Gradsko je vijeće na 18. sjednici održanoj 30. svibnja 2019. usvojilo prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu. Time je  Proračun za 2019. godinu povećan za 46.800.000 kuna odnosno za 4,2% u odnosu na početni proračun.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke mijenja se samo Proračun za 2019. godinu, a projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu se ne mijenjaju.

Ukupni prihodi i primici proračuna iznose 1.178.900.000 kuna što predstavlja povećanje  za 48.600.000 kuna odnosno za 4,2% u odnosu na početni proračun.

Prikaz prihoda i rashoda – Prve Izmjene i dopune za 2019. godinu:

Red. br.

Opis

Proračun 2019. I. rebalans 2019.
A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

1.143.893.195

1.178.900.000

1. Ukupni prihodi

1.007.710.078

1.031.444.506

2. Primici od financijske imovine i zaduživanja

136.183.117

147.455.494

B. UKUPNI RASHODI I IZDACI

1.113.000.000

1.159.800.000

1. Ukupni rashodi

1.073.013.883

1.121.274.349

2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

39.986.117

38.525.651

RAZLIKA (A-B)

30.893.195

19.100.000

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-30.893.195

-19.100.000

Višak sredstava – proračunski korisnici

1.106.805

8.334.059

Manjak sredstava – proračunski korisnici

-400.000

-410.039

Višak sredstava – proračun

0

29.008.578

Manjak sredstava – proračun -31.600.000

-56.032.598

RAZLIKA (A-B+C)

0

0

Struktura Proračuna Grada Rijeke razvrstano na proračunska sredstva i vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika

R.br

Opis

Proračun za 2019.

I. rebalans 2019.

A

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

1.143.893.195

1.178.900.00

proračunski prihodi

1.024.552.355 1.072.990.181

prihodi proračunskih korisnika

119.340.840 105.909.819

B

UKUPNI RASHODI I IZDACI

1.113.000.000 1.159.800.000

rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda

992.552.355 1.045.566.161

rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika

120.447.645 114.233.839

C

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-30.893.195 -19.100.000

Višak sredstava – proračunski korisnici 1.106.805

8.334.059

Manjak sredstava – proračunski korisnici

-400.000 -410.039

Višak sredstava – proračun

0 29.008.578

Manjak sredstava – proračun

-31.600.000

-56.032.598

 

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka

R.br.

Opis

Proračun za 2019.

I. rebalans 2019.

1. PRIHODI POSLOVANJA 952.144.379 949.320.554
Prihodi od poreza 359.575.000 359.575.000
Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 241.842.759 228.381.456
Prihodi od imovine 113.690.116 112.042.633
Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada 197.808.921 206.737.347
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 18.695.598 17.963.981
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 4.800.000 4.800.000
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 15.731.985 19.820.137
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 55.565.699 82.123.952
Prihodi od prodaje neproiz.dugotrajne imovine 12.100.450 12.500.450
Prihodi od prodaje proiz.dugotrajne imovine 43.465.249 69.623.502
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 136.183.117 147.455.494
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 1.143.893.195 1.178.900.000

 

Struktura planiranih prihoda proračuna razvrstano na proračunske prihode i vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika:

R.br. Opis Proračun za 2019. I. rebalans 2019.
1. PRIHODI POSLOVANJA 952.144.379 949.320.554
– proračunski prihodi

858.396.479

850.858.039
– prihodi proračunskih korisnika 93.747.900 98.462.515
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJEKE IMOVINE 55.565.699 82.123.952
– proračunski prihodi 49.195.000 80.552.168
– prihodi proračunskih korisnika 6.370.699 1.571.784
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 136.183.117 147.455.494
– proračunski prihodi 116.960.876 141.579.974
– prihodi proračunskih korisnika 19.222.241 5.875.520
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 1.143.893.195 1.178.900.000
– proračunski prihodi 1.024.552.355 1.072.990.181
– prihodi proračunskih korisnika 119.340.840 105.909.819

 

Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika po pojedinim kategorijama:

R.br.

