Gradsko je vijeće na 36. sjednici 26. ožujka 2009. godine usvojilo godišnji obračun Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu.

Gradsko vijeće usvojilo je Izvješće o izvršenju proračuna za 2008. godinu. Izvješće o proračunu podnio je gradonačelnik Vojko Obersnel naglasivši da su ukupni prihodi ostvareni u iznosu od gotovo 893,5 milijuna kuna, odnosno 84% plana, dok su rashodi ostvareni u iznosu od 892,5 milijuna kuna.

Gradonačelnik Obersnel je ponovio stav iznesen na sjednici Poglavarstva da je na očekivane prihode utjecao poremećaj na financijskom tržištu, koji se počeo osjećati već u drugom polugodištu, pa prihodi od prodaje zemljišta i prava građenja nisu ostvareni u onom obimu koji se očekivao. Gradonačelnik je kazao da su prigodom planiranja ovogodišnjeg proračuna, u njega uvrštene brojne mjere kojima se osigurava socijalna sigurnost građana. Ujedno je najavio i paket mjera koje se tiču olakšanja poslovanja poduzetnika, u smislu korekcije iznosa spomeničke rente, mogućeg smanjenja komunalne naknade i zakupa, koje će Poglavarstvo uskoro predložiti. No te antirecesijske neće se provoditi linearno, već ciljano prema određenim djelatnostima, naglasio je Obersnel.

Prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka te prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave

Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni

R.br. Opis Planirano Proračun za 2008. Ostvareno u Proračunu za 2008.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1. Ukupni prihodi 894.387.604,00 751.209.028,85
2. Ukupni rashodi 1.013.410.996,00 859.077.729,36
Razlika prihoda i rashoda -119.023.392,00 -107.868.700,
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE
3. Višak prihoda iz prethodne godine 1.558.794,00 1.558.793,82
Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodne godine 1.558.794,00 1.558.793,82
C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
4. Primici od financijske imovine i zaduživanja 167.110.160,00 140.711.977,76
5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 49.645.562,00 33.428.840,68
Neto zaduživanje/financiranje 117.464.598,00 107.283.137,00
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+3+4) 1.063.056.558,00 893.479.800,43
UKUPNI RASHODI I IZDACI (2+5)
1.063.056.558,00
892.506.570,04
D. VIŠAK/MANJAK PRIHODA    
6. Višak/manjak prihoda 0,00 973.230,39


Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka

R.br. Opis Planirano Proračun za 2008. Ostvareno Proračun za 2008.
1. PRIHODI POSLOVANJA 805.188.424,00  711.994.862,26
Prihodi od poslovanja 392.251.777,00 368.187.495,59
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 29.948.196,00 14.227.041,89
Prihodi od imovine 164.262.400,00 138.935.405,26
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 213.781.258,00 185.896.574,80
Ostali prihodi 4.942.793,00 4.748.344,72
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 89.199.180,00  39.214.166,59
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 61.765.130,00 21.779.105,11
Prihodi od prodaje proizvedene imovine 27.434.050,00 17.435.061,48
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 167.110.160,00  140.711.977,76
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 1.061.497.764,00  891.921.006,61
4. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 1.588.794,00  1.588.793,82
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 1.063.056.558,00  893.479.800,43

 

Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka

R.br. Opis Planirano Proračun za 2008. Ostvareno Proračun za 2008.
1. RASHODI POSLOVANJA 738.117.994,00 656.728.599,56
Rashodi za zaposlene 204.940.747,00 201.395.246,71
Materijalni rashodi 255.999.822,00 228.157.020,38
Financijski rashodi 16.598.322,00 13.706.750,17
Subvencije 41.929.840,00 35.811.477,82
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 8.472.400,00 8.172.658,54
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 31.537.307,00 30.799.219,13
Ostali rashodi 178.699.556,00 138.686.226,81
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 275.233.002,00 202.349.129,80
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 34.720.968,00 16.508.274,16
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 198.560.379,00 162.334.343,98
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 0 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 41.951.655,00 23.506.511,66
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 49.645.562,00 33.428.840,68
  UKUPNI RASHODI I IZDACI 1.063.056.558,00 892.506.570,04

 

Prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave

R.br. Odjeli gradske uprave Planirano u Proračunu za 2008. Ostvareno u Proračunu za 2008. Udio u ostvarenom za 2008.
1. Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljiištem 36.385.000,00 18.301.364,10 2,1
2. Komunalni sustav 469.771.851,00 341.105.474,14 38,2
3. Poduzetništvo 6.517.000,00 5.816.130,39 0,6
4. Odgoj i školstvo 101.259.692,00 96.062.357,71 10,8
5. Zdravstvo i socijalna skrb 47.184.400,00 45.357.252,10 5,1
6. Kultura 103.163.213,00 91.990.711,97 10,3
7. Sport i tehnička kultura 93.500.058,00 95.264.858,33 10,7
8. Financije 103.132.472,00 100.692.355,25 11,3
9. Samouprava i uprava 49.273.050,00 48.679.496,78 5,4
10. Ured Grada 27.260.222,00 23.910.271,41 2,7
11. Zavod za informatičku djelatnost 25.610.000,00 25.326.297,86 2,8
UKUPNO RASHODI I IZDACI 1.063.056.558,00 892.506.570,04   100,0

 

Obračun proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu objavljen je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 13/09.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu

Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2008. godine