Sjednicama Vijeća mogu prisustvovati predstavnici medija i građani. Osim toga Sjednice se prenose uživo na gradskom web portalu. Uvid u arhivsku dokumentaciju i građu omogućen je na zahtjev.

Javnost rada Gradskog vijeća Grada Rijeke propisana je Poslovnikom Gradskog vijeća (Službene novine Grada Rijeke 2/19 – pročišćeni tekst2/20 i 3/21).

Njime je, među ostalim, utvrđeno da su Sjednice Vijeća javne te da se nazočnost javnosti sa sjednice ili sa dijela sjednice Vijeća odnosno radnog tijela može isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i aktima Grada Rijeke.

Prisustvo predstavnika medija na sjednicama Vijeća

Također, predstavnici medija imaju pravo pratiti rad Vijeća i radnih tijela, biti nazočni sjednicama tih tijela i informirati javnost o njihovom radu. A radi potpunijeg i točnijeg informiranja javnosti o radu Vijeća i njegovih radnih tijela mogu se davati službena priopćenja, intervjui i održavati konferencije za medije.

Radi osiguravanja javnosti rada Vijeća, medijima se osigurava pravovremena dostava materijala za sjednice Vijeća, a njihovim se predstavnicima osiguravaju odgovarajući uvjeti za praćenje rada na sjednicama Vijeća.

Obavijest o sazivanju sjednice Vijeća s prijedlogom dnevnog reda i materijalima o kojima će Vijeće raspravljati objavljuje se i na web stranicama Grada Rijeke.

Elektronički mediji mogu izravno prenositi sjednice Vijeća i radnih tijela u skladu s posebnom odlukom.

Javnost rada Vijeća ostvaruje se i objavljivanjem podataka o radu Vijeća na web stranicama Grada Rijeke, u skladu s tehničkim i drugim mogućnostima te putem komunikacije članova Vijeća i članova radnih tijela s građanima.

Grad Rijeka uživo prenosi Sjednice Gradskog vijeća putem gradskog portala, a nakon svake sjednice na gradskom portalu trajno je dostupna video snimka sjednice.

Prisustvo građana na sjednicama Vijeća

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba, imaju pravo prisustvovati sjednici Vijeća.

Građani i pravne osobe dužni su najaviti svoju nazočnost odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Vijeća u pisanom obliku najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.

Uvid u dokumentaciju

Svi materijali točaka dnevnog reda o kojima se na sjednicama raspravlja, kao i svi zaključci i odluke objavljuju se na web portalu Grada Rijeke.

Uvid u dokumentaciju i arhivsku građu Vijeća te druge materijale u svezi s radom Vijeća omogućen je svim pravnim i fizičkim osobama na temelju njihovog zahtjeva, prema zakonu i aktima Grada Rijeke kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.

Navedeni zahtjevi podnose se Službeniku za informiranje.