Gradsko je vijeće na 31. sjednici održanoj 27. rujna 2012. godine prihvatilo izvješće o izvršenju Proračuna u prvih šest mjeseci ove godine.

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I–VI 2012. godine u iznosu od 338.035.965,49 kuna ili 40,5% godišnjeg plana, dok su u istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni u iznosu od 329.927.895,49 kuna ili 39,5% godišnjeg plana.
Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I-VI 2012. godine ostvaren višak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu 8.108.070,00 kuna dok je u prethodnoj godini za prvih šest mjeseci ostvaren manjak u iznosu 4.379.918,98 kuna.

Nakon više od tri godine, ostvaren je nešto bolji prihod što se tiče prihoda od poreza na promet nekretninama i poreza na dohodak i nešto od gradskih poreza. Drugi prihodi su ostvareni u granicama očekivanja, uz manja odstupanja, no do kraja godine bi i tu trebalo biti promjena. Na prihode su također utjecale i izmjene zakona te odluke o odgodama i obročnom plaćanju najamnina i slično. Rashodi su pratili prihode i jedine stavke koje su odstupile su subvencije prema trgovačkim društvima i naknade građanima, budući da je za socijalni program u prvih 6. mjeseci potrošeno više nego je predviđeno.

– Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – Izvršenje I.-VI. 2012.:

R.br. Opis Proračun za 2012. Izvršenje

I.-VI. 2012.

A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 835.000.000 338.035.965,49
1. Ukupni prihodi 779.273.100 310.463.992,49
2. Primici od financijske imovine i zaduživanja 55.726.900 27.571.973,00
B. UKUPNI RASHODI I IZDACI 835.000.000 329.927.895,49
1. Ukupni rashodi 769.142.400 305.864.327,59
2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 65.857.600 24.063.567,90
C. VIŠAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA 0,00 8.108.070,00

 

– Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka – Izvršenje I.-VI. 2012.:

R.br. Opis Proračun za 2012. Izvršenje

I.-VI. 2012.

1. PRIHODI POSLOVANJA 686.595.100 301.236.001,60
  Prihodi od poreza 356.865.000 166.916.706,65
  Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 36.832.700 12.164.695,00
  Prihodi od imovine 126.295.000 56.536.933,17
  Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 132.382.000 61.705.332,93
  Prihodi od prodaje proizvoda i
robe te pruženih usluga i prihodi
od donacija
17.011.000 436.245,00
  Kazne, upravne mjere i ostali
prihodi
17.209.400 3.476.088,85
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 92.678.000 9.227.990,89
  Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 74.289.000 3.735.109,65
  Prihodi od prodaje proizvedene imovine 18.389.000 5.492.881,24
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 55.726.900 27.571.973,00
  SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 835.000.000 338.035.965,49

 

 

– Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka – Izvršenje I.-VI. 2012.:

R.br. Opis Proračun za 2012. Izvršenje

I.-VI. 2012.

1. RASHODI POSLOVANJA 636.890.300 288.442.469,48
  Rashodi za zaposlene 194.100.200 95.728.351,89
  Materijalni rashodi 214.025.840 93.145.586,71
  Financijski rashodi 41.212.560 21.918.416,97
  Subvencije 29.249.000 15.199.643,46
  Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 3.195.000 728.178,38
  Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 33.845.000 22.616.015,42
  Ostali rashodi 121.262.700 39.106.276,65
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 132.252.100 17.421.858,11
  Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 34.825.500 4.018.768,67
  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 82.346.665 7.707.012,24
  Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 15.079.935 5.696.077,20
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 65.857.600 24.063.567,90
  UKUPNI RASHODI I IZDACI 835.000.000 329.927.895,49

 

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

R.br. Odjeli gradske uprave Proračun 2012. Izvršenje

I.-VI. 2012.

1. Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljištem 40.224.500 5.705.861,81
2. Komunalni sustav 303.366.100 88.180.485,23
3. Poduzetništvo 6.941.200 1.981.720,08
4. Odgoj i školstvo 85.724.900 42.137.566,12
5. Zdravstvo i socijalna skrb 44.859.500 27.169.134,03
6. Kultura 78.863.100 33.695.955,02
7. Sport i tehnička kultura 98.378.600 43.727.510,34
8. Financije 109.400.900 53.342.515,44
9. Samouprava i uprava 37.416.000 19.592.847,43
10. Ured Grada 12.248.200 5.576.244,47
11. Zavod za informatičku djelatnost 17.547.000 8.801.222,71
12. Provedba dok. prost. uređenja i građenje 30.000,00 16.832,81
  UKUPNO RASHODI I IZDACI 835.000.000 329.927.895,49

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu objavljen je u Službenim novinama PGŽ br. 37/12.

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu