Gradsko je vijeće na 32. sjednici održanoj 22. studenoga 2012. usvojilo izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu kojima je proračun povećan za 2,5% odnosno 21 milijun kuna te sada iznosi 856 milijuna kuna.

Gradsko vijeće Grada Rijeke većinom glasova prihvatilo je prvi rebalans proračuna za 2012. kojim je proračun povećan za 2,5% odnosno 21 milijun kuna te sada iznosi 856 milijuna kuna.
Povećanje visine proračuna prvenstveno je posljedica planiranja nekoliko poslovnih transakcija koje nisu bile planirane početnim proračunom, a potrebno ih je iskazati na prihodnoj i na rashodnoj strani proračuna.
Radi se o planiranju zamjene zemljišta prema Ugovoru o zamjeni nekretnina između Republike Hrvatske, Grada Rijeke i Kliničkog bolničkog centra Rijeka, provedbom kojeg Grad stječe u vlasništvo nekretnine na kojima se planira izgradnja višestambenih građevina po modelu poticane stanogradnje i javnih površina na Škurinjskom plasu, kao i nekretnine na lokaciji Draga na kojima se planira izgradnja komunalno – servisne zone.
Također temeljem Odluke Gradskog vijeća od 27.09.2012. godine o sudjelovanju Grada Rijeke u postupku obveznog preoblikovanja HNK “Rijeka” u sportsko dioničko društvo, Rebalansom su planirani izdaci za dionice temeljnog kapitala budućeg sportskog dioničkog društva, ali i prihodi od ustupljenog prava korištenja Sportsko rekreacijskog centra “Kantrida”.

Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – Prve izmjene i dopune za 2012. godinu:

R.br. Opis Proračun za 2012. I. REBALANS 2012.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1. Ukupni prihodi 779.273.100 800.872.000
2. Ukupni rashodi 768.247.400 788.155.000
Razlika prihoda i rashoda 11.025.700 12.717.000
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
3. Primici od financijske imovine i zaduživanja 55.726.900 55.128.000
4. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 66.752.600 67.845.000
Neto zaduživanje/financiranje -11.025.700 -12.717.000
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 835.000.000 856.000.000
UKUPNI RASHODI I IZDACI 835.000.000 856.000.000

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka – Prve Izmjene i dopune za 2012. godinu:

 

R.br. Opis Proračun za 2012. I. Rebalans 2012.
1. PRIHODI POSLOVANJA 686.595.100 699.317.000
Prihodi od poreza 356.865.000 362.170.000
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 36.832.700 36.391.302
Prihodi od imovine 126.295.000 128.107.700
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 132.382.000 137.903.300
Prihodi od prodaje proizvoda i
robe te pruženih usluga i prihodi
od donacija
17.011.000 17.351.000
Kazne, upravne mjere i ostali
prihodi
17.209.400 17.393.698
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 92.678.000 101.555.000
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 74.289.000 83.160.000
Prihodi od prodaje proizvedene imovine 18.389.000 18.395.000
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 55.726.900 55.128.000
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 835.000.000 856.000.000

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka – Prve Izmjene i dopune za 2012. godinu

R.br. Opis Proračun za 2012. I. Rebalans 2012.
1. RASHODI POSLOVANJA 634.281.900 641.107.989
Rashodi za zaposlene 194.100.200 192.747.183
Materijalni rashodi 213.894.840 219.503.016
Financijski rashodi 41.212.560 38.186.760
Subvencije 29.249.000 28.057.700
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 3.195.000 2.872.000
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 33.845.000 39.358.000
Ostali rashodi 118.785.300 120.383.330
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 133.965.500 147.047.011
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 35.806.500 52.190.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 83.054.000 78.892.886
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 15.105.000 15.964.125
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 66.752.600 67.845.000
UKUPNI RASHODI I IZDACI 835.000.000 856.000.000

 

Prve izmjene i dopune proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu objavljene su u Službenim novinama PGŽ br. 46/12.

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu