Nakon što je dio vijećnika napustio sjednicu tijekom točke dnevnog reda na kojoj se raspravljalo o raspodjeli financijskog rezultata Grada Rijeke za 2021. godinu, zbog nedostatka kvoruma prekinuta je sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Prije početka sjednice, Gradski vijećnici minutom šutnje odali su počast Hrvoju Buriću, dugogodišnjem članu Gradskog vijeća Grada Rijeke.

„Zatekla nas je tužna vijest da nas je prerano napustio dugogodišnji član gradskog vijeća Hrvoje Burić. Sjećat ćemo ga se kao jednog od najaktivnijih vijećnika koji se kroz tri mandata u ovoj vijećnici neumorno borio za svoje ideje o boljoj i uspješnijoj Rijeci, često ne birajući riječi. Upravo je taj njegov jedinstveni politički stil ono što ga je činilo prepoznatljivim na riječkoj političkoj sceni i po čemu će ga mnogi dugo pamtiti. Mi koji smo s njim dijelili vijećničke klupe pamtite ćemo ga i kao čovjeka od riječi i kao toplu i vedru osobu punu optimizma“, kazala je predsjednica Gradskog vijeća Ana Trošelj, uputivši u ime svih vijećnika i svoje osobno ime riječi sućuti obitelji.

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke

Tajno glasovanje za članove Savjeta mladih Grada Rijeke

Izabran novi saziv Savjeta mladih Grada Rijeke

Gradsko vijeće izabralo je tajnim glasovanjem novih 11 članova Savjeta mladih. Savjet mladih Grada Rijeke je savjetodavno tijelo Grada Rijeke koje je osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini. Savjet mladih u narednom trogodišnjem razdoblju činit će Luka Čanković (zamjenica Petra Protega), Matea Dejanović Jozić (zamjenica Marta Smokvina), Luka Delak (zamjenica Marija Špoljarić), Dino Jelenić (zamjenik Igor Aleksa), Ana Marija Lončar (zamjenica Ivana Babić), Martina Matoković (zamjenica Ivana Šimunović), Valentina Paurić (zamjenica Natalia Grozdanić), Valentino Saršon (zamjenica Lana Tić), Nikolina Šaponja (zamjenica Carmen Aji), Lovro Šegota (zamjenica Lorena Jardas), Mateo Žmak (zamjenik Vidvan Rubčić).

Također, imenovani su suci porotnici za mladež Općinskog suda u Rijeci te Županijskog suda u Rijeci.

Željko Jovanović, Petra Karanikić, Duško Milovanović

Željko Jovanović, Petra Karanikić, Duško Milovanović

Usvojen program kojim se uređen način rada gradskih vrtića te financiranje privatnih vrtića

Gradsko vijeće usvojilo je Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2022/2023. godinu. Radi se o programu koji se donosi svake godine i kojim se reguliraju obveze jedinice lokalne samouprave u zadovoljavanju potreba za predškolskim odgojem i obrazovanjem na svom području. Programom se uređuje osiguravanje odgoja i obrazovanja djece u jaslicama i vrtićima u gradskim vrtićima, ali i način i iznos sufinanciranja smještaja djece u vrtiće drugih osnivača te vrtiće u drugim općinama i gradovima.

Planom raspodjele sredstava za provođenje programa javnih potreba predviđeno je ukupno 98.381.471,00 kuna. Od ukupnog iznosa, za programsku djelatnost dječjih vrtića Grada Rijeke planira se izdvojiti 90.981.471,00 kuna, za sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača predviđeno je 7.205.600,00 kuna, a za sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića na području drugih gradova i općina 194.400,00 kuna.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu

Prema izvještaju o izvršenju Proračuna, koji je predstavio gradonačelnik Rijeke Marko Filipović, ukupni prihodi i primici proračuna Grada Rijeke i proračunskih korisnika ostvareni u 2021. godini iznose 1.062.026.012 kuna, a rashodi i izdaci 1.026.487.011 kuna.

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u 2021. godini u iznosu od 1.062.026.012 kuna ili 95,6% plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 1.026.487.011 kuna ili 93,7% plana.

Ana Trošelj

Predsjednica Gradskog vijeća Ana Trošelj

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2021. godinu su planirani u iznosu 1.094.960.000 kuna, a izvršeni su u iznosu 1.026.487.011 kuna ili 93,7% godišnjeg plana.

Višak prihoda konsolidiranog proračuna u iznosu 35.539.001 kuna, odnosi se na Grad koji je ostvario višak prihoda u iznosu od 40.801.964 kuna, dok su proračunski korisnici pojedinačno ostvarili različite financijske rezultate, tj. i višak i manjak prihoda, a ukupno su proračunski korisnici ostvarili manjak prihoda u iznosu od 5.262.961 kuna.

Ostvareni višak u 2021. godini utječe na smanjenje ukupnog manjka Grada kumuliranog iz prethodnih razdoblja, te prema financijskom izvještaju Grada na 31.12.2021. godine ukupan preostali manjak iznosi 98.948.638 kuna. U proteklih nekoliko godina kumulirani manjak Grada je smanjen za 177.881.259 kuna.

Gradsko vijeće nije prihvatilo je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu, budući da je za prihvaćanje izvještaja glasovalo 15 vijećnika, dok je za ovakvu vrstu odluke potrebna je natpolovična većina svih vijećnika.

Sjednica prekinuta nakon odlaska dijela vijećnika, nastavak 4. svibnja

Sjednica je prekinuta nakon glasovanja o amandmanu na prijedlog Odluke o raspodjeli financijskog rezultata Grada Rijeke za 2021. godinu. Na ovaj prijedlog amandman su podnijeli članovi Vijeća Vedran Vivoda (Akcija mladih) i Robert Salečić (Unija Kvarnera), predlažući da se 3 milijuna kuna, umjesto za EU projekt „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika kulturne baštine“, koji se odnosi na uređenje Palače šećerane te broda Galeb, rasporedi za sanaciju zgrade Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca.

Vijećnik HDZ-a Danijel Imgrund na početku rasprave o ovoj točki dnevnog reda najavio je da će, ako ne prođe amandman, vijećnici HDZ-a napustiti sjednicu, obrazlažući kako je u brod Galeb do sada već utrošeno previše sredstava. Nakon što amandman nije usvojen, sjednicu su napustili vijećnici HDZ-a, ali i vijećnici Nezavisne liste Davora Štimca, Mosta, Akcije mladih te Unije Kvarnera. Nakon što je utvrdila da sjednici nije nazočan potreban broj članova da bi Gradsko vijeće moglo pravovaljano odlučivati, predsjednica Gradskog vijeća Trošelj prekinula je sjednicu i nastavak zakazala za srijedu, 4. svibnja u 15 sati.

Pojašnjavajući predloženi amandman, vijećnik Vivoda (Akcija mladih) istaknuo je kako se u brod Galeb svake godine iz sredstava spomeničke rente ulaže između jedan i dva milijuna kuna, dignut je kredit, produžen je rok otplate kredita i povećao se iznos sredstava potreban za obnovu.
„Za brod Galeb su već osigurana sredstva u proračunu za 2022. godinu i nema razloga se dodaje još 3 milijuna kuna, uz već osiguranih 6 milijuna kuna. Ima drugih kulturnih dobara u Rijeci koje treba obnoviti, a među njima je i HNK Ivana pl. Zajca“, kazao je vijećnik Vivoda.

Vijećnici Nezavisne liste Davora Štimca naglasili su kako nisu protiv projekta broda Galeb, no naglasili su je osnovni problem u tome što nije bilo dovoljno dobro procijenjeno koliko će projekt stajati i koliko će dugo trajati.

Vijećnik Aleksandar Saša Milaković kazao je kako je za vijećnike Mosta prijedlog da se za brod Galeb osigura dodatnih 3 milijuna kuna kap koja je prelila čašu, smatrajući uređenje broda loše vođenim projektom u koji ne treba ulagati više sredstava.

U ime vijećnika platforme Možemo! vijećnik Nebojša Zelič kazao je kako su spremni podržati odluku o preraspodjeli sredstava, budući da je projekt, iako je u njega uloženo previše sredstava, pri kraju i potrebno je ga završiti.

Robert Salečić, Vedran Vivoda

Robert Salečić i Vedran Vivoda

U ime kluba PGS-a vijećnik Nikola Ivaniš podsjetio je kako je galeb kulturnim dobrom proglasio upravo ministar u vladi HDZ-a Božo Biškupić, dok je vijećnik SDP-a Željko Jovanović kazao je kako brod Galeb nije samo riječki, to je hrvatski i europski projekt, podržan sa svih razina vlasti.
„Ovog trenutka brod Galeb zaslužuje dodatna 3 milijuna kuna, jer je to projekt koji je spreman, podržan od strane EU i ti novci služe da se što prije privede svrsi i postav koji će imati četiri dimenzije postane atrakcija koja će privlačiti posjetitelje iz cijelog svijeta“, kazao je vijećnik Jovanović.

Gradonačelnik Filipović naglasio je kako su ova 3 milijuna kuna već dio proračuna za 2022. godinu, za koji su vijećnici glasovali na kraju 2021. godine.
„Siguran sam da će Galeb biti gotov do kraja godine, praktički se održavaju tjedna koordinacije na brodu. Prema svemu sudeći, ono što smo projicirali u proračunu za 2022. i 2003. godinu trebalo bit biti dovoljno za završetak radova na brodu. Naravno, cijena čelika značajno utječe na cijenu radova, radi se o vrlo složenim radovima na brodu, no ja se nadam da usvajanjem ove odluke stavljamo točku na i što se tiče rasprava koliko će sredstava biti potrebno za realizaciju ovog projekta. Brodogradilište u Kraljevici čini sve u suradnji s našim službama i nadzorom službom da se projekt privede kraju unutar predviđenih sredstava“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Gradonačelnik sa suradnicima

Gradonačelnik sa suradnicima

Dodao je kako je cijena radova nešto veća nego što je prvotno bilo planirano.
„No, to je na gotovo svakom projektu i bilo je gotovo nemoguće unaprijed predvidjeti što će se sve morati raditi u tako složnom projektu. Prihvaćanjem ovog amandmana ništa se bitno neće promijeniti, taj projekt će se završiti htjeli to neki ovdje ili ne, a brod galeb doživjet će svoj četvrti život kako je to i navedeno u izložbi u Muzeju grada Rijeke“, poručio je gradonačelnik Filipović.

Gradonačelnik Filipović je dodao kako se Odluka o raspodjeli financijskog rezultata Grada Rijeke za 2021. godinu ne tiče samo sredstava za brod Galeb, već uključuje i druge projekte, na koje će utjecati nedonošenje odluke.

Vijećnik SDP-a Duško Milovanović je pak upozorio kako je legitimno pravo svakog vijećnika napustiti sjednicu, no upozorio je kako dnevni red sjednice sadrži niz točaka koji se direktno tiču interesa građana.
„Ukoliko se prekine sjednica, neće se moći donijeti odluke o prvokupu nekretnina ili skidanju oznaka javnih dobara, što znači da se neki interesi građana neće riješiti, a mi smo ovdje upravo radi građana“, naglasio je vijećnik Milovanović.