Gradsko vijeće Grada Rijeke je na svojoj 15. sjednici održanoj 30. studenoga 2006. godine usvojilo Treće izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu.

TREĆE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2006. GODINU

Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je na sjednici od 22. prosinca 2005. godine Proračun Grada Rijeke za 2006. godinu (“Službene novine” Primorsko – goranske županije broj 37/05) u ukupnom iznosu od 837.168.613,00 kuna. Na sjednici Gradskog vijeća od 28. veljače 2006. godine (“Službene novine” Primorsko – goranske županije broj 9/06) donesene su prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu u ukupnom iznosu od 841.544.163,00 kuna, a na sjednici Gradskog vijeća od 30. svibnja 2006. godine (“Službene novine” Primorsko – goranske županije broj 21/06) donesene su druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu u ukupnom iznosu od 843.149.900,00 kuna.

Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu planiran je ostvareni višak prihoda po Godišnjem obračunu Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu kao i rashodi koji su prema Odluci o raspodjeli viška prihoda iz 2005. godine utvrđeni da će se financirati iz viška prihoda, odnosno za iznos prenesenih neutrošenih sredstava izvršeno je usklađenje prihodne i rashodne strane proračuna.
Druge Izmjene i dopune proračuna za 2006. godinu bile su uvjetovane činjenicom da je Vlada Republike Hrvatske dala Gradu Rijeci suglasnost za zaduživanje u 2006. godini u manjem iznosu od planiranog zaduženja utvrđenog Proračunom Grada Rijeke za 2006. godinu.

Na osnovi financijskih podataka o ostvarenju prihoda i primitaka odnosno rashoda i izdataka proračuna za razdoblje siječanj – rujan 2006. godine, te procjene ostvarenja proračuna do kraja tekuće godine, utvrđeno je potrebnim pristupiti trećim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu kojima se predlaže ponovno uravnoteženje prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka Proračuna.
Trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu, planirani iznos proračuna smanjio se za  32.327.926,00 kuna odnosno za 3,8% te sada iznosi 810.821.974,00 kuna.

Ukupni prihodi i primici za 2006. godinu – smanjenje prihoda i primitaka Proračuna za 2006. godinu u iznosu od 32.327.926,00, odnosno za 3,8% rezultat je procjenjenog smanjenja plana pojedinih vrsta prihoda izuzev prihoda od poreza, ostalih prihoda i prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine za koje se predlaže povećanje planiranih iznosa u odnosu na II. Rebalans za 2006. godinu.

Ukupni rashodi i izdaci za 2006. godinu – smanjeni su za 32.327.926,00 kuna ili za 3,8% u odnosu na II. Rebalans 2006. godine, što je reultat smanjenja prihoda i primitaka Proračuna.. Promjenjena je struktura rashoda i izdataka na način da se rashodi poslovanja povećavaju za 261.882,00 kune, rashodi za nabavu nefinancijske imovine se smanjuju za 26.914.808,00 kuna, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova smanjuju se za 5.675.000,00 kuna.

Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2006.- treće izmjene

R.br.

Opis

Proračun za 2006. -treće izmjene

A.  RAČUN PRIHODA I RASHODA                                        
1. Ukupni prihodi

746.802.224

2. Ukupni rashodi

783.581.974

Razlika prihoda i rashoda

-36.779.750

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE                                                               
3. Višak prihoda iz prethodne godine

5.012.750

Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodne godine

5.012.750

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
4. Primici od financijske imovine i zaduživanja

59.007.000

5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

27.240.000

Neto zaduživanje/financiranje

31.767.000

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+3+4)

810.821.974

UKUPNI RASHODI I IZDACI (2+5)

810.821.974

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka za 2006. – treće izmjene

R.br.

Opis

Proračun za 2006. – treće izmjene

1. PRIHODI POSLOVANJA

644.103.124

Prihodi od poreza

296.544.633

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

9.553.234

Prihodi od imovine

139.779.340

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

197.483.617

Ostali prihodi

742.300

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                                

102.699.100

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

71.150.000

Prihodi od prodaje proizvedene imovine

31.549.100

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA            

59.007.000

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI

805.809.224

4. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

5.012.750

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI

810.821.974

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka za 2006. – treće izmjene

R.br.

Opis

Proračun za 2006. – treće izmjene

1. RASHODI POSLOVANJA

569.091.884

Rashodi za zaposlene

164.259.968

Materijalni rashodi

203.246.031

Financijski rashodi

6.589.103

Subvencije

26.693.600

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

5.335.884

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

29.250.600

Ostali rashodi

133.716.698

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                           

214.490.090

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

50.919.000

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

141.107.406

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

9.000

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

22.454.684

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

                               

27.240.000

UKUPNI RASHODI I IZDACI

810.821.974

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave za 2006. –  treće izmjene

R.br.

Odjeli gradske uprave

Proračun za 2006. – treće izmjene

Udio u planu

1. Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljištem                                                 

53.430.000

6,6

2. Komunalni sustav

310.773.466

38,3

3. Poduzetništvo

3.360.000

0,4

4. Odgoj i školstvo

73.208.837

9,0

5. Zdravstvo i socijalna skrb

38.054.396

4,7

6. Kultura

77.375.245

9,6

7. Sport i tehnička kultura

94.922.900

11,7

8. Financije

86.438.000

10,7

9. Samouprava i uprava

40.882.110

5,0

10. Ured Grada

21.260.000

2,6

11. Zavod za informatičku djelatnost

11.117.020

1,4

                                        
UKUPNO RASHODI I IZDACI

810.821.974

100,0

 

Treće izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu objavljene su u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 45/06.

Prijedlog trećih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu