Gradsko vijeće Grada Rijeke je dana 19. prosinca na svojoj 31. sjednici održanoj od 17. do 19. prosinca 2020. godine donijelo Proračun Grada Rijeke za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.

Ukupni prihodi i primici za 2021. godinu iznose 1.210.161.834 kuna, a ukupni rashodi i izdaci proračuna u 2021. godini iznose 1.180.200.000 kuna.

Slijedi skraćeni prikaz prihoda i rashoda Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu.

Struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka:

Red. br. Opis

Proračun za 2021.

A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

1.210.161.834

1. PRIHODI POSLOVANJA

1.022.892.416

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

81.889.603

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

105.379.815

B. UKUPNI RASHODI I IZDACI

1.180.200.000

1. RASHODI POSLOVANJA

849.869.517

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

278.850.769

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

51.479.714

RAZLIKA (A-B)

29.961.834

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-29.961.834

VIŠAK SREDSTAVA – PRORAČUNSKI KORISNICI

3.189.166

MANJAK SREDSTAVA – PRORAČUNSKI KORISNICI

-66.000

MANJAK SREDSTAVA – PRORAČUN

-33.085.000

RAZLIKA (A-B+C)

0

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka:

Red. br. Opis

Proračun za 2021.

1. PRIHODI POSLOVANJA

1.022.892.416

Prihodi od poreza

331.770.000

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

349.003.801

Prihodi od imovine

103.440.690

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

202.023.504

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima

17.546.235

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

4.800.000

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

14.308.186

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

81.889.603

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

15.082.000

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

66.807.603

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

105.379.815

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI

1.210.161.834

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:

Red. br. Opis

Proračun za 2021.

1. RASHODI POSLOVANJA

849.869.517

Rashodi za zaposlene

393.914.726

Materijalni rashodi

278.242.603

Financijski rashodi

22.584.409

Subvencije

41.632.300

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

23.379.006

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

28.594.000

Ostali rashodi

61.522.473

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

278.850.769

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

5.928.000

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

127.643.005

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

145.279.764

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

51.479.714

UKUPNI RASHODI I IZDACI

1.180.200.000

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

R.br. Odjeli gradske uprave

Proračun za 2021.

1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

13.400.188

2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

209.130.230

3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

29.660.490

4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

310.344.617

5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

50.177.600

6. Odjel gradske uprave za kulturu

263.092.761

7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

75.004.500

8. Odjel gradske uprave za financije

96.989.774

9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

42.400.897

10. Ured Grada

14.148.200

11. Zavod za informatičku djelatnost

10.490.000

12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

150.000

13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

65.130.743

14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu

80.000

UKUPNO

1.180.200.000