Gradsko vijeće Grada Rijeke je na svojoj 18. sjednici održanoj 1. ožujka 2007. godine donijelo godišnji obračun Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu i Odluku o raspodjeli viška prihoda iz 2006. godine.

Zakonom o proračunu (“Narodne novine” broj 96/03), odredbom članka 128. utvrđena je obveza poglavarstva jedinice lokalne samouprave da podnese prijedlog godišnjeg obračuna proračuna za proteklu godinu predstavničkom tijelu na donošenje, najkasnije do 1. lipnja tekuće godine.
Nadalje, odredbom članka 128. stavak 5. i odredbom članka 130. Zakona o proračunu utvrđena je obveza poglavarstva da najkasnije do 31. ožujka tekuće godine dostavi Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju utvrđeni prijedlog godišnjeg obračuna proračuna za proteklu godinu, a u roku od 15 dana nakon što ga usvoji predstavničko tijelo o tome izvijesti Ministarstvo financija.

Tijekom 2006. godine financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi slijedećih financijsko-planskih dokumenata:

 • Proračun Grada Rijeke za 2006. godinu i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici od 22.12.2005. godine, a objavljeni su u “Službenim novinama” Primorsko – goranske županije broj 37 od 23.12.2005. godine.
 • Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici od 28.02.2006. godine, a objavljeni su u “Službenim novinama” Primorsko – goranske županije broj 9 od 03.03.2006. godine.
 • Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu i Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici od 30.05.2006. godine, a objavljeni su u “Službenim novinama” Primorsko – goranske županije broj 21 od 02.06.2006. godine,
 • Treće Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici od 30.11.2006. godine, a objavljeni su u “Službenim novinama” Primorsko – goranske županije broj 45 od 02.12.2006. godine.

Odredbom članka 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu, a sukladno odredbi članka 38. Zakona o proračunu, Gradsko vijeće Grada Rijeke dalo je ovlaštenje Poglavarstvu Grada Rijeke da može odobriti preraspodjelu proračunskih sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela, s tim da umanjenje pojedine pozicije rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na poziciji koja se umanjuje. O izvršenim preraspodjelama Poglavarstvo je dužno polugodišnje izvještavati Gradsko vijeće.
Krajem 2006. godine Poglavarstvo je sukladno navedenom odobrilo preraspodjele proračunskih sredstava kojima su u Proračunu izmijenjeni planski iznosi pozicija, ali je ukupan iznos Proračuna ostao nepromijenjen odnosno u iznosu od 810.821.974,00 kunu utvrđenom Trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu.
Izvještaj o preraspodjelama sredstava planiranih u Proračunu Grada Rijeke za 2006. godinu, po razdjelima i nositeljima razdjela, daje se u Prilogu 1. koji čini sastavni dio Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu.

Na sadržaj godišnjeg obračuna proračuna primjenjuju se odredbe članka 124. Zakona o proračunu. Navedenim člankom utvrđeno je da godišnji obračun proračuna za proteklu godinu mora sadržavati:

 • prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka,
 • račun financiranja,
 • posebni dio proračuna tj. prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračunskih korisnika,
 • obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka,
 • podatke o stanju zaduženja i izdanih jamstava proračuna, s obrazloženjem,
 • podatke o korištenju proračunskih zaliha, s obrazloženjem,
 • obrazloženje izvršenja programa,
 • obrazloženje podataka iz bilance i objašnjenje odstupanja.

 

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sačinjen je Godišnji obračun Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu.
U izradi Godišnjeg obračuna za 2006. godinu korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Proračuna Grada Rijeke za razdoblje siječanj – prosinac 2006. godine (Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilješke).

I. STANJE IMOVINE, OBVEZA I VLASTITIH IZVORA (BILANCA)

IMOVINA
Vrijednost ukupne imovine Grada Rijeke na dan 31. prosinca 2006. godine iznosi 3.977.029.568,00 kuna što predstavlja povećanje za 192.897.516,00 kuna ili za 5,1% u odnosu na stanje 1. siječnja 2006. godine. Sastoji se od nefinancijske imovine i financijske imovine.

OBVEZE I VLASTITI IZVORI
Bilančnu ravnotežu imovini predstavljaju ukupne obveze i vlastiti izvori.

OBVEZE
Vrijednost obveza iznosi 259.046.923,00 kuna i povećana je za 93.602.871,00 kuna ili za 56,6% .

VLASTITI IZVORI
Vlastiti izvori iznose 3.717.982.645,00 kuna i povećani su za 99.294.645,00 kuna ili za 2,7% u odnosu na početno stanje.

Višak/manjak prihoda
Na kraju financijske godine utvrđen je višak prihoda u iznosu 17.744.125,00 kuna koji je ostvaren od od viška prihoda poslovanja u iznosu 80.587.665,00 kuna i viška prihoda od financijske imovine u iznosu 30.956.566,00 kuna, a kojim je pokriven manjak od nefinancijske imovine u iznosu 93.800.106,00 kuna.

IZVANBILANČNI ZAPISI
U izvanbilančnim zapisima u iznosu od 386.286.641,00 kuna iskazano je sljedeće:

 • stanje aktivnih jamstava (KD “Vodovod i kanalizacija” za izgradnju sustava kanalizacije i TD “Ekoplus” za izgradnju centra za gospodarenje otpadom “Marišćina”) u iznosu 48.554.298,00 kuna,
 • sadašnja vrijednost imovine u iznosu 142.333.870,00 kuna koja se odnosi na objekte čije vlasništvo u zemljišno – knjižnim evidencijama još nije riješeno (objekti odgoja i školstva, zdravstva i socijalne skrbi, sporta i tehničke kulture i ostalih poslovnih zgrada),
 • obveza po ugovorima o prodaji potraživanja koja još nisu naplaćena u iznosu 29.245.533,00 kune,
 • potraživanja za kamate po obveznicama Republike Hrvatske u obliku knjižnog potraživanja s osnova prodaje stanova po Zakonu o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug RH, u iznosu 10.185.643,00 kune,
 • obveza po ugovoru o sufinanciranju otplate kredita gradske ustanove Psihijatrijska bolnica Lopača u iznosu 5.366.432,00 kuna,
 • nenaplaćeno bruto potraživanje za spomeničku rentu rentu po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora u iznosu 5.683.373,00 kune,
 • sadašnja vrijednost tuđe opreme na korištenju u Gradu Rijeci u iznosu 2.968.857,00 kuna,
 • bruto (potraživanja svih lokalnih jedinica za koje naplatu prihoda obavljaju komunalna društva) nenaplaćena potraživanja od korisnika za namjenski dio iz cijene komunalnih usluga u iznosu 18.573.123,00 kuna,
 • bruto (potraživanja svih lokalnih jedinica za koje naplatu prihoda obavljaju komunalna društva) potraživanje od komunalnih društava s osnova naplaćenih potraživanja iz cijene komunalnih usluga u iznosu 118.773.270,00 kuna;
 • bruto (potraživanja svih lokalnih jedinica za koje naplatu prihoda obavljaju komunalna društva) potraživanje za kamatu na oročena namjenska sredstva i kamatu na sredstva na depozitu u iznosu 4.551.350,00 kuna

II. STANJE ZADUŽENJA/JAMSTAVA PRORAČUNA
Stanje zaduženja po dugoročnim kreditima:

 • Kredit Hypo Alpe-Adria-Bank International, Klagenfurt – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Rijeka sklopio je s Hypo Alpe-Adria-Bank, Klagenfurt dana 23.12.1999. godine ugovor o kreditu na iznos od 10.110.000,00 CHF. Namjena kredita je gradnja i rekonstrukcija cesta, te sufinanciranje građenja Centra za radno-proizvodne aktivnosti invalidnih osoba utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća o prihvaćanju kapitalnih projekata Grada Rijeke. Otplata kredita u tromjesečnim anuitetima počela je u 2002. godini i traje do kraja 2009. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana uz tromjesečni LIBOR za CHF.
  Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2006.g. (glavnica i kamata) iznosi 21.717.382,13 kune i to:
  glavnica 20.091.712,45 kn
  kamata   1.625.669,68 kn
 • Kredit Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Rijeka sklopio je s Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb dana 17.09.2002. godine ugovor o kreditu na iznos od 25.600.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Kredit je namijenjen za realizaciju kapitalnih projekata utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 23.05.2002. godine. Otplata kredita u tromjesečnim anuitetima počela je u 2004. g. i traje do kraja 2008. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana uz 3-mjesečni EURIBOR +2 p.a.
  Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2006.g. (glavnica i kamata) iznosi 10.486.644,12 kune i to:
  glavnica 10.016.809,48 kn
  kamata      469.834,64 kn
 • Kredit Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Rijeka sklopio je s Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka dana 14.07.2004. godine ugovor o kreditu na iznos od 60.840.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Kredit je namijenjen za realizaciju kapitalnih projekata utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 29.04.2004. godine i Odlukom o izmjeni Odluke o prihvaćanju kapitalnih projekata od 30.11.2004. Otplata kredita u tromjesečnim anuitetima počela je u 2006. g. i traje do 2012. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana za 6-mjesečni LIBOR +1,7 p.p.
  Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2006.g. (glavnica i kamata) iznosi 57.217.070,20 kune i to:
  glavnica 51.048.996,56 kn
  kamata   6.168.073,64 kn

Stanje zaduženja za izdane municipalne obveznice:

 • Izdavanje municipalnih obveznica – Vlada Republike Hrvatske donijela je, 28. travnja 2006. godine, Odluku o davanju suglasnosti Gradu Rijeci za zaduženje izdavanjem municipalnih obveznica kojom je dala suglasnost Gradu Rijeci za zaduživanje na domaćem tržištu kapitala izdavanjem municipalnih obveznica u ukupnom iznosu od 24.574.513,00 EUR (protuvrijednost 180.000.000,00 kuna prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan obrade zahtjeva) u razdoblju 2006. do 2008. godine za financiranje kapitalnih projekata pod uvjetima i za namjene utvrđene Odlukom o zaduživanju. Navedenom Odlukom Vlada Republike Hrvatske utvrdila je da odobreni iznos sredstava Grad Rijeka može koristiti sljedećom dinamikom: u 2006. godini iznos od 60.000.000,00 kuna, u 2007. godini iznos od 60.000.000,00 i ostatak od 60.000.000,00 kuna najranije od 1.siječnja 2008. godine. Sukladno ukupno odobrenom iznosu zaduženja i utvrđenoj dinamici korištenja sredstava, Grad Rijeka može u 2006. godini izdati obveznice u iznosu od 8.191.504,00 EUR, u 2007. godini u iznosu od 8.191.504,00 EUR i u 2008. godini u iznosu od 8.191.505,00 EUR.
  Prva tranša municipalnih obveznica izdana je 18.07.2006. godine u iznosu od EUR 8.191.504,00 s dospijećem 18.07.2016. godine. Kamata će se obračunavati po fiksnoj godišnjoj stopi od 4,125% (od i uključujući datum izdanja). Kamata će se isplaćivati polugodišnje u jednakim iznosima. Prilikom prvih šest isplata kamata glavnica se ne isplaćuje, prilikom sljedećih osam isplata kamata isplaćuje se 5% ukupne glavnice, a prilikom posljednjih šest isplata kamata isplaćuje se 10% ukupne glavnice.
  Primicima od izdanih municipalnih obveznica financirati će se izgradnja kompleksa Dvoranskog plivališta na Kantridi.
  Stanje neotplaće prve tranše izdanih obveznica na dan 31.12.2006.g. (glavnica i kamata) iznosi 78.409.221,66 kune i to:
  glavnica 60.167.260,39 kn
  kamata 18.241.961,27 kn

Stanje danih jamstava:

 • Jamstvo KD “Vodovod i kanalizacija” za inozemno zaduženje kod EBRD, London – na osnovi Odluke Vlade Republike Hrvatske, sklopljen je dana 23.12.1999. godine ugovor o jamstvu s Europskom bankom za obnovu i razvoj, kojim Grad Rijeka jamči za redovitu otplatu kredita u iznosu od 7.500.000,00 EUR odobrenog KD “Vodovod i kanalizacija” od strane Europske banke za obnovu i razvoj iste godine. Namjena kredita je financiranje projekta “Kanalizacijski sustav Grada Rijeke-Kanalizacija Kantride”. Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je 27.02.2003. godine Odluku o izmjenama Odluke o davanju jamstva kojom je iznos jamstva povećan na 8.100.000,00 EUR. Odlukom je smanjena kamatna stopa te sada iznosi 3% plus LIBOR na EUR na šest mjeseci. Otplata kredita započela je u polugodišnjim anuitetima u 2003. godini i traje do kraja 2011. godine. KD “Vodovod i kanalizacija” uredno otplaćuje dospjele obveze po kreditu kojima je smanjen iznos danog jamstva.
  Stanje aktivnog jamstva na dan 31.12.2006.g. (glavnica i kamata) iznosi 39.062.058,89 kuna i to:
  glavnica 33.052.864,50 kn
  kamata   6.009.194,39 kn
 • Jamstvo TD “Ekoplus” d.o.o. za zaduženje kod Privredne banke d.d. Zagreb – na osnovi Odluke Gradskog vijeća Grada Rijeke od 21.12.2004. godine, Grad Rijeka je izdao jamstvo trgovačkom društvu “Ekoplus” d.o.o. Rijeka za kreditno zaduženje kod Privredne banke d.d. Zagreb, Podružnica Riadria Rijeka. Namjena kredita je kupnja zemljišta za potrebe izgradnje Centralne zone za gospodarenje otpadom “Marišćina”. Jamstvo za uredan povrat kredita dano je za 50% ukupnog kredita što iznosi 15.500.000,00 kuna kuna s valutnom klauzulom u EUR . Otplata kredita u tromjesečnim anuitetima započela je u 2005. g. i traje do kraja 2009. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana za 3-mjesečni LIBOR za EUR+1,32 %.
  Stanje aktivnog jamstva na dan 31.12.2006.g. (glavnica i kamata) iznosi 9.492.239,26 kune i to:
  glavnica 8.988.485,36 kn
  kamata      503.753,90 kn

III. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2006. GODINU

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 743.013.995,42 kuna odnosno 91,6% plana, od čega prihodi i primici tekuće godine iznose 738.001.251,13 kuna, a raspoloživa sredstva iz prethodne godine (višak prihoda iz 2005. godine) iznose 5.012.744,29 kuna.
Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 725.269.869,99 kune odnosno 89,4% plana.
Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka odnosno višak prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu u iznosu od 17.744.125,43 kuna.

U nastavku slijedi pregled planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda po osnovnim skupinama:

 • PRIHODI I PRIMICI U 2006. GODINIUkupni prihodi i primici proračuna planirani su u iznosu od 810.821.974,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 743.013.995,42 kuna ili 91,6% plana na što je utjecalo manje ostvarenje prihoda od kapitalnih pomoći, manja naplata prihoda po posebnim propisima i prihoda od prodaje nefinancijske imovine.
 • RASHODI I IZDACI U 2006. GODINIUkupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 810.821.974,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 725.269.869,99 kuna ili 89,4% od plana, i to:
  Rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 528.283.671,39 kuna ili 92,9% od plana i u ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna imaju udjel od 72,8%,
  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 169.008.644,25 kuna ili 78,5% od plana i u ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna imaju udjel od 23,3%,
  Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova su ostvareni u iznosu od 27.977.554,35 kuna ili 103,5% od plana, a u ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna imaju udjel od 3,9%.
 • VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2006. GODINU
  Iz razlike ostvarenih prihoda, primitaka i raspoloživih sredstava iz prethodne godine u iznosu 743.013.995,42 kuna i izvršenih rashoda i izdataka u iznosu 725.269.869,99 kuna proizlazi višak prihoda/primitaka Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu u iznosu od 17.744.125,43 kuna.
  Namjena i raspodjela viška prihoda po Godišnjem obračunu utvrđuje se Odlukom o raspodjeli viška prihoda iz 2006. godine.

IV. KORIŠTENJE PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 45. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 96/03), sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti; za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća; za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode u tijeku godine.
Prema članku 9. i 10. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 37/05, 21/06), Poglavarstvo odlučuje o korištenju sredstava proračunske zalihe o čemu je obvezno polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće.
Sredstva proračunske zalihe iskorištena su u 2006. godini u iznosu od 50.149,98 kuna prema Zaključku Poglavarstva Grada Rijeke sa sjednice održane 7. ožujka 2006. godine, a na ime humanitarne pomoći obiteljima nastradalih u željezničkoj nesreći u Bijelom Polju u Crnoj Gori.

 

Razlika ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2006. godinu

R.br. Opis Izvršenje za 2006.
A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+2+3)  743.013.995,42
1. Ukupni prihodi 679.067.130,84
2. Primici od financijske imovine i zaduživanja 58.934.120,29
3. Višak prihoda iz prethodne godine 5.012.744,29
B. UKUPNI RASHODI I IZDACI (4+5) 725.269.869,99
4. Ukupni rashodi 697.292.315,64
5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 27.977.554,35
C. VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B) 17.744.125,43

Prikaz ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka u 2006. godini

R.br. Opis Izvršenje za 2006.
1. PRIHODI POSLOVANJA 608.635.582,47
Prihodi od poreza 297.703.203,20
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 2.587.868,48
Prihodi od imovine 136.006.486,99
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 171.723.124,41
Ostali prihodi 614.899,39
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 70.431.548,37
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 44.731.498,49
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 25.700.049,88
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 58.934.120,29
Primljene otplate(povrati) glavnice danih zajmova 2.590.243,65
Primici od zaduživanja 56.343.876,64
4. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 5.012.744,29
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 743.013.995,42

Prikaz ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka u 2006. godini

R.br. Opis Izvršenje za 2006.
1. RASHODI POSLOVANJA 528.283.671,39
Rashodi za zaposlene 162.713.452,96
Materijalni rashodi 190.824.291,89
Financijski rashodi 6.846.589,72
Subvencije 26.594.140,69
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 3.133.865,91
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 29.045.428,72
Ostali rashodi 109.125.901,50
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IM OVINE 169.008.644,25
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 48.219.558,82
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 105.927.797,55
Rashodi za nabavu plem. metala i   ostalih pohranjenih vrijednosti 9.000,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini     14.852.287,88
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 27.977.554,35
Izdaci za dane zajmove 3.914.040,63
Izdaci za dionice i udjele u glavnici 4.162.919,30
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 19.900.594,42
UKUPNI RASHODI I IZDACI 725.269.869,99

Ostvareni rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave u 2006. godini

R.br. Odjeli gradske uprave Izvršenje za 2006. Udio u izvršenju
1. Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljištem 50.723.649,01 7
2. Komunalni sustav 257.341.422,76 35,5
3. Poduzetništvo 2.787.791,99 0,4
4. Odgoj i školstvo 72.663.705,78 10
5. Zdravstvo i socijalna skrb 36.666.226,04 5,1
6. Kultura 67.298.190,33 9,3
7. Sport i tehnička kultura 84.281.129,98 11,6
8. Financije 83.974.723,86 11,6
9. Samouprava i uprava 39.171.759,67 5,4
10. Ured Grada 19.256.619,34 2,6
11. Zavod za informatičku djelatnost 11.104.651,23 1,5
UKUPNI RASHODI I IZDACI 725.269.869,99 100,0

Izvješće o izvršenju proračuna za 2006. objavljeno je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 08/07 

Godišnji obračun Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu

Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2006. godine