Gradsko je vijeće na 23. sjednici održanoj 19. prosinca 2019. usvojilo treće Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu. Prihodi i primici za 2019. godinu planirani su u iznosu od 1.115.173.000 kuna, a rashodi i izdaci proračuna u u iznosu od 1.096.770.000 kuna.

Trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke mijenja se samo Proračun za 2019. godinu, a projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu se ne mijenjaju.

Ovim Trećim izmjenama i dopunama proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu predlažu se prihodi i primici u iznosu od 1.115.173.000 kuna što predstavlja smanjenje za 63.727.000 kuna odnosno za 5,4% u odnosu na dosadašnji tj. tekući plan za 2019. godinu (tekući plan je plan usvojen prethodnim rebalansom proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama), a rashodi i izdaci proračuna se predlažu u iznosu 1.096.770.000 kuna što predstavlja smanjenje za 63.030.000 kuna odnosno za 5,4% u odnosu na tekući plan.

Radi se o tzv. tehničkom rebalansu proračuna, kojim se usklađuje dosadašnje ostvarenje prihoda i rashoda s procjenom ostvarenja do kraja 2019. godine te mijenja plan na pojedinim stavkama prihoda i rashoda proračuna.

Na smanjenje ukupnih rashoda proračuna utječe dinamika realizacije pojedinih projekata kao što su uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar kompleksa Benčić, izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga, poslovna zona Bodulovo, budući je složena procedura postupaka javne nabave usporila planiranu dinamiku radova. Vezano za smanjenje rashoda, na prihodnoj strani proračuna kod prihoda od pomoći i primitaka od zaduženja se također planira smanjenje odnosno usklađenje prema dinamici realizacije projekata koji se financiraju prihodima od pomoći iz europskih fondova te kreditnim sredstvima kojima se financira vlastito učešće u navedenim projektima.

Prikaz prihoda i rashoda – treće Izmjene i dopune za 2019. godinu:

Red. br.

Opis

Proračun 2019. III. rebalans 2019.
A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

1.178.900.000

1.115.173.000

1. Ukupni prihodi

1.031.444.506

1.002.599.734

2. Primici od financijske imovine i zaduživanja

147.455.494

112.573.266

B. UKUPNI RASHODI I IZDACI

1.159.800.000

1.096.770.000

1. Ukupni rashodi

1.121.274.349

1.061.332.445

2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

38.525.651

35.437.555

RAZLIKA (A-B)

19.100.000

18.403.000

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-19.100.000

-18.403.000

Višak sredstava – proračunski korisnici

8.334.059

9.900.667

Manjak sredstava – proračunski korisnici

-410.039

-1.246.239

Višak sredstava – proračun

29.008.578

29.008.578

Manjak sredstava – proračun -56.032.598

-56.066.006

RAZLIKA (A-B+C)

0

0

 

Struktura Proračuna Grada Rijeke razvrstano na proračunska sredstva i vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika:

R.br

Opis

Proračun za 2019.

III. rebalans 2019.

A

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

1.178.900.00

1.115.173.000

proračunski prihodi

1.072.990.181 1.007.410.113

prihodi proračunskih korisnika

105.909.819 107.762.887

B

UKUPNI RASHODI I IZDACI

1.159.800.000 1.096.770.000

rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda

1.045.566.161 979.952.685

rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika

114.233.839 116.817.315

C

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-19.100.000 -18.403.000

Višak sredstava – proračunski korisnici 8.334.059

9.900.667

Manjak sredstava – proračunski korisnici

-410.039 -1.246.239

Višak sredstava – proračun

29.008.578 29.008.578

Manjak sredstava – proračun

-56.032.598

-56.066.006

 

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka:

R.br.

Opis

Proračun za 2019.

III. rebalans 2019.

1. PRIHODI POSLOVANJA 949.320.554 916.503.650
Prihodi od poreza 359.575.000 369.175.000
Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 228.381.456 203.669.826
Prihodi od imovine 112.042.633 110.089.771
Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada 206.737.347 193.242.535
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 17.963.981 16.134.730
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 4.800.000 4.865.000
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 19.820.137 19.326.788
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 82.123.952 86.096.084
Prihodi od prodaje neproiz.dugotrajne imovine 12.500.450 16.709.050
Prihodi od prodaje proiz.dugotrajne imovine 69.623.502 69.387.034
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 147.455.494 112.573.266
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 1.178.900.000 1.115.173.000

 

Struktura planiranih prihoda proračuna razvrstano na proračunske prihode i vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika:

R.br. Opis Proračun za 2019. III. rebalans 2019.
1. PRIHODI POSLOVANJA 949.320.554 916.503.650
– proračunski prihodi

850.858.039

814.051.897
– prihodi proračunskih korisnika 98.462.515 102.451.753
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJEKE IMOVINE 82.123.952 86.096.084
– proračunski prihodi 80.552.168 86.005.700
– prihodi proračunskih korisnika 1.571.784 90.384
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 147.455.494 112.573.266
– proračunski prihodi 141.579.974 107.352.516
– prihodi proračunskih korisnika 5.875.520 5.220.750
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 1.178.900.000 1.115.173.000
– proračunski prihodi 1.072.990.181 1.007.410.113
– prihodi proračunskih korisnika 105.909.819 107.762.887

 

Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika po pojedinim kategorijama:

R.br.

Opis

Proračun za 2019.

III. rebalans 2019.

1. PRIHODI POSLOVANJA

98.462.515

102.451.753

Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

17.662.337

24.358.926

Prihodi od imovine 1.452.633 1.486.771
Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada 60.452.691 59.539.359
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 13.980.874 12.015.126
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

4.800.000

4.865.000

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 113.980 186.571
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.571.784 90.384
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 5.875.520 5.220.750
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 105.909.819 107.762.887

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:

R.br.

Opis

Proračun za 2019.

III. rebalans 2019.

1. RASHODI POSLOVANJA 765.502.435 761.893.246
Rashodi za zaposlene 242.199.462 242.180.695
Materijalni rashodi 302.738.797 302.871.872
Financijski rashodi 29.491.487 30.826.831
Subvencije 72.174.900 72.089.000
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 12.777.239 11.664.987
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 30.546.700 30.004.591
Ostali rashodi 75.573.850 72.255.270
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 355.751.914 299.439.199
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 8.884.343 7.652.843
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 125.876.193 87.418.164
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 220.991.378 204.368.192
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 38.545.651 35.437.555
  UKUPNO RASHODI I IZDACI 1.159.800.000 1.096.770.000

 

Struktura planiranih rashoda proračuna razvrstano na proračunske rashode i vlastite i namjenske rashode proračunskih korisnika:

R.br. Opis Proračun za 2019. III. rebalans 2019.
1. RASHODI POSLOVANJA 765.502.435 761.893.246
– rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda 671.428.279 667.090.852
– rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika 94.074.156 94.802.394
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJEKE IMOVINE 355.751.914 299.439.199
– rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda 342.530.082 283.062.653
– rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika 13.221.832 16.376.546
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 38.545.651 35.437.555
– rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda 31.607.800 29.799.180
– rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika 6.937.851 5.638.375
UKUPNI RASHODI I IZDACI 1.159.800.000 1.096.770.000
– rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda 1.045.566.161 979.952.685
– rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika 114.233.839 116.817.315

 

Rashodi koje proračunski korisnici izvršavaju iz vlastitih i namjenskih prihoda po pojedinim kategorijama:

R.br.

Opis

Proračun za 2019.

I. rebalans 2019.

1. RASHODI POSLOVANJA

94.074.156

94.802.394

Rashodi za zaposlene 28.843.824 27.881.846
Materijalni rashodi

63.532.755

64.235.981

Financijski rashodi

1.455.819

1.440.348
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

49.328

44.328

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

0

1.009.891

Ostali rashodi

192.430

190.000

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

13.221.832

16.376.546

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

6.937.851

5.638.375

  UKUPNO RASHODI I IZDACI

114.233.839

116.817.315

 

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

R.br. Opis

Proračun za 2019.

III. rebalans 2019.

1.

Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i
gospodarenje zemljištem

17.899.918

12.135.642

2.

Odjel za komunalni sustav

242.080.816

183.328.330

3.

Odjel za poduzetništvo

34.548.500

29.893.000

4.

Odjel za odgoj i školstvo

153.529.934

158.639.150

5.

Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

58.519.200

55.712.200

6.

Odjel za kulturu

325.373.858

329.534.076

7.

Odjel za sport i tehničku kulturu

78.459.100

81.809.100

8.

Odjel za financije

90.021.212

89.872.520

9.

Odjel za gradsku samoupravu i upravu

48.251.924

48.329.365

10.

Ured Grada

13.689.039

13.482.829

11.

Zavod za informatičku djelatnost

10.879.300

10.534.300

12.

Odjel za provedbu dokumenata prostornog
uređenja i građenje

200.000

50.000

13.

Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

86.097.199

83.329.488

14.

Odjel gradske uprave za javnu nabavu

250.000

120.000

UKUPNI RASHODI I IZDACI

1.159.800.000

1.096.770.000

Cjeloviti tekst Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu objavljen u Službenim novinama Grada Rijeke br. 22/19.