Gradsko vijeće Grada Rijeke na 25. sjednici 20. prosinca 2007. godine donijelo je Proračun Grada Rijeke za 2008. godinu

Proračun Grada Rijeke za 2008. godinu iznosi ukupno 1.036.292.000 kuna što predstavlja povećanje proračuna za 63.416.374 kuna ili 6,5% u odnosu na iznos proračuna utvrđen I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu budući se u 2008. godini procjenjuju veći prihodi od prodaje nefinancijske imovine te veći primici od financijske imovine i zaduživanja.

Prihodi i primici planirani su na temelju procjene kretanja javnih prihoda iz Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2008.-2010. godine koje sadrže elemente makroekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za navedeno razdoblje, te temeljem procjene ostvarenja pojedinih prihoda u 2007. godini kao i procjene njihovog ostvarenja u sljedećoj godini.

Ukupni prihodi i primici za 2008. godinu planirani su s povećanjem od 6,5% u odnosu na prethodnu godinu što je rezultat očekivanog povećanja prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 13,6 mil. kuna, povećanja primitaka od financijske imovine i zaduživanja za 95,5 mil. kuna, ali i planiranog smanjenja prihoda poslovanja za 28,0 mil. kuna.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2008. godinu planiraju se u iznosu od 1.036.292.000 kuna što predstavlja povećanje za 63.416.374 kuna ili za 6,5% u odnosu na 2007. godinu i uravnoteženi su s prihodnom stranom proračuna.

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka predlaže se povećanje kod rashoda poslovanja za 27.332.183 kuna ili za 4,1%, te povećanje izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova za 46.340.118 kuna ili za 161,8%, dok se istovremeno rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju za 10.255.927 kuna ili za 3,6%, u odnosu na I. Rebalans za 2007. godinu.

Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2008.

R.br. Opis Proračun za 2008.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1. Ukupni prihodi 863.819.900
2. Ukupni rashodi 961.302.800
Razlika prihoda i rashoda -97.482.900
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE
3. Višak prihoda iz prethodne godine 0
Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodne godine 0
C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
4. Primici od financijske imovine i zaduživanja 172.472.100
5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 74.989.200
Neto zaduživanje/financiranje 97.482.900
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+3+4) 1.036.292.000
UKUPNI RASHODI I IZDACI (2+5)
1.036.292.000

 

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka za 2008. godinu

R.br. Opis Proračun za 2008.
1. PRIHODI POSLOVANJA 748.730.900
Prihodi od poslovanja 384.968.000
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 10.763.000
Prihodi od imovine 146.033.200
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 205.996.200
Ostali prihodi 970.500
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 115.089.000
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 89.200.000
Prihodi od prodaje proizvedene imovine 25.889.000
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 172.472.100
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 1.036.292.000
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 1.036.292.000

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka za 2008. godinu

R.br.

Opis

Proračun za 2008.

1. RASHODI POSLOVANJA

690.086.444

Rashodi za zaposlene

206.393.794

Materijalni rashodi

234.637.357

Financijski rashodi

15.275.263

Subvencije

38.582.000

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

10.027.000

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

30.495.000

Ostali rashodi

154.676.030

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

271.216.356

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

46.500.000

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

192.116.890

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

32.599.466

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

74.989.200

UKUPNI RASHODI I IZDACI

1.036.292.000

 

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave za 2008. godinu

R.br. Odjeli gradske uprave Proračun za 2008. Udio u planu
1. Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljiištem 58.290.000 5,6
2. Komunalni sustav 451.661.100 43,6
3. Poduzetništvo 6.086.000 0,6
4. Odgoj i školstvo 100.422.340 9,7
5. Zdravstvo i socijalna skrb 45.620.300 4,4
6. Kultura 95.530.510 9,2
7. Sport i tehnička kultura 75.090.200 7,3
8. Financije 104.855.000 10,1
9. Samouprava i uprava 48.060.800 4,6
10. Ured Grada 24.895.750 2,4
11. Zavod za informatičku djelatnost 25.780.000 2,5
UKUPNO RASHODI I IZDACI 1.036.292.000 100,0

 

Cjeloviti tekst Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu objavljen je u Službenim novinama PGŽ-a 50/07

Poračun Grada Rijeke za 2008. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu