Gradsko vijeće na 20. sjednici održanoj 30. rujna 2019. godine prihvatilo je izvješće o izvršenju Proračuna u prvih šest mjeseci ove godine.

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I–VI 2019. godine u iznosu od 488.553.248 kuna ili 41,4% godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 386.601.266 kuna ili 33,3% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I-VI 2019. godine ostvaren višak prihoda u iznosu 101.951.982 kuna, od čega se 99.007.207 kuna odnosi na višak prihoda proračunskih sredstava, a 2.944.775 kuna na višak prihoda proračunskih korisnika.

Ukupni prihodi i primici proračuna za 2019. godinu planirani u iznosu od 1.178.900.000 kuna, a u razdoblju I-VI 2019. godine ostvareni su u iznosu 488.553.248 kuna ili 41,4% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 88,7 mil. kuna ili 22,2%.

U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 85,3%, slijede prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 12,8% te primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 1,9%.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2019. godinu planirani su u iznosu od 1.159.800.000 kuna, a u razdoblju I-VI 2019. godine izvršeni su u iznosu 386.601.266 kuna ili 33,3% godišnjeg plana.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 85,1%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 9,9% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 5,0%.

Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u razdoblju I-VI 2019. godine veći su za 10,6 mil. kuna ili za 2,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka:

Red. br. Opis Tekući plan za 2019. Izvršenje za
I-VI 2019.
A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 1.178.900.000 488.553.248
1. PRIHODI POSLOVANJA 949.320.554 416.575.625
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 82.123.952 62.688.045
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 147.455.494 9.289.578
B. UKUPNI RASHODI I IZDACI 1.159.800.000 386.601.266
1. RASHODI POSLOVANJA 766.089.484 329.074.602
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 355.164.865 38.283.948
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 38.545.651 19.242.716
RAZLIKA (A-B) 19.100.000 101.951.982
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA -19.100.000 -251.192.596
VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA – PRORAČUNSKI KORISNICI 7.924.020 -2.502.520
VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA – PRORAČUN -27.024.020 -248.690.076
RAZLIKA (A-B+C) 0 -149.240.614

 

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka:

Red. br. Opis Tekući plan za 2019. Izvršenje za
I-VI 2019.
1. PRIHODI POSLOVANJA 949.320.554 416.575.625
Prihodi od poreza 359.575.000 207.049.079
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 228.381.456 47.645.619
Prihodi od imovine 112.042.633 53.555.799
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 206.737.347 90.085.456
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 17.963.981 6.611.196
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 4.800.000 1.380.411
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 19.820.137 10.248.064
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 82.123.952 62.688.045
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 12.500.450 5.485.431
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 69.623.502 57.202.614
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 147.455.494 9.289.578
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 1.178.900.000 488.553.248

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:

Red. br. Opis Tekući plan za 2019. Izvršenje za
I-VI 2019.
1. RASHODI POSLOVANJA 766.089.484 329.074.602
Rashodi za zaposlene 242.414.441 115.151.679
Materijalni rashodi 302.190.048 127.054.075
Financijski rashodi 29.583.737 13.074.828
Subvencije 72.709.900 20.578.877
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg prpračuna 12.792.339 4.217.543
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 30.774.700 15.188.623
Ostali rashodi 75.624.319 33.808.977
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 355.164.865 38.283.948
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 8.912.593 1.537.202
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 125.529.794 7.466.880
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 220.722.478 29.279.866
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 38.545.651 19.242.716
UKUPNI RASHODI I IZDACI 1.159.800.000 386.601.266

 

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

R.br. Odjeli gradske uprave Tekući plan za 2019. Izvršenje za
I-VI 2019.
1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 17.899.918 1.720.398
2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav 242.080.816 60.612.057
3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo 34.548.500 10.320.810
4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 153.529.934 72.320.030
5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 58.519.200 24.995.726
6. Odjel gradske uprave za kulturu 325.373.858 72.620.809
7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 78.459.100 45.024.436
8. Odjel gradske uprave za financije 90.271.212 42.296.674
9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 48.251.924 22.074.570
10. Ured Grada 13.689.039 5.677.941
11. Zavod za informatičku djelatnost 10.629.300 3.817.134
12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje 200.000 6.599
13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 86.097.199 25.070.957
14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu 250.000 43.125
UKUPNO 1.159.800.000 386.601.266

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 19/19.