sukoba interesa u Kodeksu ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Postupak za praćenje primjene kodeksa i odlučivanje o sukobu interesa

Postupak za utvrđivanje povreda ovoga Kodeksa može pokrenuti Odbor za Statut, Poslovnik i propise na vlastitu inicijativu ili povodom pisane prijave o mogućoj povredi odredbi ovoga Kodeksa.

Pisana prijava mora sadržavati ime i prezime prijavitelja te ime i prezime člana Gradskog vijeća protiv kojeg se prijava podnosi, uz navođenje odredbe ili odredbi ovoga Kodeksa na koju se povreda odnosi.

Podnositelju prijave se jamči zaštita anonimnosti.

Postupak se neće pokrenuti na temelju anonimne prijave.

Za povredu odredbi ovoga Kodeksa, uzimajući u obzir načelo razmjernosti, Gradsko vijeće može članu Gradskog vijeća izreći opomenu ili izdati preporuku.

Više o postupku za praćenje primjene kodeksa i odlučivanje o sukobu interesa može se pronaći u Kodeksu ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Obavijest gradskih vijećnika o vlasništvu nad udjelima u poslovnom subjektu

Sukladno odredbi članka 4. stavka 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine 143/21), član Gradskog vijeća Grada Rijeke Vedran Vivoda dostavio je obavijest o 5 % ili više udjela u vlasništvu sljedećih poslovnih subjekata:

  • Crane 51, obrt za računalne usluge, vl. Vedran Vivoda,
  • BURA DENT j.d.o.o. , jedini osnivač i član uprave.