Gradsko je vijeće na 20. sjednici održanoj 30. rujna 2019. godine usvojilo druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

Nakon donošenja Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, došlo je do promjene određenih okolnosti koje utječu na rashodnu stranu proračuna te je potrebno izvršiti ponovno uravnoteženje proračuna putem Izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu.

  • Osnovne značajke Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu su sljedeće:
  • Promjene na rashodnoj strani su unutar Razdjela 006 Odjel gradske uprave za kulturu, između dva kapitalna projekta, preraspodjelom sredstava s jednog projekta na drugi, a radi se o kapitalnim projektima: „Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T – objekt – EU“ i „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine – EU“. Rebalansom proračuna smanjuju se planirani rashodi iz izvora financiranja: Namjenski primici od zaduživanja na kapitalnom projektu: „Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T – objekt – EU“ za 16.572.774,00 kuna, a istovremeno se povećavaju planirani rashodi na kapitalnom projektu: „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine – EU“ za isti iznos i iz istog izvora financiranja: Namjenski primici od zaduživanja.
  • Sve ostale proračunske stavke prihoda i primitaka te rashoda i izdataka ostaju nepromijenjene.
  • Promjene se odnose samo na Proračun za 2019. godinu, a projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu se ne mijenjaju.
  • Iznos ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna za 2019. godinu se ne mijenja jer se promjene odnose na preraspodjelu sredstava između navedena dva kapitalna projekta što nema utjecaja na ukupan iznos Proračuna za 2019. godinu.

 

Cjeloviti tekst Dugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 18/19.