Opis

Proračun za 2019.

I. rebalans 2019.

1. PRIHODI POSLOVANJA

93.747.900

98.462.515

Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

16.389.865

17.662.337

Prihodi od imovine 1.160.116 1.452.633
Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada 58.753.841 60.452.691
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 12.542.998 13.980.874
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

4.800.000

4.800.000

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 101.080 113.980
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 6.370.699 1.571.784
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 19.222.241 5.875.520
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 119.340.840 105.909.819

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:

R.br.

Opis

Proračun za 2019.

I. rebalans 2019.

1. RASHODI POSLOVANJA 744.559.071 766.114.339
Rashodi za zaposlene 241.869.794 242.361.609
Materijalni rashodi 291.208.042 302.197.509
Financijski rashodi 29.225.774 29.551.587
Subvencije 70.211.300 72.729.000
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 8.213.002 12.780.011
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 32.016.500 30.885.700
Ostali rashodi 71.814.659 75.608.923
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 328.454.812 355.160.010
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 7.415.664 8.913.593
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 131.023.186 125.523.939
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 190.015.962 220.722.478
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 39.986.117 38.525.651
  UKUPNO RASHODI I IZDACI 1.113.000.000 1.159.800.000

 

Struktura planiranih rashoda proračuna razvrstano na proračunske rashode i vlastite i namjenske rashode proračunskih korisnika:

R.br. Opis Proračun za 2019. I. rebalans 2019.
1. RASHODI POSLOVANJA 744.559.071 766.114.339
– rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda 656.511.172 672.025.483
– rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika 88.047.899 94.088.856
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJEKE IMOVINE 328.454.812 355.160.010
– rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda 301.923.292 341.952.878
– rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika 26.531.520 13.207.132
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 39.986.117 38.525.651
– rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda 34.117.891 31.587.800
– rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika 5.868.226 6.937.851
UKUPNI RASHODI I IZDACI 1.113.000.000 1.159.800.000
– rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda 992.552.355 1.045.566.161
– rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika 120.447.645 114.233.839

 

Rashodi koje proračunski korisnici izvršavaju iz vlastitih i namjenskih prihoda po pojedinim kategorijama:

R.br.

Opis

Proračun za 2019.

I. rebalans 2019.

1. RASHODI POSLOVANJA

88.047.899

94.088.856

Rashodi za zaposlene 29.477.065 28.815.673
Materijalni rashodi

57.180.109

63.626.589

Financijski rashodi

1.365.225

1.419.594
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

0

37.000

Ostali rashodi

25.500

190.000

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

26.531.520

13.207.132

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

5.868.226

6.937.851

  UKUPNO RASHODI I IZDACI

120.447.645

114.233.839

 

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

R.br. Opis

Proračun za 2019.

I. rebalans 2019.

1.

Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i
gospodarenje zemljištem

18.531.337

17.899.918

2.

Odjel za komunalni sustav

232.753.636

242.080.816

3.

Odjel za poduzetništvo

28.898.200

34.548.500

4.

Odjel za odgoj i školstvo

147.555.973

153.529.934

5.

Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

58.153.800

58.519.200

6.

Odjel za kulturu

297.950.639

325.373.858

7.

Odjel za sport i tehničku kulturu

76.923.100

78.459.100

8.

Odjel za financije

90.252.672

90.271.212

9.

Odjel za gradsku samoupravu i upravu

43.930.131

48.251.924

10.

Ured Grada

13.448.200

13.689.039

11.

Zavod za informatičku djelatnost

10.629.300

10.629.300

12.

Odjel za provedbu dokumenata prostornog
uređenja i građenje

200.000

200.000

13.

Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

93.693.012

86.097.199

14.

Odjel gradske uprave za javnu nabavu

80.000

250.000

UKUPNI RASHODI I IZDACI

1.113.000.000

1.159.800.000

Cjeloviti tekst Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 13/19.