U ovom se Odsjeku obavljaju poslovi u svezi planiranja, gradnje i upravljanja građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, analize, kontrole i uređenja prometa, u smislu analize postojećih i predlaganja novih prometnih rješenja lokalnog značaja te poslovi u svezi s izdavanjem dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza, poslovi u svezi utvrđivanja i (prisilne) naplate komunalnog doprinosa i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, poslovi dodjele pružanja javne vodne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama, poslovi praćenja rada i poslovanja Agencije za društveno poticanju stanogradnju, poslovi koji se odnose na postupak naplate, analizu i ovjeravanje računa i druge financijske dokumentacije pravnih i fizičkih osoba kojima je dodijeljena koncesija iz nadležnosti Upravnog tijela te koordinacija i praćenje rada i poslovanja komunalnih i trgovačkih društava u su/vlasništvu Grada iz djelokruga rada Odsjeka.

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Odsjek za plan, razvoj i gradnju infrastrukture i promet

Viša stručna suradnica za promet T. +385 51 209 932 Titov trg 3, Rijeka Silić Ariana
ariana.silic@rijeka.hr
Voditeljica Pododsjeka za plan, razvoj i gradnju infrastrukture T. +385 51 209 376 Titov trg 3a, Rijeka Baković Dunja
dunja.bakovic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru T. +385 51 209 926 Titov trg 3, Rijeka Jadranka Čeperić
jadranka.ceperic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za obračun komunalnog doprinosa T. +385 51 209 382 Titov trg 3a, Rijeka Čunko Sandra
sandra.cunko@rijeka.hr
Savjetnica za pravne poslove T. +385 51 209 246 Titov trg 3 Cvitan Menalo Marina
marina.cvitanmenalo@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za obračun komunalnog doprinosa T. +385 51 209 372 Titov trg 3, Rijeka Daycer Iva
iva.daycer@rijeka.hr
Voditelj Pododsjeka za promet T. +385 51 209 379 Titov Trg 3 Fićor Sanjin
sanjin.ficor@rijeka.hr
Savjetnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 374 F. +385 51 373 522 Titov trg 3, Rijeka Gnjato Valentina
+385 51 209 374
valentina.gnjato@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 373 Titov trg 3, RIjeka Ivičević Heidi
heidi.ivicevic@rijeka.hr
Savjetnica za kapitalne razvojne investicije T. 051 209 377 Titov trg 3, Rijeka Krajina Renata
renata.krajina@rijeka.hr
Voditelj Odsjeka za plan, razvoj i gradnju infrastrukture i promet T. +385 51 209 925 Titov trg 3 Voditelj odsjeka
Ševerdija Željko
zeljko.severdija@rijeka.hr
Savjetnik za kapitalne razvojne investicije T. +385 51 209 376 Titov trg 3, Rijeka Tauzer Branimir
branimir.tauzer@rijeka.hr