Gradsko je vijeće na 31. sjednici održanoj 28. listopada 2008. godine usvojilo prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke.

Gradsko vijeće usvojilo je izmjene proračuna za 2008. godinu, kojim se on povećava za 26.764.558 kuna odnosno za 2,6% te sada iznosi 1.063.056.558 kuna. Povećanje proračuna rezultat je povećanje prihoda od poslovanja, u prvom redu prihoda od poreza i imovine, te pomoći od države, koje se odnosi i na sufinanciranje tunelskog priključka na cesti D404. Iako je povećanje prihoda od poslovanja planirano u iznosu od 56,45 milijuna kuna, ukupno povećanje prihoda je 26,7 milijuna kuna, budući da se procjenjuje da se prihodi od prodaje imovine, s obzirom na teže gospodarsko stanje u državi, neće moći ostvariti. Smanjeni su i planirani prihodi od financijske imovine, ponajviše zbog smanjenja prihoda od obveznica –  kako se godinu i pol čekalo na odobrenje Vlade, dio sredstava izgubljen je na tečajnim razlikama.

Člankom 36. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 96/03) predviđeno je da se tijekom godine može vršiti novo uravnoteženje proračuna putem izmjena i dopuna, a po postupku za donošenje proračuna.

U proteklom razdoblju ove proračunske godine, zbog nastalih promjena koje nisu bile poznate u vrijeme izrade Proračuna za 2008. godinu, utvrđeno je potrebnim:

  • uskladiti visinu sredstava planiranih u Proračunu za 2008. godinu za financiranje decentraliziranih funkcija s odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za financiranje osnovnih škola i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke,
  • sukladno proračunskim propisima planirati ostvareni višak prihoda po Godišnjem obračunu Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu kao i rashode koji su prema Odluci o raspodjeli viška prihoda iz 2007. godine utvrđeni da će se financirati iz viška prihoda, odnosno za iznos prenesenih neutrošenih sredstava izvršiti usklađenje prihodne i rashodne strane proračuna,
  • ponovno procijeniti prihode i primitke temeljem naplate za devet mjeseci ove godine jer je evidentno da će se neki prihodi i primici ostvariti u iznosima većim od planiranih u Proračunu za 2008. godinu te sukladno tome izvršiti usklađenje rashodne strane proračuna s izmjenama u prihodovnoj strani.

Temeljem navedenog i sukladno zakonskim odredbama, potrebno je pristupiti prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu kojima se predlaže ponovno uravnoteženje prihoda i rashoda Proračuna.

Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – Prve izmjene i dopune za 2008.

R.br. Opis Proračun za 2008. I. REBALANS
2008.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1. Ukupni prihodi 863.819.900 894.387.604
2. Ukupni rashodi 961.302.800 1.013.001.053
Razlika prihoda i rashoda -97.482.900 -118.613.449
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE
3. Višak prihoda iz prethodne godine 0 1.558.794
Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodne godine 0 1.558.794
C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
4. Primici od financijske imovine i zaduživanja 172.472.100 167.110.160
5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 74.989.200 50.055.505
Neto zaduživanje/financiranje 97.482.900 117.054.655
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+3+4) 1.036.292.000 1.063.056.558
UKUPNI RASHODI I IZDACI (2+5)
1.036.292.000
1.063.056.558

 

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka – Prve Izmjene i dopune za 2008. godinu

 

R.br. Opis Proračun za 2008. I. Rebalans za 2008.
1. PRIHODI POSLOVANJA 748.730.900 805.188.424 
Prihodi od poreza 384.968.000 392.251.777
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 10.763.000 29.948.196
Prihodi od imovine 146.033.200 164.262.400
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 205.996.200 213.783.258
Ostali prihodi 970.500 4.942.793
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 115.089.000 89.199.180 
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 89.200.000 61.765.130
Prihodi od prodaje proizvedene imovine 25.889.000 27.434.050
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 172.472.100 167.110.160 
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 1.036.292.000 1.061.497.764 
4. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 0,00 1.588.794 
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 1.036.292.000 1.063.056.558 

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka – Prve Izmjene i dopune za 2008. godinu

 

R.br. Opis Proračun za 2008. I. REBALANS 2008.
1. RASHODI POSLOVANJA 690.086.444 738.138.462 
Rashodi za zaposlene 206.393.794 206.551.151
Materijalni rashodi 234.637.357 254.189.324
Financijski rashodi 15.275.263 16.521.937
Subvencije 38.582.000 41.934.000
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 10.027.000 8.552.000
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.495.000 31.585.000
Ostali rashodi 154.676.030 178.805.050
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 271.216.356 274.862.591 
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 46.500.00 34.591.700
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 192.116.890 198.207.956
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 0 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 32.599.466 42.062.935
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 74.989.200 50.055.505 
  UKUPNI RASHODI I IZDACI 1.036.292.000 1.063.056.558 

 

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave – Prve izmjene i dopune za 2008. godinu

 

R.br. Odjeli gradske uprave Izmjene za 2008. Udio u planu
1. Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljiištem 36.385.000 3,5
2. Komunalni sustav 469.771.851 44,2
3. Poduzetništvo 6.517.000 0,6
4. Odgoj i školstvo 101.259.692 9,5
5. Zdravstvo i socijalna skrb 47.184.000 4,4
6. Kultura 103.163.213 9,7
7. Sport i tehnička kultura 93.160.030 8,8
8. Financije 104.630.000 9,8
9. Samouprava i uprava 48.115.550 4,6
10. Ured Grada 27.260.222 2,5
11. Zavod za informatičku djelatnost 25.610.000 2,4
UKUPNO RASHODI I IZDACI 1.063.056.558 100,0

 

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu objavljene su u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 41/08.

Prve izmjene i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu