Gradsko je vijeće na 3. sjednici održanoj 25. srpnja 2013. godine prihvatilo Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu.

Ukupni prihodi i primici proračuna za 2012. godinu planirani u iznosu 856.000.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 749.657.349,43 kuna ili 87,6% godišnjeg plana.

Ostvareni prihodi u 2012. godini u odnosu na ostvarene prihode u 2011. godini manji su za 2,6% zbog manjeg ostvarenja primitaka od financijske imovine i zaduživanja u 2012. godini, dok su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u većim iznosima u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu.

U strukturi ostvarenih prihoda u 2012. godini najveći je udjel prihoda poslovanja s udjelom od 87,5%, slijede prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom 7,8% te primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom 4,6%.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2012. godinu planirani u iznosu od 856.000.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu 778.975.869,01 kuna što predstavlja 91,0% godišnjeg plana.

Izvršeni rashodi/izdaci u 2012. godini u odnosu na izvršenje u 2011. godini manji su za 4,8% zbog manjeg iznosa preuzetih ulaganja u imovinu obzirom da je glavnina navedenih investicija okončana i ulaganja su preuzeta u poslovne knjige imovine Grada.

Negativna gospodarska kretanja utjecala su u prethodnim godinama pa tako i u 2012. godini na slabije ostvarenje prihoda proračuna te su se stoga i rashodi proračuna prilagođavali prihodnoj strani odnosno bilo je neophodno nastaviti s ograničavanjem proračunske potrošnje, posebice na stavkama proračuna čije umanjenje ne ugrožava redovito funkcioniranje Grada.

Bitno je naglasiti da su unatoč smanjenoj naplati proračunskih prihoda realizirani prioritetni rashodi i programi Grada kao što su socijalni program, program decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva, program širih javnih potreba osnovnog školstva, javnih potreba sporta i kulture, redovno je servisirana otplata duga, osigurana su sredstva za redovno poslovanje gradske uprave i ustanova – proračunskih korisnika te je zadržan postojeći standard komunalne infrastrukture.
U strukturi ostvarenih rashoda najveći je udjel rashoda poslovanja s udjelom od 76,4%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 15,7% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 7,9% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

U 2012. godini nije došlo do promjene negativnih gospodarskih trendova koji se odražavaju na pad prihoda proračuna te su se stoga pojedine vrste prihoda ostvarile u iznosima manjim od očekivanih što je rezultiralo ostvarenjem manjka prihoda proračuna u iznosu 29.318.519,58 kuna.

Slijedi prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka te prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave.
Prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni:

R.br.

Opis

Planirano Proračun za 2012.

Ostvareno u Proračunu za 2012.

A.

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

856.000.000,00

749.657.349,43

1.

Ukupni prihodi

800.872.000,00

714.936.830,48

2.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

55.128.000,00

34.720.518,95

B.

UKUPNI RASHODI I IZDACI

856.000.000,00

778.975.869,01

1.

Ukupni rashodi

786.843.350,00

717.457.382,13

2.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

69.156.650,00

61.518.486,88

C.

Manjak prihoda tekućeg razdoblja (A-B)

0,00

-29.318.519,58

Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka:

R.br.

Opis

Planirano Proračun za 2012.

Ostvareno Proračun za 2012.

1.

PRIHODI POSLOVANJA

699.317.000,00 

656.162.745,39

Prihodi od poreza

362.170.000,00

346.499.995,07

Pomoći iz inozemstva unutar općeg proračuna

36.391.302,00

27.659.010,90

Prihodi od imovine

128.107.700,00

117.879.597,80

Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i naknada

137.903.300,00

137.184.854,74

Prihodi od donacija 17.351.000,00 17.312.381,66
Kazne i ostali prihodi

17.393.698,00

9.626.905,22

2.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

101.555.000,00 

58.774.085,09

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

83.160.000,00

46.875.722,49

Prihodi od prodaje proizvedene imovine

18.395.000,00

11.898.362,60

3.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

55.128.000,00 

34.720.518,95

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI

856.000.000,00 

749.657.349,43

Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka:

R.br.

Opis

Planirano Proračun za 2012.

Ostvareno Proračun za 2012.

1.

RASHODI POSLOVANJA

640.933.389,00

595.207.674,19

Rashodi za zaposlene

193.035.208,00

191.015.103,29

Materijalni rashodi

220.400.091,00

203.560.280,37

Financijski rashodi

38.310.160,00

38.066.428,04

Subvencije

28.068.550,00

27.755.958,83

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

2.872.000,00

1.818.615,53

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

39.342.000,00

38.152.210,41

Ostali rashodi

118.905.380,00

94.839.077,72

2.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

145.909.961,00

122.249.707,94

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

51.870.700,00

49.759.715,58

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

78.056.136,00

58.983.413,52

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

15.983.125,00

13.506.578,84

3.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

69.156.650,00

61.518.486,88

 

UKUPNI RASHODI I IZDACI

856.000.000,00

778.975.869,01

Prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave:

R.br.

Odjeli gradske uprave

Planirano u Proračunu za 2012.

Ostvareno u Proračunu za 2012.

Udio u ostvarenom za 2012.

1.

Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljiištem

58.187.000,00

53.440.931,24

6,9

2.

Komunalni sustav

295.028.700,00

247.897.702,59

31,8

3.

Poduzetništvo

7.317.000,00

6.028.053,68

0,8

4.

Odgoj i školstvo

91.246.450,00

88.641.305,49

11,4

5.

Zdravstvo i socijalna skrb

50.177.000,00

47.535.777,00

6,1

6.

Kultura

79.491.550,00

70.642.722,26

9,1

7.

Sport i tehnička kultura

98.727.000,00

92.571.235,85

11,9

8.

Financije

106.495.000,00

106.443.712,17

13,6

9.

Samouprava i uprava

38.713.000,00

38.495.276,66

4,9

10.

Ured Grada

12.745.300,00

11.365.705,22

1,4

11.

Zavod za informatičku djelatnost

17.842.000,00

15.885.843,00

2

12.

Provedba dok. prost. uređenja i građenje

30.000,00

27.603,85

0,003

UKUPNO RASHODI I IZDACI

856.000.000,00

778.975.869,01

 

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu objavljen je u Službenim novinama PGŽ br. 27/13.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu