Gradsko je vijeće na 30. sjednici održanoj 25. rujna 2008. godine prihvatilo izvješće o izvršenju Proračuna u prvih šest mjeseci ove godine.

Gradsko vijeće prihvatilo je izvješće o izvršenju Proračuna u prvih šest mjeseci ove godine, prema kojem su prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 424 milijuna ili 95,2%, odnosno 40,9% godišnjeg plana, dok su u istom razdoblju rashodi i izdaci iznosili 387 milijuna ili 86,9%, odnosno 37,4% godišnjeg plana, što govori kako se vodi računa da se ne troši više nego što je prihodovano.

Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 96/03), odredbom članka 125. utvrđena je obveza poglavarstva jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište predstavničkom tijelu, najkasnije do 5. kolovoza tekuće proračunske godine.
Na sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 124. Zakona o proračunu. Navedenim člankom utvrđeno je da sadržaj izvješća o izvršenju proračuna za prvo polugodište tekuće godine mora sadržavati:

  • prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka,
  • račun financiranja,
  • posebni dio proračuna tj. prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračunskih korisnika,
  • obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka,
  • podatke o stanju zaduženja i izdanih jamstava proračuna, s obrazloženjem,
  • podatke o korištenju proračunske zalihe, s obrazloženjem,
  • obrazloženje izvršenja programa.

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sačinjen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za razdoblje siječanj – lipanj 2008. godine.

Sastavni dio ovog Izvještaja čini prikaz izvršenja Općeg dijela Proračuna (prihodi/primici i rashodi/izdaci) iskazanog po ekonomskoj klasifikaciji i izvršenja Posebnog dijela Proračuna iskazanog po ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji odnosno kao izvršenje programskih aktivnosti odjela gradske uprave. Obrazloženje korištenja sredstava u pogledu izvršenja programskih aktivnosti daju odjeli gradske uprave, a što se uz ovaj Izvještaj također prezentira predstavničkom tijelu Grada.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu

Zaklljučak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu