Gradsko vijeće na 27. sjednici održanoj 27. svibnja 2020. godine prihvatilo je godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2019. godinu.

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u 2019. godini u iznosu od 952.919.607 kuna ili 85,5% godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 889.230.085 kuna ili 81,1% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi da je u 2019. godini ostvaren višak prihoda u iznosu 63.689.522 kuna, pri čemu je proračun ostvario višak prihoda u iznosu 68.525.043 kuna, a proračunski korisnici su ukupno ostvarili manjak u iznosu 4.835.521 kuna.

Ukupni prihodi i primici proračuna za 2019. godinu planirani u iznosu od 1.115.173.000 kuna, a ostvareni su u iznosu 952.919.607 kuna ili 85,5% godišnjeg plana. U odnosu na prethodnu 2018. godinu veći su za 99,5 mil. kuna ili za 11,7%.

U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 88,2%, slijede prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 8,8% te primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 3,0%.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2019. godinu planirani su u iznosu od 1.096.770.000 kuna, a u 2019. godini ukupni proračunski rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu 889.230.085 kuna ili 81,1% godišnjeg plana.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 79,7%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 16,5% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 3,8%.

Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u 2019. godini veći su za 60,7 mil. kuna ili za 7,3% u odnosu na prethodnu godinu.

Struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka:

Red. br. Opis Tekući plan za 2019. Izvršenje za
2019.
A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 1.115.173.000 952.919.607
1. PRIHODI POSLOVANJA 916.503.650 840.568.142
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 86.096.084 83.548.333
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 112.573.266 28.803.133
B. UKUPNI RASHODI I IZDACI 1.096.770.000 889.230.085
1. RASHODI POSLOVANJA 761.528.243 708.412.866
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 299.804.202 146.905.902
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 35.437.555 33.911.317
VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE (A-B) 18.403.000 63.689.522
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA -18.403.000 -251.158.376
VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA – PRORAČUNSKI KORISNICI 8.654.428 -2.468.300
VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA – PRORAČUN -27.057.428 -248.690.076
RAZLIKA (A-B+C) 0 -187.468.854

 

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka:

Red. br. Opis Tekući plan za 2019. Izvršenje za
2019.
1. PRIHODI POSLOVANJA 916.503.650 840.568.142
Prihodi od poreza 369.175.000 396.912.686
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 203.669.826 113.916.241
Prihodi od imovine 110.089.771 106.413.531
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 193.242.535 186.710.997
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 16.134.730 15.193.958
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 4.865.000 2.933.924
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 19.326.788 18.486.806
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 86.096.084 83.548.333
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 16.709.050 15.068.444
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 69.387.034 68.479.889
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 112.573.266 28.803.133
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 1.115.173.000 952.919.607

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:

Red. br. Opis Tekući plan za 2019. Izvršenje za
2019.
1. RASHODI POSLOVANJA 761.528.243 708.412.866
Rashodi za zaposlene 241.731.155 234.714.938
Materijalni rashodi 302.854.839 278.312.086
Financijski rashodi 30.677.357 28.527.900
Subvencije 72.093.850 57.921.528
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg prpračuna 11.614.706 8.690.937
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 29.891.861 28.624.588
Ostali rashodi 72.664.475 71.620.888
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 299.804.202 146.905.902
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 7.652.343 5.070.354
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 87.977.494 53.376.743
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 204.174.365 88.458.805
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 35.437.555 33.911.317
UKUPNI RASHODI I IZDACI 1.096.770.000 889.230.085

 

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

R.br. Odjeli gradske uprave Tekući plan za 2019. Izvršenje za
2019.
1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 12.135.642 8.424.413
2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav 183.328.330 161.188.540
3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo 29.893.000 16.806.014
4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 158.639.150 148.393.628
5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 55.712.200 52.221.114
6. Odjel gradske uprave za kulturu 329.534.076 195.823.087
7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 81.809.100 81.331.838
8. Odjel gradske uprave za financije 89.872.520 84.872.505
9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 48.329.365 43.897.886
10. Ured Grada 13.482.829 12.653.347
11. Zavod za informatičku djelatnost 10.534.300 9.724.478
12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje 50.000 15.838
13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 83.329.488 73.806.149
14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu 120.000 71.250
UKUPNO 1.096.770.000 889.230.085

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 08/20.