Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu iskazani su podaci o planiranim prihodima i primicima i rashodima i izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan te podaci o njihovu izvršenju u 2021. godini.

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u 2021. godini u iznosu od 1.062.026.012 kuna ili
95,6% plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 1.026.487.011 kuna ili 93,7% plana.
Iz navedenog proizlazi da je u 2021. godini ostvaren višak prihoda konsolidiranog
proračuna u iznosu 35.539.001 kuna.

Sukladno financijskim izvještajima koje su Grad i proračunski korisnici sastavili za razdoblje I-XII 2021. godine, navedeni višak prihoda konsolidiranog proračuna u iznosu 35.539.001 kuna, odnosi se na Grad koji je ostvario višak prihoda u iznosu od 40.801.964 kuna, dok su proračunski korisnici pojedinačno ostvarili različite financijske rezultate, tj. i višak i manjak prihoda, a ukupno su proračunski korisnici ostvarili manjak prihoda u iznosu od 5.262.961 kuna.

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2021. godinu su planirani u iznosu 1.094.960.000 kuna, a izvršeni su u iznosu 1.026.487.011 kuna ili 93,7% godišnjeg plana.
U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda
poslovanja sa 79,8%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine sa 14,1% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 6,1%.

 

Red. br. Opis

Tekući plan za 2021.

Izvršenje za

2021.

A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

1.111.331.443

1.062.026.012
1. PRIHODI POSLOVANJA

1.021.339.374

982.008.378
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

41.457.619

32.051.583
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

48.534.450

47.966.051
B. UKUPNI RASHODI I IZDACI

1.094.960.000

1.026.487.011
1. RASHODI POSLOVANJA

864.873.655

819.257.438
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

166.854.345

144.698.928
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 63.232.000 62.530.645
VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE (A-B) 16.371.443 35.539.001
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA -16.371.443 -145.062.983
VIŠAK/MANJAK PRIHODA – PRORAČUNSKI KORISNICI 8.101.637 -5.312.381
MANJAK PRIHODA – PRORAČUN -24.473.080 -139.750.602
RAZLIKA (A-B+C) 0 -109.523.982
Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka:
Red. br. Opis Tekući plan za 2021.

Izvršenje za

2021.

1. PRIHODI POSLOVANJA 1.021.339.374 982.008.378
Prihodi od poreza 363.310.000 394.031.088
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 328.882.063 275.047.139
Prihodi od imovine 100.666.532 98.523.915
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 189.811.297 179.791.419
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima 18.659.240 18.220.703
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 3.850.000 3.574.258
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 16.160.242 12.819.856
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 41.457.619 32.051.583
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 16.428.000 13.203.880
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 25.029.619 18.847.703
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 48.534.450 47.966.051
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 1.111.331.443 1.062.026.012
Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:
Red. br. Opis Tekući plan za 2021.

Izvršenje za

2021.

1. RASHODI POSLOVANJA 864.873.655 819.257.438
Rashodi za zaposlene 408.820.503 395.244.203
Materijalni rashodi 287.763.084 264.783.787
Financijski rashodi 22.808.963 21.706.475
Subvencije 41.735.373 40.717.453
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 16.702.347 12.990.422
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 27.597.139 26.705.838
Ostali rashodi 59.446.246 57.109.260
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 166.854.345 144.698.928
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 5.432.173 3.872.522
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 91.924.697 82.724.949
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrjednosti 6.000 6.000
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 69.491.475 58.095.457
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 63.232.000 62.530.645
UKUPNI RASHODI I IZDACI 1.094.960.000 1.026.487.011
Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:
R.br. Odjeli gradske uprave Tekući plan za 2021.

Izvršenje za

2021.

1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 13.075.446 8.892.377
2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav 209.217.641 197.695.620
3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo 14.210.480 11.776.495
4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 330.580.661 310.494.348
5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 48.525.000 46.647.215
6. Odjel gradske uprave za kulturu 174.840.482 159.720.180
7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 77.692.447 77.595.621
8. Odjel gradske uprave za financije 103.727.250 100.444.390
9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 44.624.590 41.934.683
10. Ured Grada 14.212.600 12.349.014
11. Zavod za informatičku djelatnost 10.214.640 8.949.100
12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje 150.000 31.580
13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 53.806.263 49.873.887
14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu 82.500 82.500

 

UKUPNO

1.094.960.000 1.026.487.011

Gradsko vijeće nije prihvatilo Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu.