Gradsko vijeće Grada Rijeke je na svojoj 7. sjednici, dana 22. prosinca 2005. godine donijelo Proračun Grada Rijeke za 2006. godinu, usvojilo Projekciju Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2007. – 2008. godine te Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu.

PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2006. GODINU  temelji se na:

  • Zakonu o proračunu koji se primjenjuje od 1. srpnja 2003. godine
  • smjernicama makroekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za naredno trogodišnje razdoblje, Uputama za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2006. – 2008. godine, Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2006. – 2008. godine koje je dostavilo Ministarstvo financija te procjeni prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Grada Rijeke i proračunskih korisnika
  • strategiji razvoja Grada Rijeke utvrđenoj Smjernicama Poglavarstva Grada Rijeke za razdoblje 2005. do 2009. godine
  • Smjernicama Poglavarstva Grada Rijeke za 2006. godinu.

 

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa.

U Općem dijelu Proračuna iskazani su prihodi i primici po prirodnim vrstama i izvorima iz kojih potječu te rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji i utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.

U Posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima), kojih su nositelji odjeli gradske uprave i proračunski korisnici. U okviru programa, projekata i aktivnosti rashodi i izdaci iskazani su prema ekonomskoj  i funkcijskoj klasifikaciji.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije i nabava opreme), kapitalne pomoći i donacije za razdoblje 2006.-2008., razrađeni po pojedinim programima, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina i po izvorima prihoda za cjelovitu izvedbu programa.

Opći dio Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu
Proračun Grada Rijeke za 2006. godinu utvrđen je u iznosu od 837.168.613 kuna što predstavlja povećanje od 3,1% u odnosu na prethodnu godinu.
Proračun za 2006. godinu veći je za 25,0 mil. kuna od Proračuna za 2005. godinu (koji je sadržavao višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 21,2 mil. kuna) jer se u 2006. godini procjenjuju veći prihodi od prodaje imovine i veći primici od povrata poduzetničkih kredita i zaduživanja.

  • Ukupni prihodi i primici za 2006. godinu planirani s povećanjem od 3,1% u odnosu na prethodnu godinu što je rezultat očekivanog povećanja prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 49,9 mil. kuna, povećanja primitaka od financijske imovine i zaduživanja za 11,3 mil. kuna, ali i planiranog smanjenja prihoda poslovanja za 15,0 mil. kuna. Primici od financijske imovine i zaduživanja se povećavaju za 11,3 mil. kuna odnosno za 14,3% u odnosu na prethodnu godinu. U 2006. godini planirani su primici od povrata poduzetničkih kredita u iznosu od 3,1 mil. kuna te primici od zaduživanja Grada Rijeke izdavanjem municipalnih obveznica u iznosu od 87,6 mil. kuna.
  • Ukupni rashodi i izdaci za 2006. godinu povećavaju se za 25,0 mil. kuna ili za 3,1% u odnosu na prethodnu godinu. Planirano povećanje ukupnih rashoda i izdataka rezultat je predloženog povećanja rashoda poslovanja za 6,8 mil. kuna, povećanja rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 3,6 mil. kuna, te povećanja izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova za 14,7 mil. kuna. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova povećavaju se za 14,7 mil. kuna odnosno za 81,8% u odnosu na prethodnu godinu. U 2006. godini planiraju se izdaci za izvlaštenja na lokaciji Gomila i na lokaciji kružnog raskrižja na Škurinju u iznosu od 7,8 mil. kuna, izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u iznosu od 20,7 mil. kuna, ulaganje Grada u izgradnju centralne zone za gospodarenje otpadom kojim će Grad povećati svoj temeljni udjel u kapitalu trgovačkog društva za gospodarenje otpadom u iznosu od 3,1 mil. kuna te sredstva za program kreditiranja malog gospodarstva u iznosu od 1,0 mil. kuna.

PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA RAZDOBLJE 2007.-2008. GODINE

Donošenje Projekcije Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2007.-2008. godine je zakonska obveza jedinica lokalne samouprave. Gradsko vijeće je usvaja kao samostalan dokument uz godišnji proračun za slijedeću proračunsku godinu. Projekcija Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2007.-2008. godine sastoji se od općeg dijela (račun prihoda i rashoda te računa financiranja) i posebnog dijela (rashodi i izdaci raspoređeni po programima, projektima i aktivnostima čiji su nositelji odjeli gradske uprave i proračunski korisnici).

Procjenjuje se temeljem pokazatelja makroekonomske politike za razdoblje 2007.-2008. godine, da će se ukupni prihodi u 2007. godini smanjiti za 11,43% u odnosu na 2006. godinu, a u 2008. godini da će se smanjiti za 1,7% u odnosu na 2007. godinu.
Procjenjuje se da će ukupni rashodi u 2007. godini biti za 2,3% manji u odnosu na 2006. godinu, a u 2008. godini će se smanjiti za 12,4% u odnosu na 2007. godinu.

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2006. GODINE

Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu je zakonska obveza jedinica lokalne samouprave. Gradsko vijeće je usvaja kao samostalan dokument uz godišnji proračun za slijedeću proračunsku godinu.

Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna i njegovo izvršavanje, posebna i opća prava i obveze korisnika proračunskih sredstava  te odgovornost za korištenje proračunskih sredstava sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u Proračunu. Odlukom se nadalje, propisuju posebne ovlasti Poglavarstva i gradonačelnika u izvršavanju Proračuna, upravljanje financijskom i nefinancijskom dugotrajnom imovinom, zaduživanje Grada i davanje jamstava za zaduženje pravnim osobama i ustanovama kojima je Grad većinski vlasnik ili osnivač. Sukladno Zakonu, Odlukom se posebno utvrđuje način zaduživanja izvanproračunskih korisnika Proračuna  trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima  Grad ima većinski utjecaj na upravljanje). Također, Odlukom se utvrđuje obavljanje financijsko-računovodstvene kontrole poslovnih postupaka  te propisuje način obavljanja proračunskog nadzora i utvrđuju osobe za provođenje proračunskog nadzora.

Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2006. godinu

R.br.

Opis

Proračun za 2006.

A.  RAČUN PRIHODA I RASHODA                                        
1. Ukupni prihodi

746.513.613 

2. Ukupni rashodi

804.593.613

Razlika prihoda i rashoda

-58.080.000

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE                                                               
3. Višak prihoda iz prethodne godine

0

Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodne godine

0

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
4. Primici od financijske imovine i zaduživanja

90.655.000

5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

32.575.000

Neto zaduživanje/financiranje

58.080.000

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+3+4)

837-168.613

UKUPNI RASHODI I IZDACI (2+5)

837.168.613

 

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka za 2006. godinu

R.br.

Opis

Proračun za 2006.

1. PRIHODI POSLOVANJA

641.957.613

Prihodi od poreza

262.744.633

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

10.864.980

Prihodi od imovine

153.051.000

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

215.052.000

Ostali prihodi

245.000

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                                

104.556.000

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

83.150.000

Prihodi od prodaje proizvedene imovine

21.406.000

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA            

90.655.000

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI

837.168.613

4. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

0

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI

837.168.613

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka za 2006. godinu

R.br.

Opis

Proračun za 2006.

1. RASHODI POSLOVANJA

554.206.715

Rashodi za zaposlene

162.336.390

Materijalni rashodi

192.465.909

Financijski rashodi

7.351.086

Subvencije

27.050.000

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

4.200.000

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

27.035.000

Ostali rashodi

133.768.330

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                           

250.386.898

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

61.727.000

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

146.907.370

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

41.752.528

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

                               

32.575.000

UKUPNI RASHODI I IZDACI

837.168.613

 

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave za 2006. godinu

R.br.

Odjeli gradske uprave

Proračun za 2006. – prve izmjene

Udio u planu

1. Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljištem                                                 

58.452.000

7,0

2. Komunalni sustav

327.671.000

39,1

3. Poduzetništvo

7.782.000

0,9

4. Odgoj i školstvo

72.376.968

8,7

5. Zdravstvo i socijalna skrb

37.892.000

4,5

6. Kultura

82.814.766

9,9

7. Sport i tehnička kultura

94.776.500

11,3

8. Financije

86.813.269

10,4

9. Samouprava i uprava

37.888.110

4,5

10. Ured Grada

19.125.000

2,3

11. Zavod za informatičku djelatnost

11.577.000

1,4

                                        
UKUPNO RASHODI I IZDACI

837.168.613

100,0

 

Cjeloviti tekst Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu objavljen je u Službenim novinama PGŽ-a br. 37/05.

Proračun Grada Rijeke za 2006. godinu

Projekcija proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2007. – 2008. godine

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu