14. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke održana je 18.12.2018. godine u zgradi Grada Rijeke, Vijećnica, Korzo 16.

Dnevni red

 1. Točka 1.

  Izbori i imenovanja

 2. Točka 2.

 3. Točka 3.

 4. Točka 4.

 5. Točka 5.

 6. Točka 6.

 7. Točka 7.

 8. Točka 8.

 9. Točka 9.

 10. Točka 10.

 11. Točka 11.

 12. Točka 12.

 13. Točka 13.

 14. Točka 14.

 15. Točka 15.

 16. Točka 16.

 17. Točka 17.

 18. Točka 18.

 19. Točka 19.

 20. Točka 20.

 21. Točka 21.

 22. Točka 22.

 23. Točka 23.

 24. Točka 24.

 25. Točka 25.

  Prijedlog odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke - Materijal za ovu točku dnevnog reda je uklonjen zbog zaštite osobnih podataka temeljem Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) Materijali su dostupni temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama ( „Narodne novine broj“ 25/13 i 85/15)

 26. Točka 26.

 27. Točka 27.

 28. Točka 28.

 29. Točka 29.

 30. Točka 30.

 31. Točka 31.

 32. Točka 32.

 33. Točka 33.

 34. Točka 34.

 35. Točka 35.