Gradsko vijeće Grada Rijeke na 25. sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine donijelo je Proračun Grada Rijeke za 2012. godinu.

Gradsko vijeće usvojilo je proračun Grada Rijeke za 2012. godinu u visini 835 milijuna kuna s pratećim dokumentima, koji je i ove godine obilježen nepovoljnim ekonomskim kretanjima. Unatoč planiranom smanjenju, gotovo trećina proračuna ili oko 220 milijuna kuna planirana je za kapitalne investicije, što znači da proračun i dalje zadržava svoju razvojnu komponentu.

Uzimajući u obzir da su makroekonomske projekcije i nadalje podložne određenim rizicima, planiranju proračuna za naredno razdoblje pristupilo se opreznije i sa manjim stopama rasta tako da je predloženi Proračun za 2012. godinu niži od Proračuna za 2011. godinu.
Proračun Grada Rijeke za 2012. godinu iznosi 835.000.000 kuna što predstavlja smanjenje visine proračuna od 10,7% u odnosu na iznos proračuna utvrđen Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu što je posljedica nastavka krize i otežanih gospodarskih uvjeta.

Ukupni prihodi i primici za 2012. godinu planirani su u iznosu 835.000.000 kuna što predstavlja smanjenje od 10,7% u odnosu na 2011. godinu.

Na smanjenje prihoda u 2012. godini utječu prvenstveno manje planirani primici od financijske imovine i zaduživanja. Naime, u 2011. godini na stavkama primitaka zaduživanja planirano je preuzimanje ulaganja u sportske objekte i prometnice koja su izvršili trgovačka društva u vlasništvu grada TD Rijeka sport i TD Rijeka promet u ukupnom iznosu od 111,7 mil. kuna zbog povećanja vrijednosti nefinancijske imovine u poslovnim knjigama Grada za navedena ulaganja, a u 2012. godini planira se samo preuzimanje ostatka izvršenih ulaganja za prometnicu u iznosu od 35,3 mil. kuna.

Prihodi poslovanja u 2012. godini planiraju se u iznosu od 686.595.100 kuna što je za 1,7% manje u odnosu na 2011. godinu, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi) se planiraju u iznosu 92.678.000 kuna i veći su za 6,0% u odnosu na 2011. godinu.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna u 2012. godini planiraju se u iznosu 835.000.000 kuna u skladu s ukupno procijenjenim prihodima i primicima.
Na značajno smanjenje ukupnog proračuna u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu utječe činjenica da je u 2011. godini na stavkama primitaka od financijske imovine i zaduživanja planirano preuzimanje ulaganja u sportske objekte i prometnice koja su izvršila trgovačka društva u vlasništvu Grada TD Rijeka sport i TD Rijeka promet u ukupnom iznosu od 111,7 mil. kuna i istovremeno na rashodnoj strani povećanje vrijednosti nefinancijske imovine za navedena ulaganja u istom iznosu, a u 2012. godini planira se samo preuzimanje ostatka izvršenih ulaganja u prometnice od TD Rijeka prometa u iznosu 35,3 mil. kuna.

Slijedi skraćeni prikaz prihoda i rashoda Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu:

Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka:

R.br. Opis Proračun za 2012.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1. Ukupni prihodi 779.273.100
2. Ukupni rashodi 768.247.400
Razlika prihoda i rashoda 11.025.700
B. RAČUN FINANCIRANJA
4. Primici od financijske imovine i zaduživanja 55.726.900
5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 66.752.600
Neto zaduživanje/financiranje -11.025.700
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 835.000.000
UKUPNI RASHODI I IZDACI 835.000.000

 

 

Prikaz osnovnih skupina prihoda i izdataka:

R.br. Opis Proračun za 2012.
1. PRIHODI POSLOVANJA 686.595.100
Prihodi od poreza 356.865.000
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 36.832.700
Prihodi od imovine 126.295.000
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi
po posebnim propisima i naknada
132.382.000
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
i prihodi od donacija
17.011.000
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 17.209.400
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 92.678.000
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 74.289.000
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 18.389.000
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 55.726.900
  UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 835.000.000
  SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 835.000.000

 

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:

R.br. Opis Proračun za 2012.
1. RASHODI POSLOVANJA 634.281.900
Rashodi za zaposlene 194.100.200
Materijalni rashodi 213.894.840
Financijski rashodi 41.212.560
Subvencije 29.249.000
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 3.195.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 33.845.000
Ostali rashodi 118.785.300
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 133.965.500
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 35.806.500
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 83.054.000
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 15.105.000
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 66.752.600
  UKUPNI RASHODI I IZDACI 835.000.000

 

 

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

R.br. Odjeli gradske uprave Proračun za 2012. Udio u planu
1. Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljiištem 40.224.500 4,83
2. Komunalni sustav 302.471.100 36,22
3. Poduzetništvo 6.941.200 0,83
4. Odgoj i školstvo 85.724.900 10,27
5. Zdravstvo i socijalna skrb 44.859.500 5,37
6. Kultura 78.863.100 9,45
7. Sport i tehnička kultura 99.273.600 11,89
8. Financije 109.400.900 13,10
9. Samouprava i uprava 37.416.000 4,48
10. Ured Grada 12.248.200 1,47
11. Zavod za informatičku djelatnost 17.547.000 2,1
12. Provedba dok. prost. uređenja i građenje 30.000 0,0036
UKUPNO RASHODI I IZDACI 835.000.000 100,0

 

Cjeloviti tekst Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu objavljen je u Službenim novinama PGŽ-a br. 48/11.

Proračun Grada Rijeke za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu