U Pododsjeku za održavanje obavljaju se poslovi u svezi održavanja građevina te uređaja i pripadajućih objekata komunalne infrastrukture sukladno propisima o komunalnom gospodarstvu poslovi održavanja i brige o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, poslovi u svezi obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade, poslovi u svezi korištenja i privremenog korištenja javnih površina i drugih nekretnina te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada, poslovi u svezi prekopa i zauzeća površina javne namjene te koordinacija i praćenje rada i poslovanja komunalnih i trgovačkih društava u su/vlasništvu Grada iz djelokruga rada Pododsjeka.

Odgovorne osobe:

 • Snježana Baždarić – Voditeljica Pododsjeka održavanja
 • Boris Škorić – građevinsko održavanje fontana,  građevinsko održavanje javnih zelenih površina i parkova, samostojeće prijenosne ograde. Priprema tehničke dokumentacije, izrada projektnih zadataka za uređenje zelenih površina, stručno tehnička kontrola i investicijski nadzor.
 • Lucija Bagić – održavanje pothodnika, pasaža, javnih sanitarnih čvorova i stijenskih pokosa na javnim površinama i uklanjanje grafita
 • Ticijana Mohorić – nadzor nad poslovima održavanja nerazvrstanih cesta i drugih javnih površina, upisivanje i vođenje evidencije komunalne infrastrukture (nerazvrstanih cesta)
 • Karla Ćurković – postupci po zaprimljenim zahtjevima za odobrenje prekopa, zauzimanja i korištenja cesta i drugih javnih površina, obračun naknade te ukidanje ranije izdanih dozvola za autotaksi prijevoz
 • 209 – 405- održavanje javne rasvjete, održavanje fontana, održavanje samočistećih nužnika, održavanje ploča s natpisom Grada Rijeke
 • 209 – 205 – održavanje pokretnih stubišta, javnih satova, kićenje grada, održavanje dizala, održavanje invalidskih platformi na kopnu i plažama, kićenje povodom manifestacija, održavanje privremenih priključka
 • Ivan Šimatović – održavanje čistoće javno prometnih površina, čišćenje slivnika, čišćenje plaža, sanacija divljih odlagališta, provođenje mjere dezinfekcija, dezinsekcije i deratizacije, hvatanje pasa i mačaka lutalica, uklanjanja lešina s javnih površina i sl. Izgubljeni psi i mačke čiji se vlasnik ne može pronaći i napušteni psi i mačke uhvaćeni na području grada Rijeke, drže se u Skloništu za životinje koje se nalazi u Liču. Grad Rijeka apelira na udruge za zaštitu životinja i građane, bez obzira na prebivalište, da ako mogu i imaju uvjeta, udome napuštene životinje iz Skloništa. Potencijalni udomitelji mogu se prijaviti na recepciji Klinike za male životinje pri Veterinarskoj stanici Rijeka ili na telefon 345-033, gdje će dobiti sve potrebne informacije o vremenu i načinu eventualnog preuzimanja životinja iz Skloništa za životinje.
 • Ivana Parac  i Nives Stošić –  hortikulturno održavanje javnih zelenih površina.
 • Eni Pivac – upravljanje štandovima u vlasništvu Grada, održavanje dječjih igrališta sa loptom, održavanje spomenika, nadzor nad održavanjem građevina oborinske odvodnje u parkovima
 • Anđelina Čobić – održavanje klupa na zelenim i drugim javnim površinama, održavanje naprava za igru i mladeži, građevinsko održavanje javnih dječjih igrališta, održavanje stubišta
 • Adriana Šneler – održavanje autobusnih čekaonica, održavanje groblja, oglasne površine
 • Tomislav Pađen – redovno održavanje pomorskog dobra uključujući održavanje sanitarnih čvorova svlačionica, hidroinstalacija na plažama, građevinski i obrtnički radovi po prioritetima mjesnih odbora na nerazvrstanim cestama i pratećoj infrastrukturi
 • Astrid Duletić – korištenje javnih površina za postavu privremenih objekata odvijanje manifestacija i sl; lokacije za postavu privremenih objekata (montažni objekti, kiosk, pokretna radnja, uslužna naprava, naprava za zabavu, zabavni park i sl.); korištenje nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za reklamiranje (transparent, zastava, reklamna površina, reklamna konstrukcija, reklamni uređaj, oglasni stup, oglasni ormarić i oglasna ploča.
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Pododsjek za održavanje

Savjetnica za pravne poslove T. +385 51 209 308 Titov trg 3, Rijeka Barbara Anić
barbara.anic@rijeka.hr
Savjetnica za javne površine i komunalne objekte T. +385 51 209 306 Titov trg 3a Bagić Lucija
lucija.bagic@rijeka.hr
Voditeljica Pododsjeka za održavanje T. +385 51 209 927 Titov trg 3, Rijeka Baždarić Snježana
snjezana.bazdaric@rijeka.hr
Savjetnica za javne površine i komunalne objekte T. +385 51 209 393 Titov trg 3a, Rijeka Čobić Anđelina
andjelina.cobic@rijeka.hr
Savjetnica za prekope i promet T. +385 51 209 304 Titov trg 3 Karla Ćurković
karla.curkovic@rijeka.hr
Referentica za davanje na korištenje javnih površina T. +385 51 209 401 Titov trg 3 Duletić Astrid
astrid.duletic@rijeka.hr
Savjetnica za nerazvrstane ceste T. +385 51 209 391 Titov trg 3, Rijeka Mohorić Ticijana
ticijana.mohoric@rijeka.hr
Savjetnica za zelene površine T. +385 51 209 392 Titov trg 3a, Rijeka Parac Ivana
ivana.parac@rijeka.hr
Savjetnik za pomorsko dobro T. +385 51 209 399 Titov trg 3, Rijeka Pađen Tomislav
tomislav.padjen@rijeka.hr
Savjetnica za javne površine i komunalne objekte T. +385 51 209 395 Titov trg 3a Pivac Eni
eni.pivac@rijeka.hr
Savjetnik za komunalne i sanitarne poslove T. +385 51 209 397 Titov trg 3, Rijeka Šimatović Ivan
ivan.simatovic@rijeka.hr
Savjetnik za javne površine i komunalne objekte T. +385 51 209 400 F. +385 51 209 302 Titov trg 3 Škorić Boris
boris.skoric@rijeka.hr
Savjetnica za javne površine i komunalne objekte T. +385 51 209 398 Titov trg 3a, Rijeka Šneler Adriana
adriana.sneler@rijeka.hr
Savjetnica za zelene površine T. 051 209 386 Titov trg 3, Rijeka Stošić Nives
nives.stosic@rijeka.hr