Gradsko je vijeće na 3. sjednici održanoj 30. rujna 2021. godine razmatralo prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu. Prijedlog Izvješća nije prihvaćen.

Proračun Grada Rijeke je konsolidirani proračun što znači da su u proračunu planirani proračunski prihodi i rashodi te vlastiti i namjenski prihodi svih proračunskih korisnika Grada i rashodi koji se iz njih financiraju. Proračunski korisnici Grada Rijeke su: Dječji vrtići Rijeka, More i Sušak, Dom mladih, 25 osnovnih škola, Dječji dom Tić, Psihijatrijska bolnica Lopača, Gradska knjižnica, Muzej grada Rijeke, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, HNK Ivana pl. Zajca, Gradsko kazalište lutaka, Art kino, Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, 34 mjesna odbora i 9 vijeća nacionalnih manjina.
U izvještaju o izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2021. godine iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan, kao i podaci o njihovu izvršenju u razdoblju I-VI 2021. godine.

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I–VI 2021. godine u iznosu od 516.225.303 kuna ili 42,7% godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 473.313.028 kuna ili 40,1% godišnjeg plana.
Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I-VI 2021. godine ostvaren višak prihoda u iznosu 42.912.275 kuna. Promatrano po pripadnosti prihoda iz kojih su financirani rashodi, navedeni višak se sastoji od viška proračunskih prihoda u iznosu 41.304.661 kuna i viška vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u iznosu 1.607.613 kuna.
Prema financijskim izvještajima koje su Grad i proračunski korisnici sastavili za razdoblje I-VI 2021. godine, Grad je za razdoblje I-VI 2021. godine ostvario višak prihoda u iznosu od 37,5 milijuna kuna, a proračunski korisnici su ukupno ostvarili višak prihoda u iznosu od 5,4 milijuna kuna.

U razdoblju I-VI 2021. godine ukupni proračunski rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu 473.313.028 kuna ili 40,1% godišnjeg plana.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda
poslovanja s 82,8%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 10,8% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 6,4%.
Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u razdoblju I-VI 2021. godine manji su za 14,7 milijuna kuna ili za 3,0% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, na što utječe manje ostvarenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi).

Red. br. Opis

Tekući plan za 2021.

Izvršenje za

I-VI 2021.

A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

1.210.161.834

516.225.303
1. PRIHODI POSLOVANJA

1.022.892.416

461.648.233
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

81.889.603

23.361.676
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

105.379.815

31.215.394
B. UKUPNI RASHODI I IZDACI

1.180.200.000

473.313.028
1. RASHODI POSLOVANJA

847.054.331

392.016.354
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

281.665.955

50.844.990
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 51.479.714 30.451.684
VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE (A-B) 29.961.834 42.912.275
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA -29.961.834 -145.062.138
VIŠAK/MANJAK PRIHODA – PRORAČUNSKI KORISNICI 3.123.166 -4.549.399
MANJAK PRIHODA – PRORAČUN -33.085.000 -140.512.739
RAZLIKA (A-B+C) 0 -102.149.863
Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka:
Red. br. Opis Tekući plan za 2021.

Izvršenje za

I-VI 2021.

1. PRIHODI POSLOVANJA 1.022.892.416 461.648.233
Prihodi od poreza 331.770.000 179.234.900
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 349.003.801 129.316.082
Prihodi od imovine 103.440.690 45.658.239
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 202.023.504 90.749.918
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima 17.546.235 7.861.241
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 4.800.000 1.792.682
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 14.308.186 7.035.170
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 81.889.603 23.361.676
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 15.082.000 10.415.068
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 66.807.603 12.946.607
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 105.379.815 31.215.394
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 1.210.161.834 516.225.303
Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:
Red. br. Opis Tekući plan za 2021.

Izvršenje za

I-VI 2021.

1. RASHODI POSLOVANJA 847.054.331 392.016.354
Rashodi za zaposlene 393.822.058 195.274.943
Materijalni rashodi 276.590.308 120.125.090
Financijski rashodi 22.410.606 12.112.396
Subvencije 41.608.400 17.493.233
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 23.313.456 2.747.012
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 28.222.850 12.558.703
Ostali rashodi 61.086.653 31.704.978
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 281.665.955 50.844.990
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 5.854.800 1.961.695
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 130.680.691 20.370.652
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 145.130.464 28.512.643
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 51.479.714 30.451.684
UKUPNI RASHODI I IZDACI 1.180.200.000 473.313.028
Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:
R.br. Odjeli gradske uprave Tekući plan za 2021. Izvršenje za
I-VI 2021.
1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 13.705.588 2.588.013
2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav 209.415.630 78.429.493
3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo 29.460.800 1.455.045
4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 310.976.117 150.884.590
5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 49.921.430 21.651.450
6. Odjel gradske uprave za kulturu 262.847.921 75.938.956
7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 74.866.150 42.933.014
8. Odjel gradske uprave za financije 96.758.024 51.069.214
9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 42.400.897 21.356.928
10. Ured Grada 14.090.050 6.734.464
11. Zavod za informatičku djelatnost 10.317.750 3.764.174
12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje 150.000 8.687
13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 65.213.643 16.467.125
14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu 76.000 31.875

 

UKUPNO

1.180.200.000 473.313.028

Gradsko vijeće nije prihvatilo Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu.