Gradsko vijeće Grada Rijeke na 14. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine donijelo je Proračun Grada Rijeke za 2019. godinu.

Ukupni prihodi i primici za 2019. godinu iznose 1.143.893.195 kuna, a ukupni rashodi i izdaci proračuna u 2019. godini iznose 1.113.000.000 kuna.

Slijedi skraćeni prikaz prihoda i rashoda Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu.
Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka:

Red. br.

Opis

Proračun za 2019.

A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

1.143.893.195

1. UKUPNI PRIHODI

1.007.710.078

2. PRIMICI OD FIANANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

136.183.117

B. UKUPNI RASHODI I IZDACI

1.113.000.000

1. UKUPNI RASHODI

1.074.013.883

2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

38.986.117

RAZLIKA (A-B)

30.893.195

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-30.893.195

RAZLIKA (A-B+C)

0

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka:

Red. br.
Opis Proračun za 2019.
1. PRIHODI POSLOVANJA 952.144.379
Prihodi od poreza 359.575.000
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 241.842.759
Prihodi od imovine 113.690.116
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 197.808.921
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 18.695.598
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 4.800.000
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 15.731.985
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 55.565.699
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 12.100.450
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 43.465.249
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 136.183.117
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 1.143.893.195

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:

Red. br. Opis Proračun za 2019.
1. RASHODI POSLOVANJA 744.559.071
Rashodi za zaposlene 241.869.794
Materijalni rashodi 291.208.042
Financijski rashodi 29.225.774
Subvencije 70.211.300
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg prpračuna 8.213.002
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 32.016.500
Ostali rashodi 71.814.659
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 328.454.812
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 7.415.664
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 131.023.186
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 190.015.962
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 39.986.117
  UKUPNI RASHODI I IZDACI 1.113.000.000

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

R.br. Odjeli gradske uprave Proračun za 2019.
1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 18.531.337
2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav 232.753.636
3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo 28.898.200
4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 147.555.973
5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 58.153.800
6. Odjel gradske uprave za kulturu 297.950.639
7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 76.923.100
8. Odjel gradske uprave za financije 90.252.672
9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 43.930.131
10. Ured Grada 13.448.200
11. Zavod za informatičku djelatnost 10.629.300
12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje 200.000
13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 93.693.012
14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu 80.000
UKUPNO 1.113.000.000

Cjeloviti tekst Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 16/18.