Odbor za Statut, Poslovnik i propise razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Gradsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti sa zakonom i Statutom Grada Rijeke te u pogledu njihove pravne obrade, razmatra poticaje za donošenje odluka i drugih akata, daje mišljenje glede primjene odredbi Statuta Grada Rijeke i Poslovnika Gradskog vijeća, priprema odgovore Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u slučaju podnošenja zahtjeva za ocjenu zakonitosti općih akata Gradskog vijeća te odgovore Ustavnom sudu Republike Hrvatske u slučaju pokretanja postupka za ocjenu suglasnosti Statuta Grada Rijeke s Ustavom i zakonom, utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih akata Gradskog vijeća kada je tim aktima ovlašten ili kada su ti akti najmanje tri puta izmijenjeni ili dopunjeni, obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Gradskog vijeća.

U Odbor za Statut, Poslovnik i propise izabrani su:

  • Petra Mandić, za predsjednicu
  • Ivo Pekić, za potpredsjednika
  • Danijela Kuzmin Štimac, za članicu
  • Vojko Braut, za člana
  • Ana Trošelj, za članicu

Kontakti Odbora:
Tajnica Odbora:
Tamara Mirković – Matulović
Telefon: +385 51 209 531
E-mail: tamara.mirkovic-matulovic@rijeka

Referent za pripremu sjednica Odbora
Rosa Barišić
Telefon:  +385 51 209 533
Telefaks:  +385 51 209 537
E-mail: rosa.barisic@rijeka.hr